Állami ösztöndíj, átsorolás

DRHEHallgatóknakTanulmányi információkÁltalános információkÁllami ösztöndíj, átsorolás

Átsorolás az államilag/magyar állami (rész) ösztöndíjjal támogatott és a költségtérítéses/önköltséges képzés között (TVSZ)

23. §

(1) A DRHE hallgatója – felsőfokú/felsőoktatási szakképzésben, alapképzésben és mesterképzésben – összesen tizenkét féléven át (a továbbiakban: támogatási idő) folytathat a felsőoktatásban tanulmányokat államilag támogatott/állami (rész) ösztöndíjas képzésben (a továbbiakban: államilag támogatott képzés). A fogyatékossággal élő hallgató támogatási ideje négy félévvel megnövelhető. A támogatási időbe be kell számítani a megkezdett államilag támogatott félévet is, kivéve, ha betegség, szülés vagy más, a hallgatónak fel nem róható ok miatt nem sikerült befejezni a félévet. A támogatási idő legfeljebb tizennégy félév, ha a hallgató egységes, osztatlan képzésben vesz részt és a képzési követelmények szerint a képzési idő meghaladja a tíz félévet.

A doktori képzésben részt vevő hallgató támogatási ideje további, legfeljebb hat félév. Az államilag támogatott képzésben való részvételt nem zárja ki a felsőoktatásban szerzett fokozat és szakképzettség megléte, azzal a megkötéssel, hogy azonos képzési ciklusban államilag támogatott képzésben kizárólag az (5) bekezdés szerinti feltételek fennállása esetén folytathatók tanulmányok. Ezt a rendelkezést alkalmazni kell a felsőfokú/felsőoktatási szakképzés tekintetében is.

A támogatási idő számításakor nem kell figyelembe venni a megkezdett félévet, ha betegség, szülés vagy más, a hallgatónak fel nem róható ok miatt nem sikerült befejezni a félévet, továbbá ha az adott félévről a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény egyéb okok miatt úgy rendelkezik.

(2) A hallgató által igénybe vett támogatási időnek minősül minden olyan félév, amelyre a hallgató bejelentkezett/regisztrált, kivéve a jogszabályban meghatározott eseteket.

(3) Ha a hallgató kimerítette a rendelkezésére álló támogatási időt, a DRHE-n csak költségtérítéses/önköltséges képzési formában folytathat tanulmányokat, s a hallgató az adott tanévben tanulmányaikat megkezdő hallgatókra vonatkozó költségtérítési/önköltség összeget köteles fizetni.

(4) Az adott fokozat (oklevél) megszerzéséhez igénybe vehető támogatási idő legfeljebb két félévvel lehet hosszabb, mint az adott tanulmányok képzési ideje.

Az adott szak támogatási idejébe az azonos szakon korábban igénybe vett támogatási időt be kell számítani.

Ha a hallgató az így meghatározott támogatási idő alatt az adott fokozatot (oklevelet) nem tudja megszerezni, a tanulmányait e szakon önköltséges képzési formában folytathatja, s az adott tanévben tanulmányaikat megkezdő hallgatókra vonatkozó költségtérítési/önköltség összeget kell fizetnie.

(5) Az állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésben való részvételt nem zárja ki a felsőoktatásban szerzett fokozat és szakképzettség megléte, azzal, hogy aki egy képzési ciklusban állami (rész)ösztöndíjas képzésben tanulmányokat folytat, ugyanazon képzési ciklusba tartozó további (párhuzamos) képzés folytatása esetén a támogatási időből félévente a párhozamosan folytatott állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzések számának megfelelő számú félévet le kell vonni.

(6) A DRHE tanévenként köteles önköltséges képzésre átsorolni azt a magyar állami

(rész)ösztöndíjjal támogatott képzésben részt vevő, a DRHE nem hitéleti szakán tanulmányokat folytató hallgatót, aki

az utolsó két olyan félév átlagában, amelyben hallgatói jogviszonya nem szünetelt, illetve nem a DRHE-vel megkötött képzési megállapodás keretében teljesített külföldi képzésben vett részt, nem szerzett legalább tizennyolc kreditet és nem érte el a Kormány rendeletében meghatározott tanulmányi átlagot,

aki az állai (rész)ösztöndíjas képzés feltételeinek vállalásáról a beiratkozáskor tett nyilatkozatát vissza vonta.

(7) A (6) bekezdésben foglalt feltételek alapján az átsorolással érintett államilag támogatott képzésben részt vevő hallgatók száma a tanévben a DRHE nem hitéleti szakjain államilag támogatott képzésben részt vevő hallgatóinak 15%-áigterjed.

(8) Az átsorolási döntés során azokat a hallgatókat nem kell figyelembe venni, akik a

DRHE-n legfeljebb egy képzési időszakban folytattak tanulmányokat, továbbá akik betegség, szülés vagy más, a hallgatónak fel nem róható ok miatt félévüket nem tudták befejezni.

(9) Amennyiben az oktatási rektorhelyettes megállapítja, hogy a DRHE nem hitéleti szakjain államilag támogatott képzésben részt vevő hallgatóinak 15%-át meghaladó számú hallgatót kellene átsorolni költségtérítéses képzési formára, a hallgatók összesített korrigált kreditindexe alapján legjobban teljesített hallgatókat kell az átsorolás alól mentesítenie.

(10) A (6) bekezdésben meghatározott döntést felsőfokú/felsőoktatási szakképzésben szakképzésenként, alapképzésben és mesterképzésben szakonként, képzési áganként vagy képzési területenként kell meghozni. Azonos kreditindexű hallgatók esetében a döntésnek azonosnak kell lennie.

A magyar állami ösztöndíjjal támogatott képzésre felvett hallgató helyére magyar állami részösztöndíjjal támogatott képzésben részt vevő hallgató is átsorolható.

(11) A (6) bekezdésben meghatározott döntés a rektor hatásköre.

(12) A (6) bekezdésben meghatározott döntés alapján átsorolt hallgató az adott tanévben tanulmányaikat megkezdő hallgatókra vonatkozó költségtérítési összeget köteles fizetni.

(13) Ha az államilag támogatott hallgatói létszámkeretre felvett hallgatónak a tanulmányai befejezése előtt megszűnik a hallgatói jogviszonya, illetve az (1)-(6) bekezdésben rögzített vagy bármely egyéb okból tanulmányait költségtérítéses képzésben folytatja tovább, helyére – ilyen irányú kérelem esetén – költségtérítéses formában tanulmányokat folytató, kiemelkedő tanulmányi teljesítményű hallgató léphet.

(14) Megürült államilag támogatott hallgatói létszámkeretre az vehető át, aki

a) az utolsó két bejelentkezett félévében megszerezte az ajánlott tantervben előírt kreditmennyiségnek legalább az 50%-át és az összesített korrigált kreditindex alapján létrehozott hallgatói rangsor elején lévő hallgató, továbbá akinek

b) az összesített korrigált kreditindexe magasabb, mint az államilag támogatott hallgatók összesített korrigált kreditindex-jegyzékén a rangsor alsó ötödénél elhelyezkedő hallgató összesített kreditindexe.

(15) Az oktatási rektorhelyettesnek a következő képzési időszakra államilag támogatott formára átsorolható hallgatói létszám meghatározásához a hallgatók tanulmányi teljesítménye alapján meg kell állapítania, hogy

a) az adott félévben hány állami (rész)ösztöndíjas és hány államilag támogatott hallgatónak szűnt meg a hallgatói jogviszonya a végbizonyítvány megszerzése előtt,

hány magyar állami (rész)ösztöndíjas és hányállamilag támogatott hallgató van, aki önköltséges, illetve költségtérítéses képzésre kerül átsorolásra,

hány olyan hallgató van, aki a lezárt félévvel már igénybe vette az adott szakon az (1) bekezdés szerint rendelkezésre álló támogatási időt.

(16) Nem sorolható át államilag támogatott képzési formára az a költségtérítéses hallgató,

a) akinek a korábban igénybe vett államilag támogatott féléveinek száma

kettővel – fogyatékossággal élő hallgatók esetében néggyel – meghaladja az

adott szak képzési idejét,

aki a kérelem benyújtásának időpontjában fegyelmi büntetés hatálya alatt áll.

(17) Az átsorolást a hallgató az elektronikus tanulmányi nyilvántartó rendszerben

július 15-éig kérvényezheti. A kérelem csak a leadott és lezárt leckekönyv esetén tekinthető érvényesnek.

Az önköltséges hallgató csak magyar állami ösztöndíjas képzési formára, a költségtérítéses hallgató csak államilag támogatott képzési formára kérheti átsorolását.

(18) A döntést az államilag támogatott, illetve önköltséges/költségtérítéses képzési forma közötti átsorolásról a döntést minden év július 31. napjáig, tanévenként egyszer kell meghozni. Ha a felvételt nyert jelentkező vagy az átsorolást kérő hallgató a magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzés feltételeit nem vállalja, a felsőoktatási intézmények fel kell ajánlania a részére ugyanazon képzésre az önköltséges képzésben való részvétel lehetőségét.

(19) A (13) bekezdésben meghatározott döntés

a rektor hatásköre.

(20) Az át nem sorolt hallgatók ugyanabban a képzési (finanszírozási) formában folytatják tanulmányaikat a következő tanévben, mint az azt megelőzőben.

(21) Teológia szak–lelkész szakirányon az az államilag támogatott képzésben részesülő hallgató, aki a 12. félév végéig nem teljesítette a segédlelkészi évre bocsátás tanulmányi feltételeit, tanulmányait csak költségtérítéses/önköltséges formában folytathatja. Amennyiben a hallgató a 12. félév után a segédlelkészi évre bocsátás tanulmányi feltételeit teljesítette, a rektor a segédlelkészi év idejére visszasorolja az államilag támogatott képzési formára.

(22) Az átsorolási döntést minden év július 31. napjáig, tanévenként egyszer kell meghozni.

(23) A költségtérítéses/önköltséges formára átsorolt hallgató az adott tanévben tanulmányaikat megkezdő hallgatókra vonatkozó költségtérítési összeget köteles fizetni.

(24) A költségviselési forma változásáról szóló határozatban a DRHE-nek – a hallgató Nftv. 47. § (3)-(7) bekezdése szerint rendelkezésre álló támogatási idejének egyidejű megvizsgálásával – meg kell határoznia, hogy a hallgató az átsorolást követően maximálisan hány félév támogatott időt tud igénybe venni.

2011. évi CCIV. törvény 47-48. §

47. § (1) Egy személy – felsőoktatási szakképzésben, alapképzésben és mesterképzésben összesen – tizenkét féléven át folytathat a felsőoktatásban tanulmányokat magyar állami (rész)ösztöndíjas képzésben (a továbbiakban: támogatási idő). A támogatási idő legfeljebb tizennégy félév, ha a hallgató osztatlan képzésben vesz részt és a képzési követelmények szerint a képzési idő meghaladja a tíz félévet.

…….

(3) Egy adott fokozat (oklevél) megszerzéséhez igénybe vehető támogatási idő legfeljebb két félévvel – a (4) bekezdés alkalmazásával legfeljebb hat félévvel – lehet hosszabb, mint az adott tanulmányok képzési ideje. Az adott szak támogatási idejébe az azonos szakon korábban igénybe vett támogatási időt be kell számítani. Ha a hallgató az így meghatározott támogatási idő alatt az adott fokozatot (oklevelet) nem tudja megszerezni, a tanulmányait e szakon önköltséges képzési formában folytathatja akkor is, ha az (1) bekezdés szerinti támogatási időt egyébként még nem merítette ki.

(4) A fogyatékossággal élő hallgató (1) bekezdésben meghatározott támogatási idejét a felsőoktatási intézmény legfeljebb négy félévvel megnövelheti. E kedvezmény több fokozat (oklevél) megszerzéséhez is igénybe vehető, azzal hogy az e bekezdésre tekintettel igénybe vett támogatási idő összesen a négy félévet nem haladhatja meg.

(5) A hallgató által igénybe vett támogatási időnek minősül minden olyan félév, amelyre a hallgató bejelentkezett.

(6) A támogatási idő számításakor nem kell figyelembe venni

a) a megkezdett félévet, ha betegség, szülés vagy más, a hallgatónak fel nem róható ok miatt nem sikerült befejezni a félévet.

……

(7) A magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésben való részvételt nem zárja ki a felsőoktatásban szerzett fokozat és szakképzettség megléte, azzal, hogy aki egy képzési ciklusban magyar állami (rész)ösztöndíjas képzésben tanulmányokat folytat, ugyanazon képzési ciklusba tartozó további (párhuzamos) képzés folytatása esetén a támogatási időből félévente a párhuzamosan folytatott állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzések számának megfelelő számú félévet le kell vonni.

(8) Ha a hallgató kimerítette az e §-ban meghatározottak szerint rendelkezésére álló támogatási időt, csak önköltséges képzési formában folytathat tanulmányokat a felsőoktatásban.

48. § (1) A hallgatót magyar állami (rész)ösztöndíjas vagy önköltséges képzési formára kell besorolni.

(2) A felsőoktatási intézmény tanévenként köteles önköltséges képzésre átsorolni azt a magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésben részt vevő hallgatót, aki az utolsó két olyan félév átlagában, amelyben hallgatói jogviszonya nem szünetelt, illetve nem a 81. § (3) és (4) bekezdésében meghatározott külföldi képzésben vett részt, nem szerzett legalább tizennyolc kreditet, és nem érte el az intézmény szervezeti és működési szabályzatában – a Kormány rendeletében meghatározottak szerint – megállapított tanulmányi átlagot, továbbá azt, aki a 48/D. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatát visszavonja.

……

(3) Ha a magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésre felvett hallgatónak a tanulmányai befejezése előtt megszűnik a hallgatói jogviszonya, vagy a hallgató a tanulmányait bármely okból önköltséges formában folytatja tovább, helyére – ilyen irányú kérelem esetén – a felsőoktatási intézményben önköltséges formában azonos szakon tanulmányokat folytató hallgató léphet. Az átsorolásról a felsőoktatási intézmény a magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésre átsorolását kérő önköltséges hallgatók tanulmányi teljesítménye alapján dönt.

(4) A magyar állami ösztöndíjjal támogatott képzésre felvett hallgató helyére magyar állami részösztöndíjjal támogatott képzésben részt vevő hallgató is átsorolható a (3) bekezdésben foglaltak szerint.