Újszövetségi Tanszék

DRHEEgyetemünkOktatási egységekTeológiai IntézetÚjszövetségi Tanszék

Az Újszövetségi Tanszék feladatának tartja olyan újszövetségi és kortörténeti tárgyak tanítását, amelyek egyrészt közvetlenül összefüggnek Jézus és apostolai személyével, az újszövetségi szövegekkel, az újszövetségi teológiával, az apostoli egyházzal és azon témákkal, amelyek bármilyen módon érintik a korai egyház életét. Ugyanakkor kitekint a közvetett összefüggésekre is, mint amilyen a zsidóság, a hellenizmus vagy a római birodalom jogi, társadalmi, kulturális és vallási tényezői, amelyek lényegesen befolyásolhatták az újszövetségi egyház és teológiája alakulását. Azon kívül, hogy figyelmünket a legkülönbözőbb teológiai témákra fordítjuk, specifikusabban foglalkozunk az újszövetségi eszkatológiával és apokaliptikával, amelynek sokrétű összefüggéseit vizsgáljuk az újszövetségi iratokban, a zsidó apokaliptikában és a görög-római vallásban, ahogy azt pl. az ókori görög sírfeliratokban is nyomon lehet követni. Többek között e célból is jött létre az Újszövetségi Tanszék mellett működő Patmosz Bibliai Tudományok Kutatóintézet, amely főleg az eszkatológiai szövegek, apokaliptikus jelenségek és a sírfeliratok kutatására koncentrál. Immár rendszeressé vált, hogy a Patmosz-szeminárium mellett tevékenykedő graduális és posztgraduális hallgatók számára évi konferenciát tartunk Az ókori keresztyén világ címmel, amelynek eredményeit a Patmosz Könyvtár sorozatban publikáljuk. Itt kapnak helyet más hazai vagy külföldi szerzők munkái is, amelyek rokontémájúak a Patmosz célkitűzéseivel. A Patmosz-szemináriumok anyagából úgyszintén több alapdolgozat vagy szakdolgozat témája kerekedett ki, amit a hallgatók szívesen kutattak tovább, hasznosítva a már megszerzett ismereteket és kutatási módszereket.

Az oktatási rendszerben a tanszék követi az előadandó tárgyak és témák standard követelményét, ahogy az a teológiai fakultásokon szokás. A meghirdetett tárgyak három ciklusban érintik az újszövetségi írásmagyarázatot (történeti, páli és nem páli iratokat), ezen kívül a hallgatók igényének és képzési követelményeinek elébe menve hirdetünk egyéb érdekes tárgyakat is, mint pl. posztmortális antropológia, újszövetségi túlvilághit, apostolok és császárok, római jog és evangélium, az evangélium hirdetése a római birodalomban, újszövetségi etika, Pál apostol Jézus-portréja, Kálvin újszövetségi kommentárai stb. Ezek a tárgyak és témák lehetőséget nyújtanak a nem hitéleti szakok hallgatóinak is.

Az Újszövetségi Tanszék jó kapcsolatokat ápol más hazai és külföldi egyetemek munkatársaival, akikkel közös kutatási programokon dolgoznak vagy részt vesznek más tudományos együttműködésben (doktoranduszok képzése, vendégelőadások, közös publikációk stb.). Ebben a tekintetben kiemelkedő kapcsolat van pl. a tanszékünk és a Zürichi Egyetem Teológiai Fakultásának újszövetségi tanszéke között.

Mb. tanszékvezető

További munkatársak