Hitéleti szakos hallgatók jogai és kötelezettségei

DRHEOktatásKépzésekHitéleti SzakokHitéleti szakos hallgatók jogai és kötelezettségei

A hallgatók kötelességei (SzMSz)

74. §

(1) A DRHE valamennyi hallgatójának – az Nftv-ben foglaltakon túl – kötelessége, hogy

a TVSz keretein belül vegyen részt a DRHE-n folyó oktatásban,

 • tanulmányi kötelezettségeinek a legnagyobb odaadással eleget tegyen,
 • a jogszabályokat és a DRHE szabályzatait megtartsa,
 • a DRHE tanulmányi és vizsgarendjét megtartsa,
 • a rábízott vagy az általa használt eszközöket rendeltetésszerűen használja, törekedjen azok állagának megóvására,
 • ellássa a választás által elnyert intézményi tisztséget, mely kötelezettség alól – indokolt esetben – a tisztégre őt megválasztó tanács, bizottság vagy testület adhat felmentést,
 • a hallgatói fogadalom szellemében éljen,
 • tiszteletben tartsa a református erkölcsi és szellemi értékeket, az intézmény hitéleti rendezvényeit, hagyományait, és ezeknek megfelelő viselkedést tanúsítson,
 • tartózkodjon a MRE hitelveibe ütköző vagy jó hírnevét sértő megnyilvánulásoktól,
 • tiszteletben tartsa az alkalmazottak és a többi hallgató vallási és felekezeti hovatartozását, személyes világnézeti meggyőződését,
 • tiszteletben tartsa a DRHE alkalmazottai és hallgatótársai – illetve a DRHE-ra felvételt vagy átvételt nyert társai – emberi méltóságát,
 • vegyen részt a DRHE közösségének életében,
 • törekedjen a keresztyén értékek és hagyományok megismerésére,
 • törekedjék az intézmény jó hírének gyarapítására,
 • ismerje meg és ápolja a Debreceni Református Kollégium hagyományait.

(2) A hitéleti képzésben részt vevő hallgatónak – az (1) bekezdésben rögzítetteken túl – túl kötelessége, hogy

 • valamely keresztyén egyház tagja legyen,
 • nyitott legyen az ökumenikus párbeszédre,
 • a keresztyén életfolytatásban önmagát gyakorolja.

(3) Az egyházi alkalmazott képzésben részt vevő hallgatónak – az (1)-(2) bekezdésekben rögzítetteken túl – kötelessége, hogy

 • a református egyház tagja legyen és vallja az MRE hitelveit,
 • választott egyházi hivatására való felkészülése érdekében a keresztyén életfolytatásban önmagát gyakorolja,
 • példaadással vegyen részt az intézmény hitéleti alkalmain,
 • szolgálatkészen vállaljon az intézmény hitéleti és ifjúsági gyülekezeti alkalmain felkérés szerinti közreműködést.

(4) A hallgatónak a DRHE Baleset-, tűz- és munkavédelmi szabályzatában előírt módon el kell sajátítania, és alkalmaznia kell az egészségét és a biztonságát védő ismereteket, továbbá jelentenie kell, ha balesetet vagy balesetveszélyt észlel.

 

A hallgatók fegyelmi felelőssége

75. §

(1) Ha a hallgató a hallgatói jogviszonyból eredő kötelezettségeit vétkesen megszegi, fegyelmi vétséget követ el, ami miatt fegyelmi büntetésben részesíthető. E kötelezettség körébe tartozik a hallgató fogadalmában, az intézmény szabályzataiban, különösen is jelen szabályzat 74. § (1)-(3) bekezdéseiben rögzített kötelességének vétkes megszegése.

(2) Fegyelmi vétségnek minősül a hallgató olyan, a DRHE-n kívüli magatartása is, amely a hallgató jogállásával összeegyeztethetetlen, az intézmény érdekeit, jó hírnevét és szellemiségét súlyosan sérti vagy veszélyezteti.

(3) Nem tekinthető fegyelmi vétségnek az olyan kötelességszegés, amelyhez a TVSz fűz hátrányos következményeket.

(4) Nem tekinthető fegyelmi vétségnek, ha valamely hitéleti szakot végző hallgató hitelvi kérdések miatt kerül ellentétbe a DRHE alapelveivel, s ezzel lehetetlenné teszi intézményi hallgatói jogviszonyát. Ilyen esetekben a hallgatót a Szenátus előtt történő meghallgatás után, rendkívüli alkalmassági minősítés keretében, szenátusi határozattal, fegyelmi eljárás lefolytatása nélkül törölni kell a hallgatók sorából.

(5) A hitéleti képzésből való kizárást kimondó határozatot közzé kell tenni a MRE hivatalos lapjában.

(6) Nem lehet fegyelmi eljárást indítani, ha a DRHE-nek a fegyelmi vétségről való tudomásszerzése óta egy hónap, illetőleg a vétség elkövetése óta öt hónap már eltelt.

(7) Fegyelmi eljárást a rektor rendelhet el.

(8) Ha a fegyelmi eljárás alá vont személy ellen ugyanabban az ügyben büntetőeljárás folyik, annak jogerős befejezéséig a fegyelmi eljárást fel lehet függeszteni.

(9) A fegyelmi eljárás részletes szabályait, ideértve a mentesülés eseteit és a mentesítési eljárást, a tárgyalás és a bizonyítás szabályait, a védelem biztosításának, továbbá a fegyelmi tárgyalás nyilvánosságának kérdéseit, a lehetséges fegyelmi büntetéseket, a fellebbezés szabályait a DRHE Fegyelmi Szabályzata állapítja meg. A Fegyelmi Szabályzat jelen szabályzat 11. számú mellékletét képezi.

 

Minősítési eljárás

76. §

(1) A DRHE és a fenntartó Tiszántúli Református Egyházkerület a DRHE-n református teológia szak – lelkész szakirány mesterképzési szak (egységes, osztatlan képzés), a református hittanár–nevelőtanár tanári mesterképzési szak (egységes, osztatlan képzés), a református hittanár–nevelő mesterképzési szak (kifutó képzés), a katekéta–lelkipásztori munkatárs alapképzési szak, valamint a református kántor alapképzési szak (a továbbiakban: egyházi alkalmazott képzés) valamennyi hallgatójától elvárja, hogy egyéni életvitelével, kegyességének látható és lemérhető jeleivel, szóbeli és más megnyilvánulásaival úgy az intézményen belül, mint azon kívül bizonyságát adja annak, hogy

 • hitbeli felfogása és magatartása a Szentírás, valamint református hitvallásaink alapján áll,
 • a MRE Zsinatának tanbeli és etikai állásfoglalásait magára nézve kötelezőnek fogadja el,
 • alkalmas a tanulmányi idő alatt rá váró lelkipásztori, illetve hitoktatói és hittanári jellegű feladatok ellátására,
 • a jövőben alkalmas lelki vezetője lehet a rábízott gyülekezeteknek, illetve a hitoktatásban részt vevő gyermekeknek és fiataloknak.

(2) Az egyházi alkalmazott képzésben részt vevő hallgatók ezért minden tavaszi félév végén minősítési eljáráson (a továbbiakban: minősítés) esnek át.

(3) A minősítést az alkalmilag összehívott Minősítő Bizottság végzi. A bizottság elnöke a rektor, tagjai a rektoron kívül:

 • a Teológiai Intézet teljes munkaidőben és részmunkaidőben foglalkoztatott oktatói,
 • egy, a fenntartó által delegált, a DRHE-vel egyházi szolgálati viszonyban vagy munkaviszonyban nem álló aktív református lelkipásztor,
 • a Hallgatói Önkormányzat egyházi alkalmazott képzésben részt vevő elnöke és/vagy elnökhelyettese.

(4) A DRHE minősítést nem nyert hallgatója a DRHE egyetlen egyházi alkalmazott szakán sem folytathatják tovább tanulmányait, és ilyen szakra a későbbiekben sem vehető át, nem vehető vissza és nem vehető fel.

(5) A „nem megfelelt” minősítés miatt más református felsőoktatási intézményben egyházi alkalmazott képzésből kizárt és a DRHE valamely egyházi alkalmazott képzésére átvett hallgatót a DRHE-n lefolytatandó minősítő vizsgái vonatkozásában egy „feltételesen megfelelt” minősítéssel rendelkező hallgatóként kell kezelni.

(6) Az alkalmassági minősítési eljárás egyéb részleteit, ideértve az eljárás menetét, a „feltételesen alkalmas” minősítés jogkövetkezményeit, a fellebbezés szabályait, valamint a minősítést nem nyert hallgatóknak a DRHE egyéb szakjain való további tanulmányainak lehetőségét a Hallgatók Minősítési Eljárásának Szabályzata rögzíti, amely jelen szabályzat 10. számú mellékletét képezi.