Doktoráltak

Doktorjelölt neve Témavezető Társ témavezető Időpont Értekezés címe Cím odaítélése / döntés dátuma
Porkoláb András József Fazakas Sándor 2023-11-21 13:00:00 Egyéni és közösségi hittapasztalatok egyházformáló hatása rendszeres teológia, etikai és ekkléziológiai szempontból 2023-11-22
Batizán Attila Gonda László 2023-06-21 14:00:00 Az egyház, mint diaszpóra. A diaszpóra-egzisztencia ekkléziológiai összefüggései és egy erdélyi szórványmissziós stratégia körvonalai 2023-06-29
Lucski Márta Bodó Sára 2022-12-12 15:00:00 Az énkép, a testkép és az étkezés biblikus értelmezése és a pasztoráció lehetőségei 2022-12-22
Kulcsár Árpád Fekete Károly 2022-02-08 14:00:00 Ravasz László erdélyi évei és gyakorlati teológiai munkásságának kezdetei 2022-02-22
Kustárné Almási Zsuzsanna Bodó Sára 2021-11-16 14:00:00 Életre kelt történetek. Bibliai történetek katechetikai feldolgozása a báb és dráma eszközeivel 2021-11-22
Árvavölgyi Béla Fazakas Sándor 2021-05-31 13:00:00 Keresztyénség – egyház – közélet. Karl Barth személyének és ekkléziológiai gondolatainak hatása a XX. századi magyarországi református teológiára 2021-06-29
Paczári András Kustár Zoltán 2020-12-07 15:00:00 Szőlő és bor a Közel-Keleten és az Ószövetségben 2020-12-21
Koncz-Vágási Katalin Kustár Zoltán 2020-12-08 13:00:00 Haggeus próféta és Haggeus könyve. A prófétai irat exegetikai, hagyományozás- és tradíciótörténeti elemzése 2020-12-21
Ledán Muntean István Peres Imre 2020-09-17 14:00:00 A halál mint álom. Az újszövetségi álom-eszkatológia a görög sírfeliratok tükrében 2020-10-02
Czeglédi Péter Pál Hodossy-Takács Előd 2020-09-25 14:00:00 Egy elveszett ruha nyomában. A főpapi ruha vizsgálata a ránk maradt szövegek és régészeti leletek fényében 2020-10-02
Kis Klára Bodó Sára 2020-06-15 14:00:00 ISKOLAI AGRESSZIÓ ÉS EGYHÁZI ISKOLÁK. A katechézis lehetőségei az iskolai agresszió preventív megközelítésében és konstruktív kezelésében 2020-07-01
Papp-Cindea Zsolt Fazakas Sándor Pásztori-Kupán István 2020-02-03 14:00:00 Reinhold Niebuhr teológiai alapokra épített társadalometikája és annak alkalmazási lehetőségei az erdélyi magyarság történelmi-társadalmi valóságában 2020-02-11
Dézsi Csaba Peres Imre 2020-02-04 14:00:00 Jézus feltámadásának hagyományozása 2020-02-11
Máthé-Farkas Zoltán Hodossy-Takács Előd 2019-12-20 14:00:00 A permetafora-modell alkalmazása az ószövetségi exegézisben 2020-01-09
Pótor János István Peres Imre 2019-11-18 14:00:00 A JERUZSÁLEMI SZERETETKÖZÖSSÉG 2019-11-26
Hotorán Gábor János Fazakas Sándor 2019-11-19 14:00:00 Török István, az igeteológus 2019-11-26
Steiner József Gonda László 2018-12-04 14:00:00 A missziói elmélettől a gyakorlatig. A Céltudatos Gyülekezet Mozgalom missziológiai elemzése és magyarországi alkalmazhatóságának vizsgálata 2018-12-17
Székely József Fekete Károly 2018-06-18 14:00:00 AZ IGEHIRDETÉS HELYE AZ ERDÉLYI MAGYAR REFORMÁTUS LELKIPÁSZTORI HIVATÁSKÉP ALAKULÁSÁBAN. Igehirdetői önképünk és öntudatunk változása az 1990–2014 közötti időszakban 2018-06-28
Retkes Attila Molnár János 2018-05-17 14:00:00 Unitáriusok Budapesten. Egy erdélyi történelmi egyház a főváros vallási életében (1869-1949) 2018-06-12
Bátoriné Misák Marianna Baráth Béla Levente 2016-12-15 12:30:00 Zsarnói Zsarnay Lajos élete és munkássága 2017-02-07
Petró László Gaál Botond 2017-01-27 14:00:00 Emlékezés és reménység között. Múlt, jelen és jövő dinamikus egysége az úrvacsorában 2017-02-07
Pótor Áron Gaál Botond 2017-02-02 14:00:00 Czeglédy Sándor teológiai munkásságának alapvonásai 2017-02-07
Szatmári Emília Hörcsik Richárd 2016-10-18 14:00:00 “Közegyházi életünk sodrában” Dr. Koncz Sándor életműve a 20. század történeti és egyháztörténeti viszonyainak tükrében 2016-11-15
Magyar Balázs Fazakas Sándor 2016-11-11 14:00:00 Nem jó az embernek egyedül lenni. Kálvin János a házassági és családi életformára való nevelés reformátora 2016-11-15
Kopándi Botond Fekete Károly Rezi Elek 2016-11-14 14:00:00 AZ „ÚJ HOMILETIKA” MOZGALOM ÉS AZ AMERIKAI PROTESTÁNS PRÉDIKÁLÁS MEGÚJÍTÁSA 2016-11-15
Barnóczki Anita Bodó Sára 2016-05-18 14:00:00 A hátrányos helyzetű cigány gyermekek általános iskolai hittanoktatásának meghatározói 2016-06-13
Papp György Gaál Botond Pásztori-Kupán István 2016-01-26 14:00:00 Kálvin és Khrüszosztomosz „párbeszéde” a szabad akaratról az Institutióban 2016-02-02
Somfalvi Edit Bodó Sára 2015-11-03 14:00:00 A gyermekkori szorongás oldása bibliai történetekkel 2015-11-10
Németh Áron Kustár Zoltán 2015-04-20 14:00:00 „KIRÁLYOK ZSOLTÁRA, ZSOLTÁROK KIRÁLYA”. A 72. zsoltár előállása és teológiája a Zsoltárok könyve redakciójának tükrében. 2015-05-12
Jenei Péter Hodossy-Takács Előd 2014-11-25 14:00:00 Jövevények a kapuknál – A jövevényekkel való bánásmód vizsgálata az Ószövetségben, törvényi és narratív szövegek alapján 2014-12-08
Kovács Krisztián Fazakas Sándor 2014-12-03 14:00:00 Határmezsgyén – A Református Egyház a történelmi örökség és a megújulás esélyei között az 1989-90-es rendszerváltást követően 2014-12-08
Krasznay Mónika Bodó Sára 2014-12-04 15:00:00 A misztikus elmélyülés és a szemlélődő imádság helye és jelentősége a keresztény lelki életben és napjaink lelkigondozói-terápiás gyakorlatában 2014-12-08
Molnár Sándor Károly Baráth Béla Levente 2014-06-19 15:00:00 „Föl barátim!” A magyar református egyház belső élete az 1880-as években Alexander Neil Somerville körútjának tükrében 2014-09-22
Rácsok Gabriella Gaál Sándor 2013-12-03 14:00:00 A film mint missziói eszköz korunk változó vallásosságának kontextusában 2013-12-12
Bernáthné Somogyi Márta Baráth Béla Levente 2013-11-07 15:00:00 A strassburgi lelkészfeleség, Katharina Zell munkásságának bemutatása iratai tükrében 2013-12-12
Szarka Miklós Fekete Károly 2012-12-06 14:00:00 Lelkipásztorok házaspár kapcsolati zavarainak pasztorálpszichoterápiás kezelése 2013-02-05
Csoma Judit Margit Bodó Sára 2012-05-21 14:00:00 A szorongás jelenségének teológiai és pasztorálpszichológiai szemlélete a 20. században 2012-06-08
Czagány Gábor Gaál Sándor 2012-02-24 15:00:00 Az úrvacsora szerepe a református gyülekezetépítésben – különös tekintettel az egyetemista közösségekre 2012-04-03
Szászi Andrea Bodó Sára 2011-10-14 15:00:00 A magyar református hittankönyvek történeti és elvi tanulságai 2011-12-13
Varga Zsolt Fekete Károly 2009-10-20 15:00:00 Rudolf Bohren homiletikája 2009-11-12
Pálfi József Gaál Botond Fazakas Sándor 2009-06-05 14:30:00 Református felsőoktatás Erdélyben 2009-06-16
Püsök Sarolta Gaál Botond Fazakas Sándor 2009-05-28 13:00:00 SØREN KIERKEGAARD TEOLÓGIÁJÁNAK SÚLYPONTJAI 2009-06-16
Hecker Róbert Kustár Zoltán Hézser Gábor 2009-06-08 14:30:00 Az autokeirikus motiváció- és vízióközvetítés mint lelkigondozói és gyülekezetvezetői feladat 2009-06-16
Mészáros Kálmán Baráth Béla Levente 2009-06-11 16:00:00 “Evangélizációt szerveztünk az Isten országa terjesztése céljából” 2009-06-16
Pap Ferenc Hodossy-Takács Előd Kustár Zoltán 2009-04-21 14:30:00 Templom mint teológia 2009-06-16
Németh Tamás Gaál Botond 2009-01-12 15:00:00 Az Óegyház eszkatológiája 2009-06-16
Hanula Gergely Marjovszky Tibor 2009-01-13 10:00:00 Biblikus exegézis Chrysostomos János evangéliumához írt Homíliáiban 2009-06-16
Borsi Attila János Gaál Botond 2009-02-12 15:00:00 A megigazulás tana és a posztmodernitás – impulzusok a nyilvános teológia számára 2009-06-16
LaMontagne Melinda Marjovszky Tibor 2008-03-06 14:30:00 A József-történet rabbinikus magyarázatai 2008-09-07
Hodossi Sándor Bodó Sára 2008-06-10 15:00:00 A felnőttkatechézis református modelljei Magyarországon 2008-06-28
Kodácsy Tamás Gaál Botond 2007-02-08 14:00:00 “Cogito, ergo mundus talis est!” A kozmológiai antrópikus elvek teológiai vizsgálata 2007-06-23
Kádár Ferenc Fekete Károly 2007-02-15 10:00:00 Egyház itt és most. Az ekkléziasztika művelésének alapjai, eredményei és mai lehetőségei 2007-06-23
Kis Médea Fekete Károly 2007-02-15 15:00:00 Istendicsőítés – Istentisztelet 2007-06-23
Tőkés Zoltán Hörcsik Richárd 2006-03-31 15:00:00 Ébredési mozgalmak a Tiszántúlon és a debreceni tanyamisszió 2006-07-01
Adorjáni Zoltán Marjovszky Tibor 2005-03-11 15:00:00 A Therapeuták kontemplatív kegyessége 2005-07-02
Gaál Sándor Bölcskei Gusztáv 2005-05-31 14:00:00 “A kezdeményező egyház” – Victor János egyházépítő szolgálata különös tekintettel a misszióra és a gyülekezetépítésre 2005-07-02
Sándor Balázs Gaál Botond 2005-03-03 15:00:00 A dogma megelevenedése Dogma és liturgia kölcsönhatása a szentháromságtani és a krisztológiai viták idején 2005-07-02
Kolumbán Vilmos József Hörcsik Richárd 2005-06-10 15:00:00 Backamadarasi Kiss Gergely élete és munkássága különös tekintettel ágendájára 2005-07-02
Baráth Béla Levente Hörcsik Richárd 2004-02-20 15:00:00 “Földbegyökerezés és égbe fogózás” – A Tiszántúli Református Egyházkerület története Baltazár Dezső püspöki tevékenységének tükrében (1911-1920) 2004-03-27
Kocsev Miklós Fekete Károly 2003-02-13 15:00:00 Impulzusok a holland református (GereformeedHervormd) gyakorlati teológiából az ezredforduló körül 2003-06-28