Gyakorlati Teológiai Tanszék

DRHEEgyetemünkOktatási egységekTeológiai IntézetGyakorlati Teológiai Tanszék

A Gyakorlati Teológiai Tanszék munkája a lelkipásztori és a hitoktatói, illetve vallástanári szolgálat gyakorlati területeire koncentrál. Foglalkozunk az igehirdetés formai és tartalmi vonatkozásaival, az istentisztelet liturgiájával, a lelkigondozás elméleti területeivel, módszereivel, a hit- és vallásoktatás szakmódszertani eljárásaival. Ezekhez kapcsolódva jelenleg 19 tantárgy oktatását látjuk el (pl. homiletika, liturgika, poimenika, katechetika, gyakorlati bibliamagyarázat, beszédművelés, vallási szocializáció, valláslélektan, gyermekvédelem, kollégiumi nevelés és lelkigondozás, valláspedagógia, neveléselmélet, neveléstörténet, retorika, katechetikai és valláspedagógiai szakmódszertanok). A kötelező tantárgyak mellett minden évben szabadon választható kurzusokat is meghirdetünk, pl. a kreatív katechézis és a művészettel a katechézisben tárgyakat.

A tanszék gondozza a VI. éves lelkész szakirányos hallgatók gyakorlati évének tantárgyi részét is. Mi szervezzük a tanulmányi konzultációkat és a vizsgaistentiszteletek beosztását, amelyek szigorlati értékelésében más tanszékek oktatói is részt vesznek.

A Katechetikai Központ 1992 óta segíti a hit-és vallásoktatók gyakorlati felkészülését. Nem csak a DRHE hallgatóinak áll rendelkezésére könyvgyűjteményével, segédanyagaival, kurzusaival, hanem rendszeresen meghirdetett szakmai műhelyeibe szívesen fogadja az érdeklődő szakembereket. Akkreditált pedagógus-továbbképzést is hirdetünk Báb és dráma a hitoktatásban címmel. A Katechetikai Központ vezetője Kustárné Almási Zsuzsanna.

Az istentisztelet sokféle vonatkozásához – liturgia, homiletika, hymnológia – kapcsolódó tudományos kutatásokat a Liturgikai Kutatóintézet segíti, amelynek vezetője Dr. Fekete Károly.

Tanszékvezető

További munkatársak