Intézményi közéleti ösztöndíj

INTÉZMÉNYI KÖZÉLETI ÖSZTÖNDÍJ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Benyújtási határidő: 2024. március 8.
A hok.szocbiz@drhe.hu e-mail címre kérjük benyújtani.

(1) A tantervi követelményeken túlmutató szakmai és közéleti tevékenységet végző hallgató részére pályázat alapján intézményi közéleti (a továbbiakban: közéleti) ösztöndíj folyósítható.

(2) A közéleti ösztöndíj pályázat alapján egy tanulmányi félévre (5 hónapra) odaítélt, havonta folyósított juttatás.

(3) Közéleti ösztöndíjban olyan teljes idejű alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben, mesterképzésben, felsőfokú szakképzésben részt vevő hallgató részesülhet, aki igazolja, hogy

  1. a DRHE-n legalább két aktív félévet teljesített, és legalább 50 kreditet megszerzett,
  2. tanulmányi fegyelme és magatartása példamutató,
  3. aktív féléveire eső, megszerzett kreditjeinek átlaga legalább 25 kredit/félév,
  4. nincs kétszer nem teljesített tantárgya,
  5. nincs kettőnél több passzív féléve,
  6. a két legutóbbi, egymást követő aktív tanulmányi féléve ösztöndíjindexeinek átlaga legalább 4,00,
  7. a DRHE-n aktív, kiemelkedő, rendszeres közéleti tevékenységet folytat.

(4) A közéleti ösztöndíj nyilvános pályázat útján nyerhető el. A pályázatban a jelölt bemutatja és igazolja, hogy a követelményeknek teljes mértékben megfelel.

(5) beérkezett pályázatokat a HÖK Szociális Bizottsága a rendszeres szociális ösztöndíj iránti pályázatokra vonatkozó szabályok alapján fogadja be, a pályázati kiírásban közzétett szempontrendszer alapján véleményezi, rangsorolja, és döntésre a DJB elé terjeszti. A közéleti ösztöndíjak odaítéléséről és azok konkrét összegéről a HÖK Szociális Bizottságának előterjesztése alapján a DJB dönt.

(6) A pályázatok elbírálása során a Hallgatói Önkormányzat elnökségében vagy állandó bizottságaiban, a DRHE egyetemi gyülekezetében közéleti tevékenységet folytató hallgatókat előnyben kell részesíteni.

(7) A DJB a közéleti ösztöndíjat egyazon hallgató esetében ismételt sikeres pályázat esetén tetszőleges számú alkalommal odaítélheti.

A beérkezett pályázatokról a Diákjóléti Bizottság 2024. március 31-ig dönt, melyről a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 24. § (2) bekezdés alapján a Neptun tanulmányi rendszeren keresztül megküldött határozatban értesíti a pályázókat.

Herdon Lászlóné s.k.
DJB elnök

Debrecen, 2024. február 8.

A tantervi követelményeken túlmutató szakmai és közéleti tevékenységet végző hallgató részére pályázat alapján intézményi közéleti (a továbbiakban: közéleti) ösztöndíj folyósítható.

A közéleti ösztöndíj pályázat alapján egy tanulmányi félévre (5 hónapra) odaítélt, havonta folyósított juttatás. Alsó határa a jogszabály szerinti minimum.

Szabályzati feltételek: Közéleti ösztöndíjban olyan teljes idejű alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben, mesterképzésben, felsőfokú/felsőoktatási szakképzésben részt vevő hallgató részesülhet, aki igazolást nyújt be arról, hogy:

a) a DRHE-n legalább két aktív félévet teljesített, és legalább 50 kreditet megszerzett,

b) tanulmányi fegyelme és magatartása példamutató,

c) aktív féléveire eső, megszerzett kreditjeinek átlaga legalább 25 kredit/félév,

d) nincs kétszer nem teljesített tantárgya,

e) nincs kettőnél több passzív féléve,

f) a két legutóbbi, egymást követő aktív tanulmányi féléve ösztöndíjindexeinek átlaga legalább 4,00,

g) a DRHE-n aktív, kiemelkedő, rendszeres közéleti tevékenységet folytat.)

A közéleti ösztöndíjra felhasználható keretösszegről a TJSz 16. § (3)-(4) bekezdése alapján a DJB határoz.

A közéleti ösztöndíj nyilvános pályázat útján nyerhető el. A pályázati felhívást, a pályázati határidőt és az elbírálás szempontjait az egyetem honlapján és az egyéb szokásos módokon a DJB elnöke teszi közzé.

A pályázatot a pályázati kiírásban feltüntetett határidőig a HÖK Szociális Bizottságához kell benyújtani.

A beérkezett pályázatokat a HÖK Szociális Bizottsága a rendszeres szociális ösztöndíj iránti pályázatokra vonatkozó szabályok alapján fogadja be, a pályázati kiírásban közzétett szempontrendszer alapján véleményezi, rangsorolja, és döntésre a DJB elé terjeszti.

A közéleti ösztöndíjak odaítéléséről és azok konkrét összegéről a HÖK Szociális

Bizottságának előterjesztése alapján a DJB dönt.

A döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs, kivéve, ha a DJB eljárási szabályt sértett; ez utóbbi esetben a fellebbezést a határozat kézhezvételét követő 15 napon belül írásban a rektorhoz címezve, a Rektori Hivatalban kell benyújtani.

A pályázatok elbírálása során a Hallgatói Önkormányzat elnökségében vagy állandó bizottságaiban, a DRHE egyetemi gyülekezetében közéleti tevékenységet folytató hallgatókat előnyben kell részesíteni.

A DJB a közéleti ösztöndíjat egyazon hallgató esetében ismételt sikeres pályázat esetén tetszőleges számú alkalommal odaítélheti.

A határozat kézbesítése a Debreceni Református Hittudományi Egyetem Tanulmányi és

Vizsgaszabályzat 24/A. § (2) bekezdése alapján az elektronikus tanulmányi rendszeren keresztül történik. Kézbesítettnek minősül a határozat azon a napon, amikor a küldemény a pályázó számára az elektronikus tanulmányi rendszer felületén keresztül elérhetővé vált.