Külföldi állampolgárok magyarországi tartózkodásával kapcsolatos tudnivalók

DRHEHallgatóknakTanulmányi információkÁltalános információkKülföldi állampolgárok magyarországi tartózkodásával kapcsolatos tudnivalók

EGT állampolgár regisztrációs igazolás

http://www.bmbah.hu/

JOGOSULTAK KÖRE

Száznyolcvan napon belül kilencven napot meghaladó tartózkodásra az az EGT-állampolgár jogosult,

akinek tartózkodási célja keresőtevékenység folytatása,

aki a tartózkodás teljes időtartamára elegendő forrással rendelkezik önmaga és családtagjai számára ahhoz, hogy tartózkodásuk ne jelentsen indokolatlan terhet Magyarország szociális ellátórendszerére, és külön jogszabályban meghatározottak szerint biztosítási jogviszony keretében jogosult az egészségbiztosítási szolgáltatások igénybevételére, vagy azok fedezetéről a jogszabályok rendelkezései szerint maga gondoskodik, vagy

aki tanulmányok – ideértve a szakképzést, továbbá a felnőttképzést, ha annak képzési programja akkreditált – folytatása céljából felvételt nyert a nemzeti köznevelésről szóló törvény, illetve a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó oktatási intézménybe, és tartózkodása teljes időtartama során elegendő forrással rendelkezik önmaga és családtagjai számára ahhoz, hogy tartózkodásuk ne jelentsen indokolatlan terhet Magyarország szociális ellátórendszerére, valamint külön jogszabályban meghatározottak szerint biztosítási jogviszony keretében jogosult az egészségbiztosítási szolgáltatások igénybevételére, vagy azok fedezetéről a jogszabályok rendelkezései szerint maga gondoskodik.

FOGALOMMAGYARÁZAT

EGT-állampolgár: magyar állampolgár kivételével az Európai Unió tagállamának, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államnak az állampolgára (az Európai Unió, Svájc, Norvégia, Izland és Lichtenstein állampolgárai).

A HÁROM HÓNAPOT MEGHALADÓ TARTÓZKODÁS BEJELENTÉSE ÉS A BEJELENTÉST IGAZOLÓ OKMÁNY

Az EGT-állampolgár legkésőbb a beutazástól számított kilencvenharmadik napon – a jövőbeni lakóhelye szerint illetékes regionális igazgatóságnál – köteles a tartózkodását személyes adatainak közlésével bejelenteni.

Az ügyfélnek a regisztrációs igazolás kiadása érdekében az eljáró hatóság előtt személyesen meg kell jelennie. A személyes megjelenési kötelezettség teljesítésétől az eljáró hatóság eltekinthet, ha a kérelmező a megjelenésre egészségi állapota miatt képtelen.

A tartózkodás bejelentésekor az érvényes úti okmányt vagy személyazonosító igazolványt be kell mutatni, illetve csatolni kell a tartózkodási feltételek fennállását igazoló – külön jogszabályban meghatározott – okiratokat.

A törvényben foglalt feltételek igazolása esetén a tartózkodás bejelentéséről szóló igazolást (a továbbiakban: regisztrációs igazolás) az eljáró hatóság azonnal kiállítja.

A regisztrációs igazolás kiállításának igazgatási szolgáltatási díja 1.000 Forint, melyet illetékbélyegben a kérelem benyújtásával egyidejűleg kell leróni.

FORMANYOMTATVÁNY

A kérelem benyújtásához rendszeresített formanyomtatványt az alábbi linkekre kattintva töltheti le:

– EGT állampolgár regisztrációs igazolás

KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK

Ha a tartózkodás célja tanulmányok folytatása, azt a kérelmező különösen az alábbi okiratokkal igazolhatja

közoktatásról vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó oktatási intézmény felvételi igazolásával;

tanulói vagy hallgatói jogviszonyt igazoló okirattal, vagy

egyéb hitelt érdemlő módon.

ELEGENDŐ ANYAGI FORRÁS LÉTÉT IGAZOLÓ DOKUMENTUMOK

A kérelmező az elegendő forrás meglétét különösen a megélhetését biztosító vagyonával vagy olyan jövedelmével igazolhatja, amely

EGT-állam társadalombiztosítása vagy egyéb szociális ellátórendszere alapján jár;

tagdíjfizetésen vagy rendszeres befizetésen alapuló részesedésből vagy ellátásból származik;

Magyarországon vagy külföldön vezetett bankszámlán rendelkezésre áll;

tartásdíj esetén az erről szóló közokiraton alapul.

EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS MEGLÉTÉT IGAZOLÓ DOKUMENTUMOK

Okirattal kell igazolni, hogy az EGT-állampolgár a magyarországi tartózkodás teljes időtartamára jogosult az egészségbiztosítási szolgáltatások igénybevételére (így különösen a társadalombiztosításról szóló külön törvény, nemzetközi szerződés, vagy külön megállapodás alapján), vagy azok fedezetéről maga gondoskodik.

AZ ELSŐ MAGYARORSZÁGI LAKÓHELY BEJELENTÉSE

A kérelmező az első Magyarország területén lévő lakóhelyét a regisztrációs igazolás kiállításával kapcsolatos eljárásban jelenti be. A személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány kiadása céljából az EGT-állampolgár lakcím adatairól az idegenrendészeti hatóság a személyi adat- és lakcímnyilvántartást vezető szervet értesíti. Budapest Főváros Kormányhivatala az értesítés alapján állítja ki a Lakcímet igazoló hatósági igazolványt, melyet postai úton továbbítanak a kérelmezőnek.

A lakhatás igazolható különösen:

lakásbérleti jogviszonyt igazoló lakásbérleti szerződéssel;

szívességi lakáshasználatról szóló okirattal;

a lakás tulajdonjogát igazoló okirattal, 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolattal;

vagy egyéb hitelt érdemlő okirattal. (kollégiumi jogviszony igazolása)

A kötelező mellékleteken kívül az eljárás során az idegenrendészeti hatóság a tényállás tisztázása érdekében további okiratok benyújtására is felhívhatja!

 

Tanulmányok folytatása célú tartózkodási engedély

JOGOSULTAK KÖRE

Harmadik országbeli állampolgár: a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek (EGT-állampolgár, illetve az EGT-állampolgárt vagy a magyar állampolgárt kísérő vagy hozzá csatlakozó családtag) kivételével a nem magyar állampolgárok és a hontalan személyek.

http://www.bmbah.hu/

Tanulmányi célból az a harmadik országbeli állampolgár kaphat tartózkodási engedélyt, aki·Magyarországon a köznevelés információs rendszerében működőként regisztrált köznevelési intézménnyel nappali rendszerű iskolai oktatás vagy nappali oktatás munkarendje szerint létesít, létesített tanulói jogviszonyt, vagy államilag elismert felsőoktatási intézmény vagy Magyarország területén engedéllyel működő külföldi felsőoktatási intézmény teljes idejű nappali tagozatán történő tanulmányok folytatása, illetve felsőoktatási intézmény által szervezett, tanulmányok folytatását előkészítő képzésben való részvétel érdekében kíván Magyarország területén tartózkodni, és igazolja, hogy a tanulmányok folytatásához megfelelő nyelvismerettel rendelkezik.

A KÉRELEM BENYÚJTÁSA ÉS AZ ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

Feltétele: a kitöltött formanyomtatvány, valamint a kötelező mellékletek benyújtása, illetve az eljárási díj megfizetése.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a kérelem előterjesztésekor a hatóság előtt személyesen meg kell jelenni, kivéve, ha a külföldi a megjelenésre egészségi állapota miatt képtelen.

A kérelem benyújtásakor a biometrikus adatokat tartalmazó tartózkodásra jogosító okmány kiállítása céljából arcképmás készítésére és hat éves kor feletti kérelmező esetén ujjnyomat rögzítésére kerül sor, amelyet a harmadik országbeli állampolgár tűrni köteles.

A tartózkodási engedély kiadása iránti kérelmet – törvényben foglalt kivétellel – annál a konzuli tisztviselőnél vagy tartózkodási engedély iránti kérelem átvételére felhatalmazott egyéb helyen kell benyújtani, amely a kérelmező állandó vagy szokásos tartózkodási helye, illetve állampolgársága szerinti országban működik. A tartózkodási engedély átvételére jogosító vízum kiadását a harmadik országbeli állampolgár a beutazást megelőzően – erre irányuló külön kérelem előterjesztése nélkül – tartózkodási engedély kiadása iránti kérelmében kérheti.

Ha a regionális igazgatóság a tartózkodási engedély kiadása iránti kérelemnek helyt ad, egyidejűleg a tartózkodási engedély átvételére jogosító vízum kiadását is engedélyezi, és erről értesíti a konzuli tisztviselőt. A tartózkodási engedély átvételére jogosító vízumot – a regionális igazgatóság döntése alapján – a konzuli tisztviselő adja ki.

Felhívjuk továbbá a figyelmet arra, hogy tartózkodási engedély átvételére jogosító D vízum egyszeri beutazásra és 30 nap tartózkodásra jogosítja a harmadik országbeli állampolgárt, így javasoljuk, hogy Magyarországra történő beutazásukat követően minél hamarabb jelenjenek meg a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal jövőbeni szálláshelyük szerinti illetékes regionális igazgatóságán, a tartózkodási engedély átvétele és a magyarországi szálláshely bejelentése céljából.

A tartózkodási engedély kiadása iránti kérelem főszabály szerinti helyen (magyar külképviseletek) történő előterjesztése mellett a magyar jog szabályozza a tartózkodási engedély kiadására irányuló kérelem belföldi előterjesztésének lehetőségét is. A Magyarország területén tartózkodó harmadik országbeli állampolgár tartózkodási engedély kiadása iránti kérelmét a szálláshelye szerint illetékes regionális igazgatóságon is előterjesztheti, amennyiben a belföldi kérelmezést kivételes méltánylást érdemlő körülmény indokolja, vagy az 539/2001/EK rendelet II. mellékletében szereplő állam állampolgáraként, vagy ilyen harmadik országbeli állampolgárral együtt, családtagként tartózkodik jogszerűen Magyarország területén. Kivételesen méltányolható körülmény különösen a gyógykezeléssel, a családegyesítéssel vagy a keresőtevékenységgel összefüggő olyan tény, amely a harmadik országbeli állampolgárnak nem felróható okból következett be és akadályozza a jogszabályban meghatározott általános feltételeknek megfelelő helyen történő kérelmezést.

FORMANYOMTATVÁNYOK

A kérelem benyújtásához rendszeresített formanyomtatványokat az alábbi linkekre kattintva töltheti le:

– Tanulmányi célú tartózkodási engedély

KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK

TARTÓZKODÁSI CÉLT IGAZOLÓ DOKUMENTUMOK

A tanulmányok folytatása, mint tartózkodási cél igazolható:

· a képzést végző oktatási intézmény felvételi igazolásával;

· tanulói, hallgatói jogviszonyt igazoló okirattal;

· vagy más hitelt érdemlő módon.

A nemzetközi szerződés, nemzetközi együttműködés vagy kormányszintű nemzetközi segélyprogram keretében tanulmányi, oktatási, tudományos, képzési, továbbképzési célból beutazók esetében a tartózkodási célt az oktatásért felelős miniszter vagy a felsőoktatási intézmény igazolásával lehet igazolni.

Fontos tudnia, hogy az előkészítő képzésen történő részvétel esetén a tanulmányok folytatása céljából kiadott tartózkodási engedély tanulmányok folytatása céljából csak akkor hosszabbítható meg, ha a harmadik országbeli állampolgár az előkészítő képzést követően Magyarországon akkreditált felsőfokú oktatási intézménybe, vagy Magyarország területén engedéllyel működő külföldi felsőoktatási intézménybe felvételt nyert.

A megfelelő nyelvismeret igazolható:

· nyelvtudást igazoló hivatalos nyelvvizsga-bizonyítvánnyal,

· idegen nyelven végzett tanulmányokat tanúsító hivatalos bizonyítvánnyal,

· vagy más hitelt érdemlő módon .

Felhívjuk továbbá a figyelmet arra, hogy a külföldön kiállított közokirat, illetőleg a külföldi bíróság, közigazgatási szerv, közjegyző vagy egyéb közhitelességgel felruházott személy által hitelesített magánokirat – hacsak az ügyfajtára vonatkozó jogszabályból, nemzetközi szerződésből, illetve viszonossági gyakorlatból más nem következik – a magyar törvény szerinti bizonyító erővel csak akkor rendelkezik, ha azt a kiállítás helye szerinti államban működő magyar külképviseleti hatóság diplomáciai felülhitelesítéssel látta el. A nem magyar nyelven kiállított okirat – ha az ügyfajtára vonatkozó jogszabály másként nem rendelkezik – csak hiteles magyar fordítással ellátva fogadható el.

MAGYARORSZÁGI MEGÉLHETÉST IGAZOLÓ DOKUMENTUMOK

A harmadik országbeli állampolgár a száznyolcvan napon belül kilencven napot meghaladó tartózkodáshoz szükséges anyagi fedezettel akkor rendelkezik, ha ő maga vagy részére családtagja a rendelkezésére álló jogszerűen megszerzett jövedelemből, illetve vagyonból megélhetése, lakhatása, kiutazása, valamint szükség esetén egészségügyi ellátása költségeit biztosítani tudja.

A megélhetés különösen az alábbiakkal igazolható:

· ösztöndíj folyósítására vonatkozó igazolással;

· bankszámlán elhelyezett pénzösszeggel;

· egyéb okirattal;

· amennyiben a harmadik országbeli állampolgár részére a családtagja biztosítja a magyarországi tartózkodás ideje alatt az anyagi fedezetet, a családtagi kapcsolat igazolása szükséges, továbbá az eltartási képesség alátámasztására is mellékelni kell iratot.

MAGYARORSZÁGI SZÁLLÁSHELY MEGLÉTÉT IGAZOLÓ DOKUMENTUMOK

Magyarországi szálláshelyként az ingatlan – nyilvántartásban lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott ingatlan, más lakhatásra alkalmas ingatlan (minimum 6 m2 lakóterület/fő) vagy jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelelő kereskedelmi vagy egyéb szálláshely fogadható el.

A magyarországi szálláshely megléte igazolható:

· Lakásbérleti jogviszonyt igazoló lakásbérleti szerződéssel;

· Szívességi lakáshasználatról szóló okirattal;

· A lakás tulajdonjogát igazoló okirattal, 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolattal;

· Hatósági hozzájárulással ellátott érvényes meghívólevéllel;

· Lefoglalt és kifizetett szálláshely meglétét igazoló okirattal;

· A Magyarország területén tartózkodási vízummal vagy tartózkodási engedéllyel, bevándorolt vagy letelepedett jogállással, külön törvény szerint tartózkodási kártyával vagy állandó tartózkodási kártyával rendelkező, illetve menekültként elismert családtag közjegyzői okiratba foglalt, a kérelmező lakhatását biztosító nyilatkozatával vagy

· Ingatlan adásvételi szerződéssel és az ingatlanszerzést engedélyező illetékes fővárosi vagy megyei kormányhivatal határozatának másolatával;

· Egyéb okirattal.

TELJESKÖRŰ EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS MEGLÉTÉT IGAZOLÓ DOKUMENTUMOK

A tartózkodási engedély iránti kérelem benyújtásakor okirattal kell igazolnia, hogy az egészségügyi ellátások teljes körére biztosítottnak minősül (így különösen a társadalombiztosításról szóló külön törvény, nemzetközi szerződés, vagy külön megállapodás alapján jogosult az egészségügyi szolgáltatások igénybevételére), vagy egészségügyi ellátásának költségeit a rendelkezésre álló anyagi fedezetből biztosítani tudja.

Feltöltés alatt…