Esélyegyenlőség

A fogyatékossággal élő hallgatók esélyegyenlőségének biztosítása (SzMSz)

72. §

(1) A fogyatékossággal élő hallgató kérelmére a DRHE-nak a tanterv előírásaitól részben vagy egészében eltérő követelményeket kell megállapítania, illetve – figyelemmel az Nftv. 49. § (8) bekezdésére – azok teljesítésétől el kell tekintenie a 87/2015. (VI. 9.) kormányrendelet 62. § (2)-(7) bekezdésben foglalt kedvezmények közül legalább egy, szükség szerint több kedvezmény biztosításával, ha a fogyatékosságot igazoló szakvélemény megállapításai alapján kedvezmény, illetve mentesség biztosítható a hallgató számára. Jelen § vonatkozásában fogyatékossággal élő hallgató (jelentkező) az Nftv. 108. § (6) bekezdése alapján az, aki mozgásszervi, érzékszervi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd.

(2) A fogyatékossággal élő hallgatók esélyegyenlőségét intézményi koordinátor segíti. A fogyatékossággal élő hallgatók koordinátorának megválasztásával és feladatkörével kapcsolatos kérdéseket jelen szabályzat 35. §-a rögzíti.

(3) Az esélyegyenlőség biztosításával kapcsolatos további előírásokat a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat rögzíti.

A fogyatékossággal élő hallgatók esélyegyenlőségének biztosítása (TVSz)

9. §

(1) A fogyatékossággal élő hallgató kérelmére a DRHE-nak a tanterv előírásaitól részben vagy egészében eltérő követelményeket kell megállapítania, illetve – figyelemmel az Nftv. 49. § (8) bekezdésére – azok teljesítésétől el kell tekintenie a 87/2015. (VI. 9.) Kormányrendelet 62. § (2)-(7) bekezdésben foglalt kedvezmények közül legalább egy, szükség szerint több kedvezmény biztosításával, ha a fogyatékosságot igazoló szakvélemény megállapításai alapján kedvezmény, illetve mentesség biztosítható a hallgató számára. Jelen § vonatkozásában fogyatékossággal élő hallgató (jelentkező) az Nftv. 108. § 6. pontja alapján az, aki mozgásszervi, érzékszervi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd.

(2) A mentesítés kizárólag a mentesítés alapjául szolgáló körülménnyel összefüg­gésben biztosítható, és nem vezethet az oklevél által tanúsított szakképzettség, illetve a bizonyítvány által tanúsított szakképesítés megszerzéséhez szükséges alapvető tanulmányi követelmények alóli felmentéshez.

(3) Nem adható mentesítés a hallgatónak, illetve a volt hallgatónak – a nyelvvizsga követelmények alól sem –, ha a mentesítés alapjául szolgáló körülmény a DRHE Hallgatói Felvételi Szabályzata vagy az Országos Felvételi Tájékoztató vonatkozó melléklete alapján az adott szak pályaalkalmassága tekintetében kizáró oknak minősül.

(4) Nem adható mentesítés vagy könnyítés hitéleti szakokon a bibliai nyelvek és a szaknyelvi követelmények terén.

(5) A fogyatékossággal élő hallgató fogyatékosságának típusát és mértékét, annak végleges vagy időszakos voltát szakvéleménnyel igazolja. Ha a hallgató (jelentkező) fogyatékossága már a középfokú tanulmányok ideje alatt is fennállt, és erre tekintettel a tanulmányai, illetve az érettségi vizsga során kedvezményben részesült, a fogyatékosság, sajátos nevelési igény a megyei (fővárosi) pedagógiai szakszolgálati intézmények, illetve azok megyei vagy országos szakértői bizottságként eljáró tagintézményei (valamint jogelődjeik közül a tanulási képességvizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottságok, és országos szakértői és rehabilitációs bizottságok) által kibocsátott szakértői véleménnyel igazolható. Ha a hallgató (jelentkező) fogyatékossága, sajátos nevelési igénye a középfokú tanulmányok ideje alatt nem állt fenn, illetve fogyatékosságra, sajátos nevelési igényre tekintettel a tanulmányai és az érettségi vizsga során kedvezményben nem részesült, a fogyatékosság a rehabilitációs szakértői szerv, illetve annak jogelődjei által kibocsátott szakértői véleménnyel igazolható.

(6) A hallgatót a középiskolai tanulmányai és az érettségi vizsga során kapott kedvezménye alapján megillető mentesség esetén csak a középiskolai tanulmányai és az érettségi vizsga során kapott kedvezmény(ek) jellege és mértéke illeti meg.

(7) A mentesítésre irányuló kérelmet (a továbbiakban: mentességi kérelem) – már fennálló fogyatékosság esetén – hitéleti szakra történő jelentkezéskor a felvételi jelentkezési laphoz kell mellékelni, nem hitéleti szakra történt felvétel esetén legkésőbb a felvételi határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül kell benyújtani a Tanulmányi Osztályra.

(8) A mentességi kérelmet – a tanulmányok ideje alatt bekövetkező fogyatékosság esetén – a Tanulmányi Osztályra kell benyújtani. A benyújtott kérelem alapján megítélt mentességek és könnyítések a már felvett tantárgyak nem teljesítésének következményei vonatkozásában nem érvényesíthetőek (nem teljesített kreditért kirótt szolgáltatási díj, ösztöndíj-index számítása stb.). A záróvizsgára történő jelentkezést követően mentességi kérelmet a Tanulmányi Osztály már csak az Oklevél kiadásához szükséges nyelvvizsga vagy annak egy része, illetve szintje alóli mentesítés tárgyában fogadhat be.

(9) A fogyatékossággal élő hallgató mentességi kérelmére az oktatási rektorhelyettes a hallgató számára a rehabilitációs szakigazgatási szerv által kiadott szakvélemény, illetve a hallgató középiskolai tanulmányai és érettségi vizsgája során kapott kedvezménye(i) alapján – a fogyatékossággal élő hallgatók koordinátorának javaslata alapján – mentességi igazolást állít ki, amely a hallgató szakjának ajánlott tanmenete alapján, valamennyi érintett tantárgy vonatkozásában, rögzíti a hallgatót megillető kedvezményeket, mentesítéseket és részleges felmentéseket (a továbbiakban: kedvezmények).

(10) A fogyatékossággal élő hallgatók törzslapján és az elektronikus tanulmányi nyilvántartó rendszerben a Tanulmányi Osztály feltünteti a fogyatékossággal kapcsolatos adatokat, a szakvéleményt kiállító szerv nevét, címét, a szakvélemény keltét, az oktatási rektorhelyettes által számára megítélt kedvezményeket, a hallgató leckekönyvében és az elektronikus tanulmányi rendszerben pedig rögzíti a hallgató számára megítélt mentesítéseket.

(11) Ha a mentességi igazolás valamely tantárgy teljesítése alól teljes körű felmentést biztosít, a hallgató a szabadon és kötelezően választható tantárgyak köréből választott helyettesítő tantárgy tanulmányi kötelezettségének teljesítésével tehet eleget a kreditkövetelményeknek. A helyettesítő tantárgyak kreditjeinek összege nem lehet kevesebb, mint a velük kiváltott tantárgyak kreditjeinek összege. Záróvizsgára a hallgató csak akkor bocsátható, ha a helyettesítő tantárgyak segítségével az oklevél megszerzéséhez szükséges valamennyi kreditet teljesítette.

(12) Ha a mentességi igazolás valamely tantárgy tanulmányi kötelezettsége teljesítése alól részleges felmentést biztosít, a hallgató a tanulmányi követelmények teljesítése alól nem menthető fel, a tantárgyi krediteket teljesítenie kell. A teljesítés elősegítéséhez – a fogyatékossággal élő hallgatók koordinátora véleményének kikérésével – az adott oktató a tanórán/gyakorlaton differenciált foglalkoztatásban vagy a csoportos tanóra kiváltásaként azzal azonos óraszámban egyéni konzultációban részesíti. Az ez irányú differenciált foglalkoztatást csak a fogyatékossági hátrány ellensúlyozására, kiegyenlítésére lehet alkalmazni.

(13) Részleges felmentés esetében a hallgató a mentességi igazolás bemutatásával tájékoztatja az oktatót a kedvezmények érvényesítésének szándékáról, legkésőbb annak a regisztrációs hétnek a végéig, melyben az adott tantárgyat felveszi. A hallgató és az oktató az igénybe vett kedvezmény jellegét és mértékét az egyéni tanrend iránti kérelem formanyomtatvány kitöltésével a regisztrációs hét végéig írásban is rögzíti. Kedvezmény a regisztrációs hetet követően az oktatónál nem igényelhető.

(14) A fogyatékossággal élő hallgatók ügyeinek intézése során fokozottan kell ügyelni az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény szabályainak a betartására.