Pedagógia és Pszichológia Tanszék

A Pedagógia és Pszichológia Tanszék az általa képviselt tudományok révén az alapvető emberi értékek közvetítését, attitűdök, személyiségjegyek formálását, az értelmiségi lét megalapozását tekinti feladatának.
Elsődlegesen a tanító szakon folyó képzésekben vesz részt, de a DRHE hitéleti szakjain is kap oktatási feladatokat. A tanszék oktatóinak jelentős a feladatvállalása a pedagógusok szakirányú továbbképzési szakjain, így a fejlesztőpedagógia, drámapedagógia, pedagógus szakvizsga, stb. képzésekben is.
A tanszék által oktatott legfontosabb tananyagtartalmak és tárgyak: neveléstörténet, didaktika, társadalompedagógia, bevezetés a pszichológiába, fejlődéslélektan, pedagógiai pszichológia, szociálpszichológia, differenciált fejlesztés, alkalmazott pedagógia, csoporttréning, segítő beszélgetés, tehetséggondozás, múzeumpedagógia, stb. A hallgatók órai, kollokviumi és szigorlati felkészülését tanszéki kiadványok segítik. Továbbá jól felszerelt pszichológiai laboratórium szolgálja az elméletben tanultak gyakorlati megalapozását.
A tanszék jelentősebb kutatási témái: a református tanítóképzés értékei, a pedagógusok hivatásszocializációja, művészetelmélet, művészetpedagógia és művészetpártoló tevékenység, az érzelmi intelligencia fejlesztése, a drámapedagógia hatásmechanizmusa, mesepszichológia, olvasási szokás és attitűd, digitális olvasás.

A tanszék minden oktatója tagja vagy a Magyar Pszichológiai Társaságnak, vagy a Magyar Pedagógiai Társaságnak. Ezen túl képviselteti még magát az Óvó- és Tanítóképzők Egyesületében, a Magyar Tehetséggondozó Társaságban, a Magyar Drámapedagógiai Társaságban, a Magyar Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesületben, a Magyar Családterápiás Egyesületben, a Pro Familia Családterápiás Egyesületben, a Magyar Olvasástársaságban, valamint a Magyarországi Református Egyház Doktorok Kollégiumában.

Évtizedes hagyománya van a neveléstörténeti vetélkedőnek, melyet az elsőéves tanító szakos hallgatók számára hirdet meg a tanszék. S immáron több éves múltra tekint vissza a másod- és harmadévesek pedagógiai tanulmányaihoz kapcsolódó hallgatói projektmunkák kiállítása is.

Jelentős a tanszék tudományos diákköri tevékenysége is, OTDK-helyezések, valamint oktatóink kitüntetései jelzik az országos elismerést. A Tudományos Diákköri Tanács által koordinált egyetemi szintű tehetségmérés is a tanszék kompetenciájába tartozik.

Tanszékvezető

További munkatársak

A tanszék mellett dolgozik Kathyné Mogyoróssy Anita pszichológus mint fogyatékosügyi referens és mentálhigiénés tanácsadó.