Dr. Kovács Krisztián

DRHEDr. Kovács Krisztián

Info

Email

kovacs.krisztian@drhe.hu

Position

Scientific degree

PhD.

Direct phone number

+36 52 518570

Phone extension

18570

Discipline classification of the research area

Theological Sciences

Room

II/215

Subjects taught

R 021- L Etika prolegomena

R 022 Teológiatörténet

R 024-Mal Etika 1

R 025-MAL Etika 2

R 027 Általános és protestáns etika

R 028 Etikatörténet

M-R 2014 Etikatörténet (Minor)

R 176 “Ahol a papok táncolnak…” A lelkipásztori hivatás és meágnélet etikai kérdései

R 251 Egyház koszakváltás idején

R 256 Dietrich Bonhoeffer és teológiája

R 258 Reformátori etika

R 262 Házasság, család, szexualitás

R 263 Hogyan írjunk szemináriumi dolgozatot?

/english/

TBIET1N A Biblia tanítása és etikai üzenete 1

A002/003 Szakdolgozat 1/2

ETDK1/2/3 Tudományos diákköri konzultáció

E 117 Egyházzenei műfajok és teológiájuk

K 103/104/105 Orgona 4/5/6

Institutional mandates

2015 – DRHE Tudományos Diákköri Tanács – tag

2017  – Studia – felelős szerkesztő

Professional assignments

Gesellschaft für Evangelische Theologie (2015)
Doktorok Kollégiuma, Rendszeres Teológiai Szekció (2015. július 7.

CV

Tanulmányok

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola Kőszeg (1984−1992)
Richter János Zeneművészeti Szakközépiskola Győr – orgona szak (1992−1996)
Érettségi vizsga: 1996.
Debreceni Egyetem Konzervatóriuma – orgona szak (1996−2000)
Diploma: 2000. (Orgonatanár és kamaraművész)
Debreceni Református Hittudományi Egyetem (2000−2006)
Első lelkészképesítő vizsga: 2005.
Második lelkészképesítő vizsga és diploma: 2006. (Teológus – Lelkész)
Diploma: 2006 (Teológus – Lelkipásztor)
Debreceni Református Hittudományi Egyetem Doktori Iskolája (2006−2009) Témavezető: Prof. Dr. Fazakas Sándor
Westfälische Wilhelms-Universität Münster, Evangelisch Theologische Fakultät, kutatás Prof. Dr. Michael Beintker irányítása mellett (2009−2010)
PhD fokozat: 2014. 12.08. A doktori értekezés címe: Határmezsgyén – A református egyház a történelmi örökség és a megújulás esélyei között az 1989−90-es rendszerváltást követően.

Szolgálati helyek

Biharkeresztes – Gárdonyi Zoltán Református Alapfokú Oktatási Intézmény: 1999−2006 orgona- zongoratanár; 2004−2006 igazgatóhelyettes
Dunántúli Református Egyházkerület Nyári Kántorképző tanfolyamok Pápa: orgona oktatás 1999−2004
Hosszúpályi 2005/2006 – segédlelkész; 2006-2012 beosztott lelkész
Lelkésszé szentelés: 2006. október 19. – Debrecen
Tiszántúli Református Lelkésztovábbképző Intézet: Tudományos munkatárs 2010. szeptember 1-től
Mezősas: 2012. október 1.−2013. december 31. beosztott lelkész; 2014. január 1. helyettes lelkész
Bakonszeg: 2012. október 1−2013. június 30. helyettes lelkész
Bihari Református Egyházmegye: 2013. szeptember 21-től tanulmányi előadó; 2015. január -1től sajtóügyi előadó, egyházmegyei lelkészi tanácsos
Debreceni Református Hittudományi Egyetem: 2006−2009 ill. 2010/2011 orgona és harmónium tárgyak oktatása; 2011/2012 Egyházszociológia tárgy oktatása
2014/2015 I. és II. félév: Etika 1.–2. tárgyak oktatása a Hittanár-nevelő mesterszak és a Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés mesterszak levelezős hallgatóinak
2014/2015 I. félév: Keresztyén hitvallások teológiája tárgy oktatása a Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés mesterszak levelezős hallgatóinak
2014/2015 II. félév: Egyház korszakváltás idején szeminárium vezetése Teológus-lelkész és Katechéta-lelkipásztori munkatárs szakos hallgatók számára
2015. szeptember 1. adjunktus – DRHE Szociáletikai és Egyházszociológiai Tanszék

Publications

A házasság, a család és a szexualitás etikája, in: Fazakas SÁndor: A protestáns etika kézikönyve, Budapest, Luther Kiadó/Kálvin Kiadó, 2017, 125-177.
Kell-e nekünk nagypéntek?, Teológiai megjegyzések egy új munkaszüneti naphoz, in: Igazság és Élet 11 (2017/1), 150-155.
Menekülés a szabadság elől.  A Magyarországi Református Egyház és teológiai útkeresése a rendszerváltást követően, in:Lelkipásztor 92 (2017/1), 2-6.
Az igehallgatás etikája: Avagy mit várhatunk el az igehallgató egyháztagoktól? In: Zsengellér József, Kodácsy Tamás, Ablonczy Tamás (szerk.) Felelet a Mondolatra: Tanulmányok a 60 éves Bogárdi Szabó István tiszteletére. Budapest: Károli Gáspár Református Egyetem; Pápai Református Teológiai Akadémia; L’Harmattan Kiadó, 2016.  281-295. (Acta Theologica Papensia 16; Károli Könyvek tanulmánykötet)
Egyházlátogatás újragondolva,in: Református Tiszántúl 24 (2016/3) 13-14.
A helyi gyülekezet autoritása és autonómiája: Figyelembe veendő ekkléziológiai szempontok egy lehetséges reform során, in: Collegium Doctorum. Magyar református teológia 12 (2016/1), 99-115.
Házasság, család, szülők tisztelete a reformátori etika tükrében, in: Igazság és Élet 10/3 (2016/3) 506-222
Giccskarácsony vagy karácsony? – A karácsonyi vallásosság nyomában, in: Igazság és Élet 9/4 (2015/4) 676–685
A látható egység ma – A Magyar Református Egyház létrejötte, in: Studia Theologica Debrecinensis 5/1−2 (2012) 75−87.
A „nyilvánosság” mint a teológia „új témája” a kelet-közép európai rendszerváltások után, in: Theologiai szemle 2011/4. 207−213.
Bibliai és teológiai implikációk J.S. Bach János-passiójában, in: Igazság és Élet 5/2 (2010/2) 342−371.

Jó reggelt, Wittenberg! – Igetanulmány Reformáció ünnepére a Máté 10,26-33 alapján, in: Igazság és Élet 11 (2017/4), 621-630.
Jelent-e mást ma keresztyénnek lenni? – Igetanulmány Epifánia után utolsó vasárnapra a 2Timóteus 2,1-13 alapján, in: Igazság és Élet 11 (2017/1,  41-49.

A felelősség születésnapja – Igetanulmány Pünkösd 1. napjára az 1Mózes 4,1–16 alapján, in: Igazság és Élet 9/2 (2015) 254–262.
Az Isten SWOT analízise – Igetanulmány a 2Mózes 20,1−17 alapján, in: Igazság és Élet 7/3 (2013) 456−465
Kenyeret és országot! – Igetanulmány újkenyér ünnepére az Ézsaiás 58,7−12 alapján, in: Igazság és Élet 5/3 (2011) 459−467.
Amink van – Igetanulmány Reformáció ünnepére a Róma 3,21−28 alapján, in: Igazság és Élet 4/4 (2010) 572−581.

Körtner, Ulrich H J: Diakónia a minőség, keresztyén önértelmezés és gazdaságosság feszültségében. Teológiai etikai reflexiók, in: Studia Theologica Debrecinensis 3/2 (2010) 63−76.
Körtner, Ulrich H. J.: Élethez való jog – halálhoz való jog. Autonómia és az autonómia határai az élet végén. in: Fazakas Sándor – Ferencz Árpád (szerk.): Ideje van az életnek, és ideje van a meghalásnak… Életvégi döntések keresztyén etikai megközelítése, Debrecen, DRHE Szociáletikai Intézete, 2014, 13−34.

Szabó Lajos (szerk.): Teológia és reformáció, Budapest, EHE/Luther Kiadó, 2017, in: lelkipásztor 96 (2018/1), 24-25.
Fazakas Sándor: Vétkeztünk… Egyház történelmi és társadalmi bűnösszefüggések rendszerében, Budapest, L’Harmattan, 2017, in: Igazság és Élet 11 (2017/3), 569-572.
Dietrich Bonhoeffer: Etika (fordította: Visky S. Béla; Kolozsvár, Exit Kiadó, 2015), in: Igazság és Élet 10/2 (2016/2) 366-367
Fazakas, S (Hg.) – Plasger, G. (Hg.): Geschichte erinnern als Auftrag der Versöhnung. Theologische Reflexionen über Schuld und Vergebung. (Neukirchen-Vluyn, Neukirchener Verlagsgesellschaft, 2015), in: Református Szemle 109/2 (2016/március-április) 210-214

Publication list:
https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10044849

More contacts, websites

https://vm.mtmt.hu/www/index.php?AuthorID=10044849