Dr. Bodó Sára

DRHEDr. Bodó Sára

Információk

Név

Dr. Bodó Sára

Email

bodos@drhe.hu

Beosztás

tanszékvezető, egyetemi docens

Tudományos fokozat

PhD.

Közvetlen telefonszám

+36 52 518528

Telefon mellék

18528

Kutatási terület tudományági besorolása

Hittudományok

Szoba

II/210

Oktatott tárgyak

Katechetika

Poimenika
Szakmódszertan
Segédlelkészi gyülekezeti munka
Segédlelkészi hittanár óra
Segédlelkészi igehirdetés
Segédlelkészi kauzális igehirdetés

Szakmai megbízatások

Egyházkerületi lelkigondozói koordinátor;
Egyházkerületi bíró;
DE Mentálhigiénés Tanácsának tagja.

Szakmai önéletrajz

teológus-lelkész, Debreceni Református Hittudományi Egyetem, 1987.
okl. mentálhigiénikus, DE Bölcsészettudományi Kar, 1996.

PhD (hittudomány, 2001.)

1992: A DRHE-n a Katechetikai Központ létrehozása;
1996-1998 között pályázati támogatással a DE Pszichológiai Intézete oktatóinak segítségével a pasztorálpszichológiai képzéskiegészítés megindítása a DRHE-n;
1999-ben posztgraduális szakirányú továbbképzésként a pasztorálpszichológia szak megszervezése, szakfelelősi tiszt betöltése;
1999-2004 között Báb és dráma a hitoktatásban címmel pedagógustovábbképzési program kidolgozása, akkreditáltatása, vezetése;
2000/2001-ben a Gustav-Adolf Werk ösztöndíj segítségével tanulmányok a lipcsei Teológiai Fakultáson;
2001-ben a PhD fokozat megszerzése gyakorlati teológiai területen ( pasztorálpszichológia);
2007. a Tiszántúli Református Egyházkerületben a lelkészek pásztorációs programjának kidolgozása, a Lelkigondozói Intézet vezetése.
2013. Báb és dráma hitoktatásban címmel pedagógustovábbképzési program kidolgozása, akkreditáltatása, indítása.

Publikációk

a) Legfontosabb publikációk:

Gyászidőben. A gyászolók lelkigondozásának lehetősége. (ISBN 978 963 558 219 8). Budapest, Kálvin Kiadó, 2013. 221.
Lelkipásztori hivatás és spiritualitás. In: Fazakas Sándor – Ferencz Árpád (szerk.): „Krisztusért járva követségben…” Teológia – igehirdetés – egyházkormányzás. Tanulmánykötet a 60 éves Bölcskei Gusztáv születésnapjára. (ISSN: 2062-6045; ISBN 978-963-8429-72-8) Debrecen, Debreceni Református Hittudományi Egyetem, 2012. 303-320.
A gyermeklélektan katechetikai kapcsolódásai. In: Magyar Református Nevelés (ISSN 1585–7565). XII. évf. 2. sz. Budapest, Református Pedagógiai Intézet, 2011. 2-9.
A hit továbbadása közösségben. A családokkal való gyülekezeti együttműködés szükségessége, lehetőségei, korlátai. In: Lelkipásztor – Evangélikus lelkészi szakfolyóirat (ISSN 0133–2821). 85. évfolyam, 2010/10. Budapest, Luther Kiadó, 402-407.
Támasz, bátorítás, megértés. Spirituális kérdések a gyászolók segítésében. In: Embertárs. Ökumenikus lelkigondozói és mentálhigiénés folyóirat (HU ISSN 1785–0436). Párbeszéd (Dialógus) Alapítvány, VIII. évf. 1. szám, 2010/1. 85-92.

b) Publikációs lista (MTMT):
https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10010892