Jövőkép, Minőségpolitika

DRHEEgyetemünkMinőségbiztosításJövőkép, Minőségpolitika

Jövőkép meghatározása
Tevékenységre vonatkozó jövőkép meghatározása

A Debreceni Református Hittudományi Egyetem 2023-ra a református egyházi felsőoktatásban és a régió tanítóképzésében betöltött vezető szerepét megőrizve, oktatási, kutatási tevékenységét integráltan szervező egyetem lesz.
Az intézmény hitéleti képzéseivel a fenntartó egyházkerület munkaerő-igényének, világi szakjainak vonatkozásában pedig a piaci igényeknek és az önfinanszírozás követelményének megfelelő képzések biztosításával szolgálja egyháza, valamint az országos társadalmi-gazdasági szereplők képzési és munkaerőpiaci igényeit.
Az oktatási tevékenység kiemelkedő színvonalát a minősített oktatók magas számaránya, folyamatos kutatói és publikációs tevékenysége, valamint a szakmailag kimagasló gyakorló-helyek és kellően képzett szakoktatók biztosítják. Egyetemünk fontosnak tartja a gyakorlati és az elméleti képzés optimális, az adott képzési szintnek megfelelő egyensúlyát. Egyházi fenntartású intézményként a versenyképes diplomához szükséges tudás és kompetenciák mellett hallgatóit a református keresztyén értékekkel és hagyományokkal is megismerteti, számukra szellemiségéből adódó értékmintát közvetít, hitéleti szakos hallgatóit pedig az egyetemi lelkészségen, a személyes tutori rendszeren és az oktatók példamutatásán keresztül, hitelveik és választott élethivatásuk melletti elkötelezettségre ösztönzi.
A DRHE kutatási tevékenysége publikációkban, idézettségben, pályázati bevételekben mérhető eredményessége református egyházi viszonylatban kiemelkedik, országos és ökumenikus viszonylatban pedig más egyetemek bölcsész- és tanárképzést folytató karaival összemérve is jó. Egyetemünk kutatási fókuszterületei (hittudományok, humán- és társadalomtudományok, természettudományok és matematika, művészetek) a hit, a lelki egészség, az antropológia és a nevelés témakörében felmerülő társadalmi, közegyházi, tudományos és gazdasági kihívások megvá¬laszolására irányulnak, és a világban zajló globális változásokhoz, nemzeti sorskérdéseinkhez, valamint a keresztyén egyházakban lezajló szociológiai folyamatokhoz igazodnak. Az e folyamatokra reflektáló teológiai diskurzusokban oktatóink, kutatóink aktív és kezdeményező szerepet vállalnak.
Egyetemünk részesedése a tanítók továbbképzésében a régióban meghatározó, a pedagógusok továbbképzésében jelentős, a református közoktatási hálózat vonatkozásában pedig meghatározó. A Tiszántúli Református Egyházkerületben intézményünk az egyházi felnőttképzés terén kezdeményező, nem lelkészi egyházi alkalmazottak továbbképzésében pedig országos szerepet tölt be.
A hallgatók tudományos tevékenységének támogatása az egyetemen kiemelt szerepet játszik, felkészült szakembereket kínálva a kárpát-medencei magyar egyházi közösségeknek és Kelet-Magyarország közoktatási intézményeinek, doktori iskolája révén pedig szakmai utánpótlást biztosítva a magyar protestáns egyházi felsőoktatásnak, valamint a hittudományok, vallástudományok terén a hazai tudományos életnek.

Szervezetre vonatkozó jövőkép meghatározása
A Debreceni Református Hittudományi Egyetem egyházi fenntartású, önálló, kar nélküli, hatékonyan működő egyetem.
Jelen dokumentumot – az Intézményfejlesztési Terv 4.2 fejezeteként – a DRHE Szenátusa a 2019. május 14-ei ülésén megtárgyalta és 85/2018-19. számú határozatával jóváhagyta.

Debrecen, 2019. május 15.

Dr. Kustár Zoltán
rektor

A DRHE Jövőképét a Tiszántúli Református Egyházkerület képviseletében eljárva, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem fenntartójaként jóváhagyom.

Debrecen, 2019. május 21.

Dr. Fekete Károly
püspök

MINŐSÉGPOLITIKA

A Debreceni Református Hittudományi Egyetem – az 1538 óta folyamatosan működő Debreceni Református Kollégium intézményhálózatának részeként – a Tiszántúli Református Egyházkerület által fenntartott és a magyar reformátusság szolgálatában álló oktató, nevelő és tudományművelő intézmény.
Egyetemünk célja református lelkészek, teológusok és egyházi munkatársak képzése elsősorban a Magyarországi Református Egyház számára, továbbá olyan pedagógusok és egyéb világi szakemberek felkészítése a magyar köznevelés és kulturális intézményrendszer számára, akik a Magyarországi Református Egyház hitelveit és hagyományait ismerik, azokat képesek hitelesen megjeleníteni, református egyháztagságuk esetében pedig készek és hajlandók szakismeretükkel az egyház Urát szolgálni.
Az Egyetem, mint államilag elismert felsőoktatási intézmény, oktató munkáját a magyar felsőoktatási rendszerhez igazodva végzi. Felsőoktatási szakképzéseket, alapképzé-seket, mesterképzéseket, osztatlan képzést, doktorképzést (PhD), valamint továbbképzési tevékenységet folytat. Képzési programjaiban érvényesíti az egyházi rendelkezéseket, az állami jogszabályokat és a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság előírásait.
Az oktató-nevelő munka színvonalának és korszerűségének biztosítása érdekében az Egyetem a képzési területeinek megfelelő tudományágakban tudományos kutatói és művészi alkotómunkát végez, doktori iskolát tart fenn a hittudomány területén, hitéleti és világi képzései tekintetében egyaránt minőségbiztosítási rendszert működtet, illetve elkészíti minőségfejlesztési programját.
Az egyetemi minőségbiztosítás alapvető célja, hogy – a minőségbiztosítási rendszer kiépítése és működtetése révén – hatékony eszközzel rendelkezzék az intézményi küldetés-nyilatkozat, a stratégiai tervek, valamint a tervek megvalósítását szolgáló cselekvési programok végrehajtásának elemzésében és értékelésében, továbbá segítséget adjon a változtatási lehetőségek kivitelezéséhez az oktatási, nevelési és kutatási feladatainak folyamatos fejlesztése, ellenőrzése terén.
Minőségbiztosítási rendszerének fejlesztésével az Egyetem biztosítja, hogy a közegyházi szolgálatban és a munkaerőpiacon hasznosítható, magas színvonalú és továbbfejleszthető ismereteket közvetítsen hallgatói részére, ezáltal versenyképes, hivatástudatukban elkötelezett diplomásokat bocsásson ki.

A fenti célok elérése érdekében az Egyetem:

−    minőségbiztosítási és -irányítási rendszert dolgoz ki, amely képzési és kutatási tevékenységének fejlesztését szolgálja,
−    minőségbiztosítási rendszerét fejleszti a Magyarországi Református Egyház, a Nemzeti felsőoktatásról szóló törvény és a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság elvárásai, valamint a nemzetközi irányelvek és ajánlások szerint,
−    a minőségfejlesztést és a humán erőforrás menedzsment követelményrendszerét szorosan összehangolja, hogy munkatársai az oktatási, kutatási, tanácsadási feladatok ellátására a felsőoktatási intézmények közötti versenyben kiemelkedő kompeten¬cia-hordozóvá váljanak,
−    a minőségfejlesztés stratégiai elemeit hatékony és hatásos módon alkalmazza,
−    erősíti a képzési, tanulási kultúrát,
−    erősíti és folyamatossá teszi a nemzetközi felsőoktatási kapcsolatait,
−    olyan együttműködési intézménypolitikát alakít ki, amely hosszabb távon biztosítja stabil helyét a felsőoktatás rendszerében,
−    olyan hatékonyan működő, gazdaságos szervezeti struktúrát alakít ki, amely bizton-ságo¬san szolgáltatja azokat a forrásokat, amelyek az intézmény működéséhez és fejleszté¬séhez szükségesek,
−    forrásszerző tevékenységének érdekében dinamikus marketing-munkát folytat.

Az Egyetem vezetése a megfelelő munkakörnyezetet biztosítja munkatársai számára, és ösztönzi őket arra, hogy:

−    a minőségpolitikát megismerjék,
−    a minőségközpontú gondolkodásukat fejlesszék,
−    ismereteiket, tudásukat folyamatosan bővítsék.

Az Egyetem vezetése a Debreceni Református Kollégium és a protestáns egyházi felsőoktatás legnemesebb hagyományainak közvetítésével elkötelezi magát és aktív szerepet vállal a minőségbiztosítási rendszer működtetésében, fejlesztésében, és ezt az elkötelezettséget minden munkatársától elvárja.

*    *    *

Jelen dokumentumot a DRHE Szenátusa a 2019. május 14-ei ülésén megtárgyalta, és 84/2018-19. számú határozatával jóváhagyta.

Debrecen, 2019. május 15.

Dr. Kustár Zoltán
rektor

A DRHE Minőségpolitikáját a Tiszántúli Református Egyházkerület képviseletében eljárva, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem fenntartójaként jóváhagyom.

Debrecen, 2019. május 21.

Dr. Fekete Károly
püspök