Bibliai Teológiai és Vallástörténeti Tanszék

DRHEEgyetemünkOktatási egységekTeológiai IntézetBibliai Teológiai és Vallástörténeti Tanszék

Tanszékünk kutatási területe a bibliai teológiára, a bibliai kortörténetre és archeológiára, az általános és bibliai vallástörténetre, valamint a posztbiblikus zsidó irodalomra terjed ki. Hangsúlyt fektetünk ezeken túl Izrael és a környező népek viszonyrendszerének kutatására, valamint az ókori zsidó és római történetírásra. A tanszék oktatói rendszeresen publikálnak exegetikai kérdéseket tárgyaló munkákat és gyakorlatorientált bibliamagyarázatokat, valamint ismeretterjesztő biblikus cikkeket is.

A tanszék mellett működik a Sepphoris Kutatóintézet, melyet a bibliai (palesztinai) régészet és posztbiblikus zsidó irodalom kutatásának segítésére hoztunk létre.

Oktatási téren kurzusaink végigkísérik a hitéleti képzések hallgatóinak tanulmányi idejét, valamint hirdetünk alapvető, bevezető jellegű biblikus ismereteket tárgyaló tanegységeket is a nem hitéleti képzések (pl. tanító szak) hallgatói számára. Hitéleti szakokon bibliaismeretet, bibliai kortörténetet, vallástörténetet, ó- és újszövetségi bibliai teológiát, valamint további szakspecifikus tárgyakat oktatunk (pl. Jog és etika a Szentírásban stb.). A DRHE nemzetköziesítési programjának keretében angol nyelvű kurzust hirdetünk minden év tavaszán History and Culture of the Biblical World címmel.

Tanszékvezető

További munkatársak