Dr. Molnár-Tamus Viktória

DRHEDr. Molnár-Tamus Viktória

Információk

Név

Dr. Molnár-Tamus Viktória

Email

molnar.tamus.viktoria@drhe.hu

Beosztás

főiskolai docens

Tudományos fokozat

PhD

Közvetlen telefonszám

+36 52 518534

Telefon mellék

18534

Kutatási terület tudományági besorolása

Bölcsészettudományok területén neveléstudományok

Szoba

II/229

Oktatott tárgyak

Alkalmazott- és médiapedagógia; Andragógia; Családi életre nevelés; Családpedagógia; Családszociológia; Csoportos tanítási gyakorlat; Csoportos tréning 1-2; Diagnosztika; Didaktika; Differenciált fejlesztés; Egységesség és differenciálás; A fejlődés és a differenciált fejlesztés elméleti kérdései; Gyakorlati képzés-egyéni gyakorlat 1, 3; Ifjúsági közművelődés; Integrált-inkluzív nevelés; A kompetenciafejlesztés területei; Közösségszervezés,- fejlesztés; Megismerési módszerek, eljárások; Mentálhigiéné; Mentálhigiénés csoport; Múzeumpedagógia; Nem-formális tanulás; Neveléstörténet; Az oktatási folyamat tervezése; Osztályozás és értékelés; Önismereti és készségfejlesztő tréning; Pedagógia 1 (neveléselmélet); Pedagógia 2 (oktatás- és tanuláselmélet, pedagógiai logika); Pedagógia 3 (didaktika); Pedagógiai értékelés; Pedagógiai folyamat 1-2.; Pedagógiai programfejlesztés; A pedagógus a nevelési-oktatási intézmény szervezetében; Pedagógus szerepek és feladatkör; A pedagógusok mentálhigiénéje; A szabadidő pedagógia terepei; Szakdolgozati konzultáció; Személyiségfejlesztő tréning; A tanítás-tanulás elmélete; Tanulásirányítás, folyamattervezés és szervezés; A tanulói munka értékelése; Társadalmi és szociális beilleszkedési zavarok 1-2; Társadalompedagógia; A tanulás zavarai; A tehetségfejlesztés lehetőségei; Tehetséggondozás; Tudományos diákköri konzultáció

Intézményi megbízatások

Szenátus-tag
Tudományos Diákköri Tanács-tag
Könyvtárbizottság-tag
Tanulmányi Bizottság-tag
évfolyamfelelős tanító alapszakon
mentortanár ifjúságsegítő felsőoktatási szakképzésben (DRHE) és a Wáli István Református Cigány Szakkollégiumban (WISZ)
szerkesztőbizottsági tag a Mediárium – a DRHE Kölcsey Ferenc Tanítóképzési Intézetének folyóiratánál
szakfelelős múzeumpedagógia szakterületen pedagógus szakvizsgára felkészítő és pedagógus szakvizsga, fejlesztőpedagógus, valamint biblioterápia szakirányú továbbképzési szakokon
tantárgyfelelős tanító alapszakon: A nevelés és oktatás alapjai ismeretkör – Neveléstörténet,  Pedagógia 1-3; Múzeumpedagógia                                                                                               református kántor alapszakon: Pedagógia 1                                                                                                                                                                                                                               pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szakon: A tanulói munka értékelése, A pedagógus szerep és feladatkör,

                                                                                                                                               A pedagógiai folyamat tervezése, Élethosszig tartó tanulás,
                                                                                                                                              Adaptivitás a pedagógiai gyakorlatban, Drogprevenció, Tehetséggondozás,
                                                                                                                                             Esetelemző csoport, A legújabb szaktudományos eredmények és a közoktatás,
                                                                                                                                            Tanítói kompetenciák fejlesztése, Reflektivitás, fejlesztésének lehetőségei

Szakmai megbízatások

Magyar Tudományos Akadémia, köztestületi tag, II. Filozófiai és Történettudományok Osztálya, Pedagógiai Tudományos Bizottság – tag
Összehasonlító Neveléstudományi Egyesületek Világszervezete – tag
Európai Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete – tag
Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete – tag
Magyar Pedagógiai Társaság – tag
Országos Tudományos Diákköri Tanács Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és  Könyvtártudományi Szakmai Bizottsága és Tanulás- és Tanításmódszertani – Tudástechnológiai Szakmai Bizottsága – tag
Óvó-és Tanítóképzők Egyesülete – tag
Doktoranduszok Kiss Árpád Egyesülete – tag

Szakmai önéletrajz

Jelenlegi beosztás:

2018–     főiskolai docens, Debreceni Református Hittudományi Egyetem, Pedagógia és Pszichológia Tanszék

 

Eddigi beosztások, munkahelyek:

2018 –            bizottsági tag, Debreceni Egyetem, Humán Tudományok Doktori Iskola, Nevelés- és Művelődéstudományi Doktori Program
2017 – 2018 adjunktus,   Debreceni Református Hittudományi Egyetem, Pedagógia és Pszichológia Tanszék
2015–2017 tanársegéd, Debreceni Református Hittudományi Egyetem, Pedagógia és Pszichológia Tanszék
2012–2015 adjunktus, Debreceni Református Hittudományi Egyetem, Pedagógia és Pszichológia Tanszék
2008–2012 főiskolai adjunktus, Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola, majd Debreceni Református Hittudományi Egyetem, P. és P. Tanszék
2000–2008 főiskolai tanársegéd, Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola, Pedagógia és Pszichológia Tanszék
2000–          óraadó oktató, tanárszakon tanítási gyakorlatvezető oktató, szakdolgozati konzulens és opponens, valamint záróvizsga-bizottsági tag és                                               kérdező oktató, Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Nevelés- és Művelődéstudományi Intézet
2003–2004 felnőttképzési referens, Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola
1993–2000 szakvezető tanító, Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola, Gyakorló Általános Iskolája, Debrecen
1992–1993 tanító, Kölcsey Ferenc Tanítóképző Főiskola, 1. sz. Gyakorló Általános Iskolája
1991–1992 napközis tanító, Kölcsey Ferenc Tanítóképző Főiskola, 1. sz. Gyakorló Általános Iskolája

 

Diplomák, végzettségek, képzések:

2017 doktori (PhD) tudományos fokozat a bölcsészettudományok területén neveléstudományokban, Debreceni Egyetem, Humán Tudományok Doktori Iskola,

Nevelés- és Művelődéstudományi Doktori Program

2015 okleveles kántor, Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye Kántorképző
2008 pedagógia szakos bölcsész és tanár MA, Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kara

általános iskolai tanító angol műveltségi területen, Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola, Debrecen

személyiségfejlesztő, önismereti- és kommunikációs készségfejlesztő tréner, „Professzorok az Európai Magyarországért Egyesület”, Budapest

2002 doktori (PhD) abszolutórium, Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kara, Nevelés- és Művelődéstudományi Doktori Program

ERASMUS hallgatói mobilitás ösztöndíja doktoranduszok számára, „Lifelong Learning Policies in Europe”, Leiden University, Social Sciences Dep.

2001 ERASMUS nemzetközi intenzív szeminárium, Sorbonne Université, Paris, „Kulturális-művészeti rendszerváltás Közép-Kelet Európa államaiban”
1998 művelődési és felnőttképzési menedzser, Kossuth Lajos Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara, Debrecen
1996 ének-zene szakos tanár, Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola, Eger

1993 általános iskolai tanító számítástechnika szakkollégiumi képzésben, Kölcsey Ferenc Tanítóképző Főiskola, Debrecen
1991 általános iskolai tanító ének szakkollégiumi képzésben, Kölcsey Ferenc Tanítóképző Főiskola, Debrecen

 

Díjak, ösztöndíjak:

2011, 2005, 2004, 2003 OTDK-témavezetői oklevél
2010, 2008 Kimagasló munkáért oklevél, KFRTKF
2003 MTA DAB-díj pályakezdő kutatók számára
2002 április-június ERASMUS-ösztöndíj, Leideni Egyetem, Hollandia
2001 június ERASMUS-ösztöndíj, Sorbonne Egyetem, Párizs, Franciaország
2000 PhD-ösztöndíj
1999 III. díj, XXIV. OTDK Társadalomtudományi Szekció, Székesfehérvár
1991 I. díj, XX. OTDK Tantárgypedagógia és Oktatástechnológia Szekció, Szombathely
1991 „Jól tanuló, jól tanító díj”, Kölcsey Ferenc Tanítóképző Főiskola
1989-1991 Köztársasági ösztöndíj, Kölcsey Ferenc Tanítóképző Főiskola
1989 Kiemelt ösztöndíj, Kölcsey Ferenc Tanítóképző Főiskola

 

Kutatási területek:

debreceni bölcsészek művészeti tevékenysége 1914–1949
a művészeti oktatás-nevelés múltja és jelene
a magyar művészeti élet intézményrendszere
művésztelepi mozgalom Hajdú-Bihar megyében
a nemzetközi és hazai múzeumi közművelődés, a múzeumpedagógia tendenciái az élethosszig tartó tanulás szellemében az Európai Unió keretein belül és kívül

 

Nyelvtudás:

angol (felsőfok)
orosz (alapfok)
magyar (anyanyelv)

Publikációk

a) Legfontosabb publikációk (10 db):

Művészeti nevelés a debreceni tanítóképzésben. In: Makkos, Anikó; Kecskés, Petra; Kövecsesné, Gősi Viktória (szerk.) „Kizökkent világ” Szokatlan és különleges élethelyzetek: a nem-konvencionális, nem “normális”, nem kiszámítható jelenségek korszaka? XXIV. Apáczai-napok Tudományos Konferencia tanulmánykötete, Győr, Magyarország : Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar, 396-413. 2021

Zenei nevelés a debreceni tanítóképzésben 1869-1949. In: Kováts-Németh Mária, Lévai Attila, Szabó Péter (szerk.): Középszintű állami és felekezeti iskolák, tanítóképzők és árvaházak 1869-1949. A magyarság megtartó ereje III. PALATIA Nyomda és Kiadó Kft., Győr, 283-294. 2019

Art education within and beyond the walls of the university. Art, art-theoretical and art supporting pursuit of arts professors and teachers at Debrecen university between 1914 and 1949. PEDACTA 9. évf. 1. sz. 27-34. 2019

„Mi a művészet?” Hazai művészetelméleti álláspontok a 20–21. században. Mediárium, 12. évf., 1-2.sz., 28-41. 2018
Mitrovics Gyula és Karácsony Sándor művészeti ízlésvilága. Mediárium, 11. évf., 2-3. sz., 16-29. 2017.
A kálvinizmus és a művészetek. In: Bukor, Somogyi (szerk. 2017): “Érték, minőség és versenyképesség – a 21. század kihívásai”. A Selye János Egyetem 2017-es Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete. “Reformáció egykor és ma”. Teológiai szekció. Komárom. CD kiadvány. 82-93. 2017. (Viktória Molnár-Tamus: A kálvinizmus és a művészetek. In: Bukor, Somogyi (zostavovatelia, 2017): “Hodnota, kvalita a konkurencieschopnost – vyzvy 21. storocia”. Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho – 2017. “Reformácia kedysi a dnes”. Sekcia teologickych vied. Komarno. CD. 82-93. 2017.)
Művészeti nevelés a debreceni egyetemen 1914-1949 között: Pukánszky Béla professzor (1895–1950) zenei munkássága. In: Karlovitz János Tibor (szerk.): Válogatott tanulmányok a pedagógiai elmélet és szakmódszertanok köréből. International Research Institute s.r.o., Komárno, Slovakia, 45-49. 2017.
A művészettörténeti ismeretek oktatása a debreceni egyetem első évtizedeiben. Mediárium, 10. évf., 2-3. sz., 33-44. 2017.
Művészeti témájú bölcsész hallgatói dolgozatok a debreceni egyetemen 1914 – 1949. Educatio, 25. évf. 3. sz. (ősz), 434-443, 2016.
A debreceni egyetemi elit és a művészetek (1914-1950).
In: Elitek nevelése és oktatása. Esetek és összefüggések a 18-20. századból / szerk. Kapusi Angéla, Ugrai János, Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, 162-174, 2015

b) Publikációs lista (MTMT):

     https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10048848

Kutatási projektek

SZAKTÁRNET (TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0009 azonosító számú „Szakmai szolgáltató és kutatást támogató regionális hálózatok a pedagógusképzésért az Észak-alföldi régióban, K3 ésK4 altéma): a Debreceni Református Hittudományi Egyetem (DRHE) pedagógiai tárgyainak átdolgozása és a hozzájuk kapcsolódó tanítási gyakorlatok megújításában való közreműködés, valamint a mentortanító pedagógus szakvizsgára felkészítő képzés kidolgozása többedmagával, 2013-2015.
Felnőtt- és szakképzési együttműködés a hátrányos helyzetű személyek munkaerő-piaci esélyeinek növeléséért a Bihar-Hajdú-Bihar Eurorégióban (HURO/0901/203/2.3.1) – andragógiai képzés tartása, valamint egy jegyzet és a program módszertani útmutatójában elhelyezett könyvfejezet készítése: „Pedagógus – andragógus szerepek és változásaik”, 2011.
RE-PE-T-HA (Regionális Pedagógusképző- és Továbbképző Hálózat és Adatbázis az Észak-Alföldi Régióban – TÁMOP-4.1.2-08/1/B-2009-001) – „Tanulási problémák kezelése” – hallgatói segédlet, 2010-2011.

Előadások

A művészet helye és szerepe Karácsony Sándor nevelési rendszerében. 130 éves a Magyar Pedagógiai Társaság. Magyar Pedagógiai Társaság, Budapest, 2021. június 15. Online konferencia.
Arts Education and Career Socialization in Teacher Training (with co-rapporteur Anikó Joó PhD; co-researchers Ildikó Pinczés Palasthy  PhD, Adrienne Sz. Fodor). Tanuló társadalom. Oktatáskutatás járvány idején. HUCER, Budapest, 2021. május 28. Online konferencia.
Zeneoktatás szokatlan környezetben: a gyermek, a tanár és az online tér (társelőadó: Sz. Fodor Adrienne). Tanuló társadalom. Oktatáskutatás járvány idején. HUCER, Budapest, 2021. május 28. Online konferencia.
Művészeti attitűdök debreceni tanítójelöltek körében (társelőadó: Sz. Fodor Adrienne, kutatótársak: Pinczésné dr. Palásthy Ildikó, dr. Joó Anikó). 4. Művészetpedagógiai Konferencia. ELTE, Budapest, 2021. május 21. Online konferencia.
A tanítóképzés és a művészeti nevelés – tanító szakos hallgatóink művészetek iránti attitűdje –(előadók: Dr. Joó Anikó, Sz. Fodor Adrienne, kutatótárs: Pinczésné dr. Palásthy Ildikó). Scientia ac Educatio. DRHE, Debrecen, 2021. április 28. Online konferencia.
Művészeti nevelés az egyetem falai között és azon túl (A kollégiumi és tudományegyetemi művésztanárok szerepéről). Szenior Akadémia. DRHE, 2021. április 7. https://www.youtube.com/watch?v=dfQP1PcMABk
Student dissertations in artistic topics at the University of Debrecen 1914-1949. A társadalomtudományok 30 éve a Partiumban. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad, 2021. március 26. Online konferencia.
The cultural and artistic impact of free civilization in Debrecen (poszterbemutató). VI. Nemzetközi Interdiszciplináris Konferencia. Kocka Kör Tehetséggondozó Kulturális Egyesület, Debrecen, 2021. március 19. Online konferencia.
A jövő tanítói és a művészetek (társelőadó: Dr. Joó Anikó; kutatótársak: Pinczésné dr. Palásthy Ildikó, Sz. Fodor Adrienne). VI. Nemzetközi Interdiszciplináris Konferencia. Kocka Kör Tehetséggondozó Kulturális Egyesület, Debrecen, 2021. március 19. Online konferencia.
A művészeti nevelés és a tanítóképzés – A DRHE hallgatóinak művészetek iránti attitűdje, kultúrafogyasztási szokásai (társelőadók: Pinczésné dr. Palásthy Ildikó, dr. Joó Anikó, Sz. Fodor Adrienne). IX. Neveléstudományi és Szakmódszertani Konferencia. International Research Institute, Marcelová, Szlovákia, 2021. január 18. Online konferencia.
Zenei nevelés a debreceni tanítóképzésben 1869-1949. „Kizökkent világ” Szokatlan és különleges élethelyzetek: a nemkonvencionális, nem “normális”, nem kiszámítható jelenségek korszaka? – XXIV. APÁCZAI NAPOK. Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar, Győr, 2021. november 19. Online konferencia.
Pedagógusszerepek változásai a 21. században. Változások a pedagógiában – a pedagógia változása II. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, Vitéz János Tanárképző Központ, Esztergom, 2020. november 19-20. Online konferencia.
Mi a művészet? – művészetelméleti álláspontok a 20-21. században. Scientia ac Educatio konferencia. DRHE, Debrecen. Kistanácsterem. 2018. április 11.
Irodalom és ízlés Mitrovics Gyula és Karácsony Sándor életművében. VI. Karácsony Sándor és Kiss Árpád Gyűjteményi Szimpózium. Debreceni Egyetem Neveléstudományok Intézete, Főépület 205. 2017. november 28.
A múzeumpedagógia jelene Magyarországon. A Babes Bolyai Tudományegyetem kihelyezett Pszichológia és Neveléstudományok Kara. Marosvásárhely, 2017. november 8.
A római szépségápolás Szabó Magda tollából. Scientia ac Educatio. Tudományos szimpózium. DRHE, Debrecen, 2017. április 5.
Művészeti nevelés a debreceni egyetemen 1914-1949 között: Pukánszky Béla professzor (1895–1950) zenei munkássága. V. Neveléstudományi és Szakmódszertani Konferencia. Stúrovo (Párkány), Szlovákia, 2017. január 15-16.
Művészeti nevelés a debreceni egyetem bölcsészettudományi karán 1914–1949. Hazai műhelyek – nemzetközi kapcsolatok. Nemzetközi Konferencia. Pécsi Tudományegyetem, Pécs, 2016. december 9-10.
A múzeumpedagógia korszerű módszereinek alkalmazása alsó tagozatos és középiskolai tanulók, valamint főiskolai és egyetemi hallgatók körében. (Erasmus+ oktatói mobilitás). A Babes Bolyai Tudományegyetem kihelyezett Pszichológia és Neveléstudományok Kara. Székelyudvarhely, 2016. 11. 08.
A Munkácsy-trilógia múzeumpedagógiai projektjei a köznevelésben és a felsőoktatásban. (Erasmus+ oktatói mobilitás). A Babes Bolyai Tudományegyetem kihelyezett Pszichológia és Neveléstudományok Kara. Kézdivásárhely, 2016. 04. 21. (társszerző: Tamus István).
A művészeti nevelés kérdései Karácsony Sándor életművében. Oktatás határhelyzetben. Neveléstudományi konferencia. Partiumi Keresztény Egyetem Bölcsészettudományi Kara, Nevelés- és Kultúratudományi Tanszék. Nagyvárad, 2016. 03. 04.
A művészeti nevelés hagyományai a Debreceni Református Kollégiumban. IX. Miskolci Taní-tani konferencia. Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Tanárképző Intézet. Miskolc, 2016. 02. 05.
A debreceni tanítóképzés pedagógiai tárgyai. (Erasmus+ oktatói mobilitás). A Babes Bolyai Tudományegyetem kihelyezett Pszichológia és Neveléstudományok Kara. Szatmárnémeti, 2015. 03. 24.
Alapozó pedagógiai tárgyaink megújítása. „Tartalmi és módszertani újítások a tanítóképzésben” Workshop.  „Szakmai szolgáltató és kutatást támogató regionális hálózatok a pedagógusképzésért az Észak-alföldi régióban” c. TÁMOP 4.1.2.B.2-13/1-2013-0009. számú pályázat. SZAKTÁRNET. DRHE, Debrecen, 2015. 03. 03.
A differenciált fejlesztés lehetőségei a hazai köznevelésben. (Erasmus+ oktatói mobilitás). Partiumi Keresztény Egyetem Bölcsészettudományi Kara, Nevelés- és Kultúratudományi Tanszék. Nagyvárad, 2014. 12. 10.
„Karácsony Sándor két hű követője”. „Közösségi művelődés – közösségi tanulás”. Tudományos Konferencia és Szakmai Találkozó Durkó Mátyás és Rubovszky Kálmán emlékére. Debreceni Egyetem BTK Neveléstudományok Intézete. MTA DAB Székház, Debrecen, 2014. 06. 27.
„Oktatás és művészet kapcsolata bölcsész életutakban a 20. század első felében”. „SCIENTIA AC EDUCATIO”. A DRHE tudományos konferenciája. Debrecen, 2014. 04. 29.
„A debreceni egyetemi elit és a művészetek 1914-1950”. „Elitek – nevelés és iskolázás, 18-20. századi esetek és összefüggések”. Nevelés- és művelődéstörténeti konferencia, a Miskolci Egyetem BTK Tanárképző Intézetének és a Magyar Pedagógiai Társaság Borsod-Abaúj-Zemplén megyei tagozatának tudományos rendezvénye. Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar. Miskolc, 2014. 03. 28.
Az esztétikai nevelés helye és szerepe a Debreceni Iskola professzorainak életművében (1914-1950). XVI. Apáczai-napok, Nemzetközi Tudományos Konferencia. NYME Apáczai Csere János Kara. Győr, 2012. 10. 26.
Az érzelmi nevelés. Az érzelmi intelligencia és a szociális kompetenciák fejlesztése. 20. Bolyai Nyári Akadémia. Szováta, 2012. 07. 03.
Pedagógus-andragógus szerepek. Képzők képzése. HURO Zárókonferencia. A DRHE és a Partiumi Keresztény Egyetem közös szervezésében. DRHE, Debrecen, 2012. 01. 30.
Esztétikai alapvetések a Debreceni Iskola első korszakában (1914-1950). DRHE Tudományos Szimpóziuma. Debrecen, 2011. 11. 22.
Kooperatív tanulás a múzeumpedagógiában. Kooperatív módszerek az iskolában. 19. Bolyai Nyári Akadémia. Szováta, 2011. 07. 15.
Esztétikai nevelés a felsőoktatásban. A református tanítóképzés múltja, jelene, jövője – nemzetközi konferencia. KFRTKF. Debrecen, 2011. 02. 25.
A módszertan elmélete és gyakorlata a KFRTKF múzeumpedagógiai képzésében. Országos Múzeumpedagógiai Szimpózium. Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest, 2011. 02. 10.
Karácsony Sándor és a művészetek. Nemzetnevelés-Felnőttnevelés-Közművelődés. Tudományos Konferencia és Szakmai Találkozó Durkó Mátyás és Karácsony Sándor emlékére.  Debrecen-Földes, 2010. 06. 24-25.
Esztétikatörténet dióhéjban. Kulturális sokszínűség és kreativitás. Tudományos konferencia. KFRTKF. Debrecen, 2010. 05. 20.
A projektpedagógia sokrétűsége (szimpózium-előadás). III. Taní-tani konferencia. Miskolci Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Tanárképző Intézet. Miskolc, 2010. 01. 29.
A múzeumok szerepe a múzeumpedagógiai képzésben. Múzeumpedagógiai szimpózium. ELTE PPK. Budapest, 2009. 12. 10.
Karácsony Sándor gondolatai művészetről, művészeti nevelésről. Tudományos felolvasóülés. KFRTKF. Debrecen, 2009. 11. 25.
Tankó Béla, a sokoldalú tudós. Tudományos felolvasóülés. KFRTKF. Debrecen, 2009. 04. 29.
Diákviseletek a Debreceni Református Kollégiumban. Tudományos felolvasóülés. KFRTKF. Debrecen, 2008. 11. 27.
Művészet és nevelés Mitrovics Gyula pedagógiai életművében. Művészet és oktatás – Tudományos konferencia. KFRTKF, Debrecen, 2007. 11. 07.
Napjaink múzeumpedagógiai törekvései Debrecenben. Apáczai Napok 2007 Nemzetközi Tudományos Konferencia. NYME ATFK, Vizuális nevelés szekció. Győr, 2007. 10. 19.
A Debreceni Református Kollégium szerepe a rajztanítás folyamatában. Apáczai Napok 2007 Nemzetközi Tudományos Konferencia. NYME ATFK, Tantárgypedagógia – Projektpedagógia szekció. Győr, 2007. 10. 19.
Munkácsy Mihály Krisztus-trilógiája és a kisiskolás gyermekek – egy múzeumpedagógiai projekt bemutatása. Apáczai Napok 2004. Nemzetközi Tudományos Konferencia. NYME ATFK, Testvérmúzsák szekció. Győr, 2004. 11. 20-22.
Peregrinatio Academica – külföldi egyetemjárás a Debreceni Református Kollégiumban a 16-17. században. Tudományos felolvasóülés a Tudomány és a Reformáció Napja alkalmából. KFRTKF. Debrecen, 2004. 11. 03.
A múzeumpedagógia helyzete a csatlakozás utáni Magyarországon. Apáczai Napok 2004 Nemzetközi Tudományos Konferencia. NYME ATFK. Pedagógiai kihívások az Európai Unióban szekció. Győr, 2004. 10. 20-22.
A Munkácsy-projekt a Déri Múzeumban. Felsőoktatási Vizuális Nevelési Kollégium Konferenciája. Csongrád, 2004. 09. 10.
Egy múzeumpedagógiai projekt bemutatása. Határontúli Tanítók Konferenciája. KFRTKF. Debrecen, 2004. 08. 26.
A múzeumpedagógia módszerei napjainkban. Határontúli Tanítók Konferenciája. KFRTKF. Debrecen, 2004. 06. 30
Docensek a múzeumban. Tudományos felolvasóülés. KFRTKF. Debrecen, 2004. 04. 14.
Múzeumi programok az Európai Unióhoz csatlakozó Magyarországon. III. Kiss Árpád Konferencia, Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza. Debrecen, 2003. 11. 07-08.
Múzeumpedagógiai tapasztalatok Hollandiában. A DE BTK Nevelés-és Művelődéstudományi Doktori Programjának I. Találkozója. DAB-Székház. Debrecen, 2003. 11. 06.
Múzeumi gyűjtemények az iskolák szolgálatában az Európai Unió országaiban. Apáczai Napok 2003 Nemzetközi Tudományos Konferencia. NYME ATFK, Az Európai Unió és a modern társadalom szekció. Győr, 2003. 10. 16-18.
Személyiségfejlesztés múzeumi órákon. III. Országos Neveléstudományi Konferencia, MTA. Budapest, 2003. 10. 09-11.
A MATRA-program – a magyar-holland múzeumi együttműködés 10 éve. Tudományos felolvasóülés. KFRTKF. Debrecen, 2003. 04. 28.
A múzeumok szerepe az oktatásban. Tanulás-Tudás-Társadalom Konferencia. KFRTKF, Debrecen. 2003. 02. 13.-14.
Az élethosszig tartó tanulás a nők életében-egy új kihívás az európai társadalmakban. Tudás-Tehetség-Társadalom Konferencia. Debreceni Akadémiai Bizottság (DAB) Székháza. Debrecen, 2002. 11. 22-23.
A pedagógusképzés helyzete Magyarországon. Tanítóképző Főiskolák Tudományos Konferenciája. KFRTKF. Debrecen. 2001. 11. 05.
A debreceni rézmetsző diákok tevékenysége és hatása a képzőművészeti nevelésre. Apáczai Napok 2001 Nemzetközi Tudományos Konferencia. NYME ATFK. Győr, 2001. 10. 18-20.
A képzőművészeti nevelés színterei a mai Debrecenben. Nemzetközi Erkölcs-, Művészetfilozófiai- és Nevelési Konferencia. Kaposvár, 2001. 08. 29-31.
„The Change in the System of Fine Arts  in Hungary in the 1990s”. (A képzőművészeti élet szervezeti rendszerváltása Magyarországon – angol nyelven). Nemzetközi „Erasmus” intenzív szeminárium 8 európai egyetem részvételével. Párizs, 2001. 06. 17-27.
Képzőművészet és mecenatúra a történelem tükrében. Tudományos felolvasóülés. KFRTKF. Debrecen, 2001. 04. 19.
A képzőművészeti élet jelenségei a rendszerváltás utáni Debrecenben. Pedagógiai Doktori Programok I. Országos Konferenciája. ELTE BTK. Budapest, 2000. 05. 10-11.
A Debreceni Református Főgimnázium diákösszetételének vizsgálata (1907-1915). Tudományos felolvasóülés. KFRTKF. Debrecen, 2000. 04. 27.

További elérhetőségek, weboldalak

http://www.tamusviki.hu