Demonstrátori foglalkozás

1.    A Debreceni Református Hittudományi Egyetemen a nemzeti felsőoktatási ösztöndíjban részesíthető hallgatók száma – a 2020. október 15-ei állapotnak megfelelő statisztikai adatközlése szerint a Kormányrendelet 24.§ (2) bekezdésének megfelelően – a 2021/22-es tanévre 3 fő.
A pályázat meghirdetése 2021. május 3. napján, a helyben szokásos módon és helyeken (honlapon, hirdetőkön), a jogszabályokban és a belső szabályzatokban foglaltaknak megfelelően történik meg.  (ld. 2. sz. melléklet)
A pályázatok benyújtásának határideje 2021. június 2. (szerda). A pályázatok benyújtása postai úton történik a Tanulmányi Osztálynak címezve.
A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj egy teljes tanévre, azaz 10 hónapra szól, összege 2021-ben 40.000.- Ft/hó.

2.    A legkésőbb 2021. június 2-ai postabélyegzővel beérkező pályázatokat (TJSZ 12. sz. mellékletében található a pályázati űrlap) a DJB formai és tartalmi szempontból megvizsgálja, kiértékeli, rangsorolja. A kiértékelés a TJSZ 19. §-ában leírt módon történik.

„(6) Pályázhatnak azok a hallgatók, akik az egyetem által előírt feltételeknek megfelelnek, szakmai tekintetben kimagasló munkát végeznek, kiemelkedő tudományos diákköri, tanszéki demonstrátori, publikációs tevékenységet folytatnak.
(7) A DJB a (13) bekezdésben rögzített pontozásos szempontok alapján véleményezi a beérkezett pályázatokat, és javaslatot tesz a támogatott pályázatok rangsor szerinti besorolására, amit a Szenátus elé terjeszt…”

3.    A DJB a Szenátus 2021. június 15-i ülésére felterjeszti a szabályzatnak megfelelően érvényesnek nyilvánított és értékelt pályázatok alapján felállított rangsorolási javaslatot.

4.    A Szenátus döntése alapján az oktatásért felelős miniszternek a rektor tesz javaslatot a nemzeti felsőoktatási ösztöndíj adományozására 2021. augusztus 1-jéig.

Debrecen, 2021. 03. 31.

A részletes pályázati felhívás itt elérhető!

A demonstrátori megbízás/foglalkoztatás célja, hogy a legalkalmasabb egyetemi hallgatók intenzívebb elméleti és gyakorlati képzést kapjanak, megbízás révén már egyetemi tanulmányaik során felelősséggel bekapcsolódhassanak az oktató- és kutatómunkába, és abban kellő felkészültséget, jártasságot szerezzenek, kiválóságukkal példát mutassanak hallgatótársaiknak, és segítsék őket tanulmányaik során.

A demonstrátor foglalkoztatásának szabályai

A demonstrátor foglalkoztatása hallgatói munkaszerződés alapján történik. A munkáltatói jogokat a rektor gyakorolja. A demonstrátorral határozott idejű, legfeljebb 10 hónapos, a tanév végéig szóló munkaszerződés köthető. A szerződés a határozott idő lejártával a Demonstrátori Szabályzat 2. § (1)–(5) bekezdésében rögzített eljárás keretében tetszőleges számú alkalommal meghosszabbítható.

A demonstrátor foglalkoztatására irányuló hallgatói munkaszerződést a tanszékvezető ajánlása alapján köti meg a rektor. A Rektori Hivatal a munkaszerződés megkötéséről tájékoztatja a Tanulmányi Osztályt, az illetékes tanszékvezetőt és intézetvezetőt, valamint a Tudományos és Diákköri Tanács elnökét, és a megkötött szerződésekről nyilvántartást vezet. A demonstrátor munkája ellátásáért hallgatói munkadíjban részesül. A hallgatói munkadíj kifizetése minden hónap 10. napjáig történik a hallgató által megadott bankszámlára utalással.

A hallgatói munkaszerződés alapján végzett demonstrátori tevékenységre a Munka

Törvénykönyve rendelkezéseit megfelelően kell alkalmazni.

SzMSz (vonatkozó rész)

Demonstrátor

62/A. §

(1) A demonstrátor a DRHE valamely tanszékével együttműködő azon, kiemelkedő tehetségű hallgató, aki a rektor megbízása alapján, a tanszékvezető irányításával részt vesz egy adott tanszék oktató-nevelő és tudományos kutatói munkájában, adminisztratív feladatainak ellátásában, valamint az intézmény tudományos diákköri munkájában, ezáltal készülve hivatása színvonalas művelésére, illetve a tudományos kutatói pályára. A legkiválóbb demonstrátorok a Doktori Iskola, illetve az egyetemi oktatók utánpótlásának bázisát alkotják.

(2) Demonstrátort az a tanszék foglalkoztathat, amelynek vezetője egyetemi tanári, főiskolai tanári vagy egyetemi docensi státuszban van, s amely tanszék legalább két, teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatóval rendelkezik. Egy tanszék egy időben legfeljebb egy demonstrátort foglalkoztathat.

(3) Demonstrátori megbízást olyan osztatlan vagy mesterszakos, nappali munkarendben, államilag finanszírozott képzésben részt vevő hallgató kaphat, illetve tölthet be, aki vállalja a demonstrátori tevékenységgel együtt járó feladatok teljesítését, megbízásának ideje alatt pedig, tudományos kutatói tevékenységének részeként, részt vesz a Tudományos Diákköri Konferencia programjában.

(4) Demonstrátori megbízást – a benyújtott pályázat, személyes szakmai meghallgatás és az illetékes tanszék vezetőjének állásfoglalása lapján – a rektor adhat ki, illetve vonhat vissza.

(5) A demonstrátor megbízatása legfeljebb egy tanévre (10 hónapra) adható, de az, a (4) bekezdésben rögzített eljárás keretében, tetszőleges számú alkalommal meghosszab­bítható.

(6) Az eredményes demonstrátori tevékenységet a Neptun egységes tanulmányi nyilvántartó rendszerbe és a hallgató leckekönyvébe be kell jegyezni.

(7) A DRHE-n lefolytatott eredményes demonstrátori tevékenységet az Erasmus+ és a zsinati ösztöndíjak rangsorolása, a Doktori Iskola felvételi eljárása, valamint az egyetemi állásokra jelentkezők pályázatainak elbírálásánál kiemelt súllyal kell figyelembe venni.

(8) Minden más, a demonstrátor foglalkoztatásával összefüggő kérdésről, különösen is a demonstrátorral szemben támasztott követelményekről, a demonstrátor pályázat kiírásának és elbírálásának rendjéről, a demonstrátor jogairól, juttatásairól és kötelezettségeiről, a demonstrátorra vonatkozó előnyben részesítési kérdésekről a DRHE Demonstrátor Szabályzata rendelkezik. A Demonstrátor Szabályzat jelen szabályzat 25. számú mellékletét képezi.

FKR (vonatkozó rész)

A hallgatói munkavégzés szabályai (FKR)

9/A. §

(1) A hallgató, különösen is a demonstrátor, az óraadóként foglalkoztatott doktorandusz (a továbbiakban: hallgató) a képzési programhoz közvetlenül nem kapcsolódó foglalkoztatása a DRHE-n hallgatói munkaszerződés alapján történik. A munkáltatói jogokat a rektor gyakorolja.

(2) A hallgatóval határozott idejű, legfeljebb 10 hónapos, egy tanévre hatályos munkaszerződés köthető. A szerződés a határozott idő lejártával tetszőleges számú alkalommal meghosszabbítható.

(3) A hallgató munkája ellátásáért a felek megállapodása szerinti hallgatói díjazásban részesül, melynek ellenében a hallgató által e jogviszonyban létrehozott dolgok tulajdonjoga, illetve a szellemi alkotásokhoz fűződő vagyoni jogok – eltérő megállapodás hiányában – a DRHE-re az átadással átszállnak.

(4) A hallgatói munkadíj kifizetése minden hónap 10. napjáig történik a hallgató által megadott bankszámlára utalással.

(5) A hallgatói munkaszerződés alapján munkát végző hallgató foglalkoztatására a munka törvénykönyvének a rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell.

(6) A doktorandusz oktatási és kutatási tevékenységére a jelen §-ban írtakat az alábbi eltérésekkel kell alkalmazni:

  • A doktorandusz a tanulmányi kötelezettségeinek keretében a heti teljes munkaidő húsz százalékának megfelelő időtartamban az intézmény oktatási, tudományos tevékenysége körében munkavégzésre kötelezhető.
  • A doktorandusz által végzett munka ideje egy félév átlagában nem haladhatja meg a heti teljes munkaidő ötven százalékát.
  • A doktorandusz munkaidő-beosztását oly módon kell meghatározni, hogy vizsgázási és a vizsgára történő felkészülési kötelezettségeinek eleget tudjon tenni.
  • A doktoranduszt megillető munkadíj havi összege, a teljes munkaidő ötven százalékának megfelelő idejű foglalkoztatás esetén nem lehet kevesebb, mint a legkisebb kötelező munkabér (minimálbér), eltérő idejű foglalkoztatás esetén ennek időarányos része.