Demonstrátori foglalkozás

(1) A demonstrátor a DRHE valamely tanszékével együttműködő, azon kiemelkedő tehetségű hallgató, aki a rektor megbízása alapján, a tanszékvezető irányításával, részt vesz az adott tanszék oktató-nevelő és tudományos kutatói munkájában, adminisztratív feladatainak ellátásában, valamint az intézmény tudományos diákköri munkájában, ezáltal készülve hivatása színvonalas művelésére, illetve a tudományos kutatói pályára.
(2) Demonstrátori megbízást az az osztatlan vagy mesterszakos, nappali munkarendben, államilag finanszírozott képzésben részt vevő hallgató kaphat,
– aki a diploma megszerzéséhez szükséges kreditjeinek legalább felét (lelkész szakirány esetében: legalább 150 kreditet) teljesítette,
– valamennyi aktív félévének átlagában félévente legalább 25 kreditet teljesített,
– nincs közepesnél rosszabb osztályzatú szigorlati vizsgája és kétszer nem teljesített tantárgya,
– magatartása, közösségi munkája példás,
– a tanulmányi ösztöndíjfizetés alapjául szolgáló átlaga a pályázati kiírást megelőző két szemeszter átlagában legalább 4,00.
(3) A demonstrátori megbízás/foglalkoztatás benyújtott pályázat alapján nyerhető el.
(4) A demonstrátor foglalkoztatása hallgatói munkaszerződés alapján történik. A munkáltatói jogokat a rektor gyakorolja. A demonstrátorral határozott idejű, legfeljebb 10 hónapos, a tanév végéig szóló munkaszerződés köthető.
(5) Egy hallgató pályázatot csak egy tanszékre nyújthat be!
(6)A benyújtás határideje: 2024. április 26.

A részletes pályázati felhívás itt érhető el.

Debrecen, 2024. február 20.

A demonstrátori megbízás/foglalkoztatás célja, hogy a legalkalmasabb egyetemi hallgatók intenzívebb elméleti és gyakorlati képzést kapjanak, megbízás révén már egyetemi tanulmányaik során felelősséggel bekapcsolódhassanak az oktató- és kutatómunkába, és abban kellő felkészültséget, jártasságot szerezzenek, kiválóságukkal példát mutassanak hallgatótársaiknak, és segítsék őket tanulmányaik során.

A demonstrátor foglalkoztatásának szabályai

A demonstrátor foglalkoztatása hallgatói munkaszerződés alapján történik. A munkáltatói jogokat a rektor gyakorolja. A demonstrátorral határozott idejű, legfeljebb 10 hónapos, a tanév végéig szóló munkaszerződés köthető. A szerződés a határozott idő lejártával a Demonstrátori Szabályzat 2. § (1)–(5) bekezdésében rögzített eljárás keretében tetszőleges számú alkalommal meghosszabbítható.

A demonstrátor foglalkoztatására irányuló hallgatói munkaszerződést a tanszékvezető ajánlása alapján köti meg a rektor. A Rektori Hivatal a munkaszerződés megkötéséről tájékoztatja a Tanulmányi Osztályt, az illetékes tanszékvezetőt és intézetvezetőt, valamint a Tudományos és Diákköri Tanács elnökét, és a megkötött szerződésekről nyilvántartást vezet. A demonstrátor munkája ellátásáért hallgatói munkadíjban részesül. A hallgatói munkadíj kifizetése minden hónap 10. napjáig történik a hallgató által megadott bankszámlára utalással.

A hallgatói munkaszerződés alapján végzett demonstrátori tevékenységre a Munka

Törvénykönyve rendelkezéseit megfelelően kell alkalmazni.

SzMSz (vonatkozó rész)

Demonstrátor

62/A. §

(1) A demonstrátor a DRHE valamely tanszékével együttműködő azon, kiemelkedő tehetségű hallgató, aki a rektor megbízása alapján, a tanszékvezető irányításával részt vesz egy adott tanszék oktató-nevelő és tudományos kutatói munkájában, adminisztratív feladatainak ellátásában, valamint az intézmény tudományos diákköri munkájában, ezáltal készülve hivatása színvonalas művelésére, illetve a tudományos kutatói pályára. A legkiválóbb demonstrátorok a Doktori Iskola, illetve az egyetemi oktatók utánpótlásának bázisát alkotják.

(2) Demonstrátort az a tanszék foglalkoztathat, amelynek vezetője egyetemi tanári, főiskolai tanári vagy egyetemi docensi státuszban van, s amely tanszék legalább két, teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatóval rendelkezik. Egy tanszék egy időben legfeljebb egy demonstrátort foglalkoztathat.

(3) Demonstrátori megbízást olyan osztatlan vagy mesterszakos, nappali munkarendben, államilag finanszírozott képzésben részt vevő hallgató kaphat, illetve tölthet be, aki vállalja a demonstrátori tevékenységgel együtt járó feladatok teljesítését, megbízásának ideje alatt pedig, tudományos kutatói tevékenységének részeként, részt vesz a Tudományos Diákköri Konferencia programjában.

(4) Demonstrátori megbízást – a benyújtott pályázat, személyes szakmai meghallgatás és az illetékes tanszék vezetőjének állásfoglalása lapján – a rektor adhat ki, illetve vonhat vissza.

(5) A demonstrátor megbízatása legfeljebb egy tanévre (10 hónapra) adható, de az, a (4) bekezdésben rögzített eljárás keretében, tetszőleges számú alkalommal meghosszab­bítható.

(6) Az eredményes demonstrátori tevékenységet a Neptun egységes tanulmányi nyilvántartó rendszerbe és a hallgató leckekönyvébe be kell jegyezni.

(7) A DRHE-n lefolytatott eredményes demonstrátori tevékenységet az Erasmus+ és a zsinati ösztöndíjak rangsorolása, a Doktori Iskola felvételi eljárása, valamint az egyetemi állásokra jelentkezők pályázatainak elbírálásánál kiemelt súllyal kell figyelembe venni.

(8) Minden más, a demonstrátor foglalkoztatásával összefüggő kérdésről, különösen is a demonstrátorral szemben támasztott követelményekről, a demonstrátor pályázat kiírásának és elbírálásának rendjéről, a demonstrátor jogairól, juttatásairól és kötelezettségeiről, a demonstrátorra vonatkozó előnyben részesítési kérdésekről a DRHE Demonstrátor Szabályzata rendelkezik. A Demonstrátor Szabályzat jelen szabályzat 25. számú mellékletét képezi.

FKR (vonatkozó rész)

A hallgatói munkavégzés szabályai (FKR)

9/A. §

(1) A hallgató, különösen is a demonstrátor, az óraadóként foglalkoztatott doktorandusz (a továbbiakban: hallgató) a képzési programhoz közvetlenül nem kapcsolódó foglalkoztatása a DRHE-n hallgatói munkaszerződés alapján történik. A munkáltatói jogokat a rektor gyakorolja.

(2) A hallgatóval határozott idejű, legfeljebb 10 hónapos, egy tanévre hatályos munkaszerződés köthető. A szerződés a határozott idő lejártával tetszőleges számú alkalommal meghosszabbítható.

(3) A hallgató munkája ellátásáért a felek megállapodása szerinti hallgatói díjazásban részesül, melynek ellenében a hallgató által e jogviszonyban létrehozott dolgok tulajdonjoga, illetve a szellemi alkotásokhoz fűződő vagyoni jogok – eltérő megállapodás hiányában – a DRHE-re az átadással átszállnak.

(4) A hallgatói munkadíj kifizetése minden hónap 10. napjáig történik a hallgató által megadott bankszámlára utalással.

(5) A hallgatói munkaszerződés alapján munkát végző hallgató foglalkoztatására a munka törvénykönyvének a rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell.

(6) A doktorandusz oktatási és kutatási tevékenységére a jelen §-ban írtakat az alábbi eltérésekkel kell alkalmazni:

  • A doktorandusz a tanulmányi kötelezettségeinek keretében a heti teljes munkaidő húsz százalékának megfelelő időtartamban az intézmény oktatási, tudományos tevékenysége körében munkavégzésre kötelezhető.
  • A doktorandusz által végzett munka ideje egy félév átlagában nem haladhatja meg a heti teljes munkaidő ötven százalékát.
  • A doktorandusz munkaidő-beosztását oly módon kell meghatározni, hogy vizsgázási és a vizsgára történő felkészülési kötelezettségeinek eleget tudjon tenni.
  • A doktoranduszt megillető munkadíj havi összege, a teljes munkaidő ötven százalékának megfelelő idejű foglalkoztatás esetén nem lehet kevesebb, mint a legkisebb kötelező munkabér (minimálbér), eltérő idejű foglalkoztatás esetén ennek időarányos része.