Hallgatói jogorvoslati lehetőség

DRHEHallgatóknakTanulmányi információkÁltalános információkHallgatói jogorvoslati lehetőség

A hallgatók jogorvoslati lehetőségei (SzMSz)

73. §

(1) A hallgatónak joga van – a tanulmányi követelmények teljesítésére vonatkozó értékelés kivételével – a DRHE döntése, intézkedése vagy mulasztása (a továbbiakban: döntés) ellen a hallgatói jogviszonyára vonatkozó rendelkezések megsértésére hivatkozással felülbírálati kérelemmel élni. Hallgatói jogviszonyra vonatkozó rendelkezések: jogszabályban, valamint a jelen szabályzatban található olyan rendelkezések, amelyek a hallgatóra jogokat és kötelezettségeket állapítanak meg.

(2) A hallgató a DRHE döntése ellen a közléstől, ennek hiányában a tudomásra jutástól számított 15 napon belül nyújthatja be a kérelmet. A jogorvoslati kérelem tárgyában a rektor által esetileg kijelölt Feljebbviteli Bizottság jár el. A bizottság összetétele:

a DRHE négy oktatója,

a Hallgatói Önkormányzat által delegált két hallgató,

a fenntartó egy, a DRHE-vel egyházi szolgálati viszonyban vagy munkaviszonyban nem álló képviselője.

(3) A bizottság munkájában nem vehet részt az a személy,

aki a megtámadott döntést hozta, vagy a döntéshozatalt elmulasztotta, vagy

aki az első fokú eljárásban a határozathozatalban közreműködött, vagy

az a)–b) pontban megjelölt személy Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozója, vagy

akitől az ügy tárgyilagos elbírálása nem várható el, aki az ügy eldöntésében érdekelt.

(4) Az eljárás során a vizsgálat eredményeként a Feljebbviteli Bizottság a következő döntéseket hozhatja:

a kérelmet elutasítja,

a döntés elmulasztóját döntéshozatalra utasítja,

az első fokú határozatot megváltoztatja,

az első fokú határozatot megsemmisíti és az első fokon eljárt szervet vagy személyt új eljárásra és új határozat meghozatalára utasítja.

(5) A döntést határozatba kell foglalni, és meg kell indokolni. Az eljárás során a határozatban fel kell hívni a figyelmet a jogorvoslat lehetőségére, és az eljárás során a hallgatót legalább egy ízben személyesen meg kell hallgatni. Ha a hallgató szabályos értesítés ellenére nem jelenik meg a Feljebbviteli Bizottság ülésén, úgy a személyes meghallgatásától el lehet tekinteni, illetve kérésére lehetővé kell tenni számára, hogy észrevételeit írásban megtehesse.

(6) A tényállás tisztázására, a határidők számítására, az igazolásra, a határozat alakjára és tartalmára, a döntés közlésére a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

(7) A hallgató a DRHE másodfokú határozatának bírósági felülvizsgálatát kérheti, annak közlésétől számított 30 napon belül, jogszabálysértésre, illetve hallgatói jogviszonyra vonatkozó rendelkezések megsértésére hivatkozással. A bíróság a döntést megváltoztathatja.

(8) Az ügyben másodfokon hozott határozat a közléssel válik jogerőssé. A jogerős határozat végrehajtható, kivéve, ha a hallgató annak bírósági felülvizsgálatát kérte. A keresetlevél benyújtásáról a hallgatónak a DRHE-t a keresetlevél egy példányának megküldésével értesíteni kell.

(9) Az (1)-(8) bekezdésben foglaltakat a hallgatók szak-, illetve intézményváltoztatási kérelmei tekintetében is alkalmazni kell.

(10) Ha az ügy nem tartozik az (1) bekezdés hatálya alá, a Feljebbviteli Bizottság a beadványt átteszi az ügy elintézésére hatáskörrel rendelkező illetékes szervhez, és erről értesíti a beadvány benyújtóját.