Dr. Berek Sándor

DRHEDr. Berek Sándor

Információk

Név

Dr. Berek Sándor

Email

berek.sandor@drhe.hu

Beosztás

főiskolai docens

Tudományos fokozat

PhD.

Közvetlen telefonszám

+36 52 518569

Telefon mellék

18569

Kutatási terület tudományági besorolása

Bölcsészettudományok területén népzajz és kulturális antropológiai tudományok

Szoba

II/233

Oktatott tárgyak

Romológia 1.; Romológia 2.; Integratív, inkluzív pedagógia cigány/roma gyermekek oktatásában, nevelésében; A cigányság hitvilága. Hiedelmek, népi vallásosság, vallásgyakorlat; Szociálpedagógia és szervezetfejlesztés cigány/roma közösségekben; A cigányok/romák helyzete és ábrázolása a 20. század második felében Magyarországon; Társadalmi különbségek és egyenlőtlenségek; Lokális társadalmi csoportok szociológiája és néprajza; Magyar társadalom- és művelődéstörténet; Társadalom- és művelődéstörténet; Bevezetés a társadalomtörténet, a néprajz és a kulturális antropológia kutatásmódszertanába 1.; Bevezetés a társadalomtörténet, a néprajz és a kulturális antropológia kutatásmódszertanába 2.; Bevezetés a közösség-, a település-, a média-, és kultúrakutatás kutatásmódszertanába 1.; Bevezetés a közösség-, a település-, a média-, a kultúrakutatás kutatásmódszertanába 2.; Civilizáció- és társadalomtörténet 1.; Civilizáció- és társadalomtörténet 2.; Kisebbségszociológia; Családszociológia; Életmódtörténet 1.; Életmódtörténet 2.; Ember és társadalom tanításmódszertan 1.; Ember és társadalom tanításmódszertan 2.; Család- és kisebbségszociológia 1.; Család- és kisebbségszociológia 2.;  Az ember és társadalom műveltségterület tanításmódszertana 1.; Az ember és társadalom műveltségterület tanításmódszertana 2.;  Család- és ifjúságszociológia; Műveltségi terület tanítási gyakorlat 1., Műveltségi terület tanítási gyakorlat 2.; Társadalom- és életmódtörténet 1.; Társadalom- és életmódtörténet 2.; Társadalom- és életmódtörténet 3., Társadalom- és életmódtörténet 4.; Ember és társadalom műveltségterületi tanítási gyakorlat 1., Ember és társadalom műveltségterületi tanítási gyakorlat 2.; Szakdolgozati konzultáció 1., Szakdolgozati konzultáció 2.; Szakdolgozati konzultáció 3.

Intézményi megbízatások

DRHE Tudományos és Művészeti Bizottság: tag; DRHE Mediárium folyóirat: szerkesztő.

Szakmai megbízatások

Magyar Kulturális Antropológiai Társaság: tag; Magyar Néprajzi Társaság: tag; Györffy István Néprajzi Egyesület: tag; Óvó- és Tanítóképzők Egyesülete: Társadalomtudományi szakmai tagozat: tag; Magyarországi Református Egyház Doktorok Kollégiuma: tag.

Szakmai önéletrajz

●1988: KLTE BTK: magyar nyelv és irodalom– történelem,

XX. századi magyar irodalom speciális képzés

●2004: ELTE TÁTK: szociológia, kisebbségszociológia – romológia szakirány

● 2005-2008: DE BTK: Multidiszciplináris Bölcsészettudományok Doktori Iskola,

Néprajzi doktori program. Népek és kultúrák Közép-és Kelet Európában alprogram.

● 2011: DE BTK: Ph. D. (néprajz és kulturális antropológiai tudományok)

Az értekezés címe: A cigány/roma identitás és a cigány reprezentációk néprajzi vonatkozásai.

● Kutatási területek: identitáskonstrukciók és reprezentációk, néprajzi és a kulturális antropológiai diskurzusok, cigány/roma identitás és a cigány/roma reprezentációk néprajzi és kulturális antropológiai vonatkozásai, cigány/roma identitás és a cigány/roma reprezentációk diskurzusrendszere.

Publikációk

a) Legfontosabb publikációk (10 db):

Sűrítés és keret. Gyarmathy Lívia A lépcső című filmjének interpretációja. Tabula, 7.évf. (2004/2), 333-340.

Népismereti és ,,romapedagógiai” tankönyvek, tanulmánygyűjtemények és összefoglaló munkák annotált irodalomjegyzéke. Összeállítás és ismertetések. In Fátyol Tivadar – Fleck Gábor – Kőszegi Edit – Szuhay Péter (szerk.): A Roma Kultúra Virtuális Háza. Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium. Phare ,,Összetartó társadalom megteremtése” program. Budapest, 2006. Megközelítően: 1-200. DVD-ROM.

http://www.tarsadalomkutatas.hu/multimedia/a_roma_kultura_haza.swf.

Cigány/roma identitáskonstrukciók. In Wilhelm Gábor (szerk.): Hagyomány és eredetiség. Tabula könyvek 8. Budapest, Néprajzi Múzeum, 2007. 198-216.

Narratív struktúra, diskurzustípusok, narratívák és textualizációs stratégiák. Mediárium 2.évf. (2008/3-4), 82-92.

A cigány reprezentációk szöveges forrásai a debreceni Déri Múzeum Néprajzi Adattárában. Ethnica. 11.évf. (2009/2), 37-43.

A néprajzi cigány reprezentációk képi forrásai a debreceni Déri Múzeum Néprajzi Adattárában. In Magyari Márta (szerk.): A debreceni Déri Múzeum Évkönyve. Annales Musei Debreceniensis de Friderico Déri nominati. 2008-2009. Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága, Debrecen, 2010. 117-124.

A cigány kultúra és a szakralitás a 20. században, etnográfiai kontextusban. Mediárium, 5.évf. (2011/1-2), 5-14.

Cigány/roma népismeret megközelítések. Mediárium, 6.évf. (2012/4), 55-68.

Néprajzi cigány fotográfiák a debreceni Déri Múzeumban. Romológiai füzetek 3. Debreceni Református Hittudományi Egyetem, 2019. 5-71.

Cigány/roma zenei és színpadi reprezentációk Magyarországon a Vasárnapi 1874-1891 között. In: Bodó Sára – Horsai Ede (szerk.): “Hiszek az ige diadalmas erejében!” Tanulmányok Fekete Károly 60. születésnapja alkalmából. Acta. Debreceni teológiai tanulmányok. 14. kötet, Debreceni Református Hittudományi Egyetem, Debrecen, 2020. 339-351.
b) Publikációs lista (MTMT):
https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10023821