Teológia szak, Teológia szak – lelkész szakirány osztatlan

DRHEOktatásKépzésekHitéleti SzakokOsztatlan képzések, MesterképzésekTeológia szak, Teológia szak – lelkész szakirány osztatlan

Református teológia 10 féléves osztatlan mesterszak

„Isten azért adta segítségül igéjét, mert előre látta, hogy képmása, melyet e gyönyörű világ formája hordoz, nem lesz elég hatékony azok oktatására, akiket gyümölcsözően akar tanítani. Ennélfogva nekünk is ezt a biztos utat kell követnünk, ha őszintén vágyunk Isten tiszta szemléletére. Az igéhez kell nekünk fordulnunk, mondom, amely hamisítatlanul és élethűen jeleníti meg számunkra a cselekvő Istent, míg tetteit az örök igazság szabálya szerint mérlegeli, nem pedig fonák ítéletünk alapján. […] Isten orcájának tündöklése, melyet az apostol az 1Tim 6,16-ban megközelíthetetlennek nevez, olyan számunkra, mint a kiismerhetetlen labirintus, amelyen át őhozzá csak az ige fonalának mentén haladva jutunk el. Ránk nézve pedig célszerűbb ezen az úton botladoznunk, mint mellette sebesen szaladnunk.” (Kálvin János: Institutio. A keresztyén vallás rendszere, 6. fejezet 3.)
Mélyen gyökerező emberi vágy és kiváltság Isten nagyságos dolgainak kutatása, egyúttal ennek megfelelő életvitel formálása. A bevezető idézet e törekvés kiteljesítésére vonatkozó klasszikus reformátori tanács, mely jól tükrözi az egyetemünkön folyó tíz féléves osztatlan (MA) teológus mesterképzés alapelveit és hangsúlyait. Egy olyan képzését, mely célkitűzését tekintve a teológia tudományát magas szinten művelő értelmiséggel kívánja gazdagítani a református egyházat. Ez a csak nappali tagozaton induló szak általános és elméleti jellegű képzést kínál. A kiadott diploma lelkészi vagy hitoktatói szolgálat végzésére nem jogosít fel, ám megszabott feltételekkel a hallgató tanulmányai során a lelkész szakirányt vagy a vallástanár szakot is felveheti.
A képzés kezdetén néhány alapozó tárgyra – bibliaismeret, bibliai héber és a görög nyelv, teológiai enciklopédia, hitvallásismeret – kerül a hangsúly. A következő években fokozatosan kerülnek bevezetésre a biblikus teológia, a rendszeres teológia és egyháztörténet, illetve a gyakorlati teológia szakcsoportjainak további tárgyai. A hittudomány szerte ágazó volta miatt, a hallgató idővel egyre inkább sajátos érdeklődése szerint gyarapíthatja tovább ismereteit. Az önálló tudományművelés iránti igény kialakítására, az intézményünk keretein belül biztosított hittudományi doktori képzésre tekintettel is törekszünk.

Szakfelelős: Dr. Baráth Béla Levente

Tovább a részletes szakleíráshoz

Református teológia osztatlan mesterszak – lelkész szakirány 12 félév

A református lelkipásztori hivatás egyaránt magában foglalja az igehirdető, lelkigondozó, gyülekezetszervező és -vezető feladatok ellátását. A lelkész szakirány hallgatóit úgy készítjük fel hivatásukra, hogy a teológia mesterszak teljes elméleti tananyagát további, hangsúlyosan gyakorlati jellegű képzésekkel és az egyéni kompetenciáik fejlődésének követésével egészítjük ki. A hallgatók számára előírt gyakorlatok között a tradicionális alkotóelemek mellett újabbak is vannak. Hagyományos forma például a legáció, melynek során a másod évfolyamos és idősebb hallgatók karácsonykor, húsvétkor és pünkösdkor a gyülekezetekben ünnepi küldöttként hirdetik Isten igéjét. Az utóbbi időszakban bevezetett praktikumként említhető a kórházi lelkigondozói, a félévközi gyülekezeti, vagy a nyári táborszervezési gyakorlat. Az itt folyó oktató munka további lényeges eleme a 11 és 12. szemeszterben következő exmisszus-gyakornoki év. Hallgatóink ezt a teljes tanévet a számukra kijelölt gyülekezetekben töltik, ahol szakoktatói felügyelet mellett szereznek tapasztalatokat és nyernek jártasságot a lelkipásztori feladatkörökben. Ennek kapcsán is fontos kiemelni, hogy a DRHE lelkészképzése a fenntartó Tiszántúli Református Egyházkerület gyülekezeteivel szoros együttműködésben történik. A szakirány elvégzése után kézhez vett diploma nem jelent automatikus egyházi alkalmazást. Ennek további, tanulmányi jellegű feltétele a zsinati Egységes Lelkészképesítő Vizsga sikeres letétele. A református teológia osztatlan mesterszak szakirányát csak nappali tagozaton indítjuk.

Szakirány-felelős: Dr. Fekete Károly

Tovább a részletes szakleíráshoz

 

 

Mintatantervek

Teológia szak

2024/2025-ös tanév  

 

Mintatantervek

Teológia szak-lelkész szakirány

2024/2025-ös tanév
2023/2024-es tanév 2023/2024-es tanév
2022/2023-as tanév 2022/2023-as tanév
2021/22-es tanév 2021/22-es tanév
2020/21-es tanév 2020/21-es tanév
2019/20-as tanév 2019/2020-as tanév
2018/2019-es tanév 2018/2019-es tanév 
2017/2018-as tanév 2017/2018-as tanév
2016/2017-es tanév 2016/2017-es tanév
2015/2016-os tanév 2015/2016-os tanév
2014/2015-ös tanév 2014/2015-ös tanév
2013/2014-es tanév 2013/2014-es tanév
2012/2013-as tanév 2012/2013-as tanév
2011/2012-es tanév 2011/2012-es tanév

Tantárgyleírások Teológia szak

Tantárgyleírások Teológia szak-lelkész szakirány

Jelentkezőinknek