Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj

 1. A Debreceni Református Hittudományi Egyetemen a nemzeti felsőoktatási ösztöndíjban részesíthető hallgatók száma – a 2022. október 15-ei állapotnak megfelelő statisztikai adatközlése szerint a Kormányrendelet 24.§ (2) bekezdésének megfelelően – a 2023/24-es tanévre 2 fő.
  A pályázat meghirdetése 2023. május 2. napján, a helyben szokásos módon és helyeken (honlapon, hirdetőkön), a jogszabályokban és a belső szabályzatokban foglaltaknak megfelelően történik meg.  (ld. 2. sz. melléklet)
  A pályázatok benyújtásának határideje 2023. június 1. (csütörtök). A pályázatok benyújtása postai úton történik a Tanulmányi Osztálynak címezve.
  A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj egy teljes tanévre, azaz 10 hónapra szól, összege 2023-ban 40.000.- Ft/hó.
 2. A legkésőbb 2023. június 1-jei postabélyegzővel beérkező pályázatokat (TJSZ 12. sz. mellékletében található a pályázati űrlap) a DJB formai és tartalmi szempontból megvizsgálja, kiértékeli, rangsorolja. A kiértékelés a TJSZ 19. §-ában leírt módon történik.
  „(6) Pályázhatnak azok a hallgatók, akik az egyetem által előírt feltételeknek megfelelnek, szakmai tekintetben kimagasló munkát végeznek, kiemelkedő tudományos diákköri, tanszéki demonstrátori, publikációs tevékenységet folytatnak.
  (7) A DJB a (13) bekezdésben rögzített pontozásos szempontok alapján véleményezi a beérkezett pályázatokat, és javaslatot tesz a támogatott pályázatok rangsor szerinti besorolására, amit a Szenátus elé terjeszt…”
 3. A DJB a Szenátus 2023. június 20-ai ülésére felterjeszti a szabályzatnak megfelelően érvényesnek nyilvánított és értékelt pályázatok alapján felállított rangsorolási javaslatot.
 4. A Szenátus döntése alapján az oktatásért felelős miniszternek a rektor tesz javaslatot a nemzeti felsőoktatási ösztöndíj adományozására 2023. augusztus 1-jéig.

A Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj pályázat kiírásának ütemterve itt tekinthető meg.

Debrecen, 2023. 04. 18.

Az Nftv. 12. § (3) bekezdés he) pontja értelmében a DRHE Szenátusának kezdeményezésére az oktatási ügyekért felelős miniszter köztársasági ösztöndíjat adományozhat a kimagasló teljesítményt nyújtó, teljes idejű alapképzésben, osztatlan képzésben illetve mesterképzésben részt vevő hallgatók 0,8%-a, de legalább egy fő hallgató részére.

A köztársasági ösztöndíjat egy teljes tanév (10 hónap) időtartamára lehet elnyerni, amelynek havi összege megegyezik a költségvetési törvényben e jogcímen megállapított összeg egy tizedével.

Köztársasági ösztöndíjban olyan teljes idejű alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy mesterképzésben részt vevő hallgató részesülhet, aki

adott vagy korábbi tanulmányai során két félévre bejelentkezett, és legalább 55 kreditet megszerzett,

aktív féléveire eső, megszerzett kreditjeinek átlaga legalább 25 kredit/félév,

nincs kétszer nem teljesített tantárgya,

d) nincs kettőnél több passzív féléve.

A hallgató köztársasági ösztöndíjban egy felsőoktatási intézményben részesülhet. Amennyiben több intézmény tesz javaslatot ugyanazon személy elismerésére, a hallgató abban az intézményben részesül köztársasági ösztöndíjban, amellyel elsőként létesített hallgatói jogviszonyt.

A köztársasági ösztöndíj nyilvános pályázat útján nyerhető el. A pályázati felhívást, a pályázati határidőt 30 nappal megelőzően –

a pályázatok elbírálásának (13) bekezdésben rögzített szempontjaival együtt – az egyetem honlapján és az egyéb szokásos módokon a DJB elnöke teszi közzé. A pályázó hallgatók az utolsó két aktív tanulmányi félévében elért tanulmányi eredmény, valamint tudományos és kiemelkedő közösségi tevékenységük bemutatását igazoló pályázati anyagot nyújtanak be a Tanulmányi Osztályra a DJB elnöke által meghatározott időpontig.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázati kiírásban feltüntetett dokumentumokat. A pályázat befogadásáról és a pályázó által a pályázati űrlaphoz mellékelt dokumentumok jegyzékéről a Tanulmányi Osztály vezetője a pályázónak igazolást állít ki. Pályázhatnak azok a hallgatók, akik az egyetem által előírt feltételeknek megfelelnek, szakmai tekintetben kimagasló munkát végeznek, kiemelkedő tudományos diákköri, tanszéki demonstrátori, publikációs tevékenységet folytatnak.

A DJB a (13) bekezdésben rögzített pontozásos szempontok alapján véleményezi a beérkezett pályázatokat, és javaslatot tesz a támogatott pályázatok rangsor szerinti besorolására, amit a Szenátus elé terjeszt. A Szenátus döntése alapján a rektorminden év augusztus 1-jéig javaslatot tesz az oktatási ügyekért felelős miniszternek a köztársasági ösztöndíj adományozására.

Az adott tanévre elnyert köztársasági ösztöndíj csak az adott tanévben folyósítható.

Amennyiben a hallgató hallgatói jogviszonya bármilyen okból megszűnik vagy szünetel, a köztársasági ösztöndíj számára tovább nem folyósítható. A képzési időnek megfelelően páratlan tanulmányi félévben végződő tanulmányok esetén a köztársasági ösztöndíjra való 21 jogosultság nem szűnik meg, ha a hallgató tanulmányait az adott tanév második félévében már folytatja.

Amennyiben a köztársasági ösztöndíjra pályázott, de elutasított hallgató esetében jogorvoslati eljárás keretében megállapítást nyer, hogy a hallgató érdemes a köztársasági ösztöndíjra, és az intézményi felterjesztésben az (1) és (3)-(6) bekezdéseiben meghatározott feltételek és az intézményi keretszám alapján arra jogosult lenne, de azt intézményi eljárási hiba folytán nem kapta meg, az oktatási ügyekért felelős miniszter jogosult a hallgató részére köztársasági ösztöndíjat adományozni. Ilyen esetben azonban a hallgató nem vehető figyelembe a köztársasági ösztöndíj keretének meghatározásakor, részére az ösztöndíjat a DRHE a hallgatói előirányzat vagy a saját bevételei terhére köteles kifizetni.

A köztársasági ösztöndíjat elnyert hallgató nem zárható ki a tanulmányi ösztöndíj és a közéleti ösztöndíj támogatásból.

Köztársasági ösztöndíjban részesülő hallgató számára intézményi szakmai, tudományos ösztöndíj nem folyósítható.

A köztársasági ösztöndíjak rangsorolására a DJB az alábbi, 60 pontos pontrendszer alapján tesz a Szenátusnak javaslatot:

I. TANULMÁNYI SZEMPONTOK: maximum 20 pont

1.Tanulmányi átlag: maximum 15 pont

A legutóbbi két aktív félév ösztöndíjindexe:           pont

          4,51–4,65                                                          5

          4,66–4,80                                                        10

          4,81–5,00                                                        15

2. A DRHE-n folytatott tanulmányai során megszerzett egy, legalább felsőfokú, államilag elismert nyelvvizsga: A vagy B típusú: 3 pont, C típusú: 5 pont.

3. Elégtelen leckekönyvi bejegyzése a pályázónak a legutóbbi két aktív lezárt félévben nem lehet.

4. A 2. pont alapján a nyelvvizsga-bizonyítványra adható pontok a legalább 3 hónap időtartamú, nem magyar képzési nyelvű intézményben teljesített, eredményesen lezárt Erasmus+hallgatói mobilitással kiválthatóak, az alábbiak szerint:

a) 15-18 teljesített és beszámított kredit esetén: 2 pont,

b) 19-21 teljesített és beszámított kredit esetén: 3 pont,

c) 22-24 teljesített és beszámított kredit esetén: 4 pont,

d) 25 és annál több teljesített és beszámított kredit esetén: 5 pont.

II. TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG: maximum 35 pont

TDK részvétel: 4 pont

OTDK részvétel: 6 pont

OTDK helyezés vagy különdíj: további 5 pont

Publikációk, tudományos konferencián tartott szakelőadás: egyenként 3 pont, de maximum 5 pont

5. Egyéb szakmai, ill. tanulmányi versenyen való részvétel: 2 pont

6. Egyéb szakmai, ill. tanulmányi verseny országos fordulóján való részvétel: 3 pont

7. Egyéb szakmai, ill. tanulmányi verseny országos fordulóján 1–3 helyezés és különdíj: további 5 pont

8. Oktatáshoz kapcsolódó tanszéki (pl. demonstrátori) tevékenység: 5 pont

III. KÖZÖSSÉGI TEVÉKENYSÉG: maximum 5 pont

Hallgatói közéleti tevékenység: maximum 2 pont

Egyéb kiemelkedő társadalmi, szociális, kulturális, sport (megyei, vagy magasabb szinten végzett) tevékenység: maximum 3pont.