Rajz- és Vizuális Nevelés Tanszék

Esetünkben a tudatos művészeti, kreatív útkeresés és megoldáskeresés hangsúlyos tényező, miközben nálunk megismerhetőek a régi hagyományos, illetve az újabb kortárs műalkotások és az azokban rejlő művészetpedagógiát is érintő lényegi kérdések és azok társadalmi hatásai. Ezeket a tapasztalatokat egyéni és kollektív, jórészt gyakorlati feladatokban, kísérletekben kamatoztatjuk, a klasszikus rajzoláson és festészeten át a kreatív tárgykészítésig, de az alkalmazott művészeti gyakorlat újabb, a XXI. század pedagógiájába már integrált, elektronikus-digitális technikákhoz köthető lehetőségek alkalmazását is szeretnénk tudatosítani. Másrészt többféle megközelítéssel rálátást nyújtunk a művészet történetére, foglalkozunk a vizuális kommunikáció problematikájával, a köznapi vizualitás és a vizuális művészetek befogadása közötti kölcsönhatással, ezek hatásmechanizmusával és a gyermeki ábrázolás fejlődésével, ideértve a gyermekrajzelemzések gyakorlatát.

Az alapképzés tanszékünkön öt féléven keresztül folyamatos. Az első három félévben alapszintű rajzolás-festés-grafika stúdiumok, a negyedik és ötödik félévben pedig a rajztanítás módszertanának ismeretei jelentik a tananyagot. Az ötödik félév végén kollokviummal zárul az alapszintű képzés, amely szintetizálja az előző félévek elméleti és gyakorlati ismereteit.

A rajz műveltségterület választható tantárgycsoport, amely négyféléves képzést jelent. Emelt szintű rajzolási-festési stúdiumok, kreativitást fejlesztő programok mellett a rajz tanításának úgyszintén magasabb szintű elméleti és gyakorlati megalapozása a cél. A műveltségterületi képzés során a képzésben résztvevők kollokviumok és szigorlat révén adnak számot tudásukról. Az így megszerzett diploma képesítést ad a rajz tantárgy tanítására az 5. és 6. osztályban is.

Tanszékvezető

További munkatársak