Dr. Kustár Zoltán

DRHEDr. Kustár Zoltán

Információk

Név

Dr. Kustár Zoltán

Email

kustar.zoltan@drhe.hu

Beosztás

tanszékvezető, egyetemi tanár

Tudományos fokozat

PhD., dr. habil.

Közvetlen telefonszám

+36 52 518550|+36 52 518-519

Telefon mellék

18550|18519

Kutatási terület tudományági besorolása

Hittudományok

Szoba

II/206|II/216

Oktatott tárgyak

Bibliai héber nyelv
Az ószövetségi írásmagyarázat módszertana
Ószövetségi bevezetéstudomány
Ószövetségi írásmagyarázat

Intézményi megbízatások

a Doktori Tanács törzstagja
a Habilitációs Tanács tagja
a Doktori Iskola tagja és témavezetője
a 2020/2021-es tanévben belépett hitéleti szakos hallgatók évfolyamfelelőse
a hit- és erkölcstanoktatói szakirányú továbbképzési szak szakfelelőse
a Tudományos és Művészeti Bizottság elnöke
a Minőségbiztosítási és Értékelési Bizottság tagja
a Szegi Piroska Emlékalapítvány kuratóriumának elnöke
a Debreceni Lelkészképzésért Alapítvány kuratóriumának tagja
a Böszörményi Jenő Lelkész és Neje Emlékalapítvány kuratóriumának elnöke

Szakmai megbízatások

a Magyar Bibliatársulat Szöveggondozó Bizottságának tagja
a Gesellschaft für Evangelische Theologie tagja
a Magyar Hebraisztikai Társaság tagja
a Debreceni Akadémiai Bizottság Vallástudományi Szekciójának tagja
a Magyarországi Református Egyház Doktorok Kollégiumának tagja
az MRE Zsinati Bíróságának tagja
a TTRE Teológiai Bizottságának tagja
a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Doktori Tanácsának tagja
a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Habilitációs Tanácsának tagja
a Debreceni Egyetem Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanácsának tagja
a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet Minőségbiztosítási Tanácsának tagja
a Both Antal Teológiai és Kulturális Alapítvány kuratóriumának elnöke
a Dr. Halász Tibor – A Debreceni Református Kollégiumért Alapítvány kuratóriumának elnöke

Szakmai önéletrajz

1988–1993: Teológiai tanulmányok a Debreceni Református Teológiai Akadémián (ma: Debreceni Református Hittudományi Egyetem)
1991–1992: Teológiai tanulmányok a Bázeli Egyetem teológiai fakultásán a Svájci Evangélikus Egyház Segélyszervezetének (HEKS) ösztöndíjával
1993–1996: Teológiai tanulmányok Németországban a Martin-Luther-Universität Halle–Wittenberg teológiai fakultásán (Halle a. S.) a Német Evangélikus Egyház (EKD) ösztöndíjával. Egyéni kutatómunka a doktori dolgozat témájában az ószövetségi exegézis területén, témavezető dr. Ernst-Joachim Waschke professzor
1996: Tanársegédi kinevezés a DRHE Ószövetségi Tanszékére
1997: A doktori dolgozat megvédése a Martin-Luther-Universität Halle–Wittenberg teológiai fakultásán
1999: Docensi kinevezés a DRHE Ószövetségi Tanszékére
2000.08.10. – 10.15.: Közel-keleti tanulmányút (Szíria, Jordánia, Izrael) a Das Deutsche Evangelische Institut für Altertumwissenschaft des Heiligen Landes ösztöndíjával és szervezésében
2000–2003: A Magyar Tudományos Akadémia Bolyai János Kutatási ösztöndíja, az év végi szakmai beszámolók és a záró szakmai beszámoló értékelése: kiváló.
2001: Tanszékvezetői kinevezés a DRHE Ószövetségi Tanszékére
2003–2005: a DRHE oktatási rektorhelyettese
2003-tól bibliai vallástörténet oktatása a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Karán
2007: Habilitáció az Evangélikus Hittudományi Egyetemen
2009: egyetemi tanári kinevezés a MAB ajánlásával
2009–2014: az új protestáns bibliafordítás (1975) második revíziójában (Revideált Újfordítású Biblia, RÚF – 2014) az ószövetségi munkacsoport vezetője
2011–2017: a DRHE általános rektorhelyettese
2011-ben az MRE Zsinata az „Év könyve” díjjal tünteti ki az alábbi könyvét: A héber Ószövetség szövege. A masszoréta szöveghagyományozás és annak megjelenítése a Biblia Hebraicában, Budapest: Kálvin János Kiadó, 2010.
2017–2020: a DRHE rektora

Publikációk


a) Legfontosabb publikációk (10 db):
Könyvek, könyvfejezetek:

Kustár Zoltán – Repelik Gábor: A bibliai arámi nyelv alapjai (DÓTTF 8), Debrecen: Debreceni Református Hittudományi Egyetem, 2019, ISSN: 1786-0814, ISBN: 978-615-5853-17-3, 104 p.
Kustár Zoltán: A héber Ószövetség szövege. A masszoréta szöveghagyományozás és annak megjelenítése a Biblia Hebraicában, Budapest: Kálvin János Kiadó, 2010, ISBN: 978-963-558-140-5, B5, 460 oldal, 460 p.
Kustár Zoltán: „Durch seine Wunden sind wir geheilt.” Eine Untersuchung zur Metaphorik von Israels Krankheit und Heilung im Jesajabuch (BWANT 154), Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer, 2002, ISBN: 3-17-016973-4, 259 p.
Kustár Zoltán: A Krónikák könyve. A mű előállása, tanítása, szövegállományának és kanonikus forrásainak szinopszisa (DÓTTF 2), Debrecen: Debreceni Református Hittudományi Egyetem, 2002, ISBN: 963-9322-10-5, 159 p.
Kustár Zoltán: A héber Ószövetség szövege. Kézikönyv a Biblia Hebraica Stuttgartensiához, Debrecen: Debreceni Református Hittudományi Egyetem, 2000, ISBN: 963-8429-28-3, 187 p.
Kustár Zoltán: Nazir traktátus. A názírokról, in: Görgey Etelka (szerk.): Törpék az óriások vállán. Válogatott Misna-traktátusok. Sárospatak: Sárospataki Református Teológiai Akadémia, 2010, ISBN: 978-963-880-909-4, pp. 173-221.
Kustár Zoltán: „Ein Bethaus – für alle Völker?“ Tempel, Völker und das prophetische Heilsuniversalismus im ersten Makkabäerbuch, in: Xeravits, G. G. – Dušek (eds.): The Stranger in Ancient and mediaeval Jewish Tradition. Papers Read at the First Meeting of the JBSCE, Piliscsaba, 2009. (Deuterocanonical and Cognate Literature Studies 4) Göttingen: de Gruyter, 2009, ISBN: 978-3-11-022203-6., pp. 118-138.
Kustár Zoltán: Próféták, költők, redaktorok: Ámósz idegen népek elleni próféciájának hagyományozás-története (Ám 1,3–2,16*), in: Kustár Zoltán (szerk.), „Mint folyóvíz mellé ültetett fa…” Emlékkötet Dr. Módis László professzor … tiszteletére, Debrecen: Debreceni Református Hittudományi Egyetem, 2003, ISBN: 963-8429-40-2, pp. 63-85.

Tanulmányok:

Kustár Zoltán: „Ha elenyészik is testem és szívem…” A 73. zsoltár hozzájárulása a theodicea ószövetségi kérdésköréhez. In: Bodó Sára – Horsai Ede (szerk.): „Hiszek az Ige diadalmas erejében!” Tanulmányok Fekete Károly 60. születésnapja alkalmából. Debrecen: Debreceni Református Hittudományi Egyetem, 2020,  pp. 71–83.
Kustár Zoltán: Hebraica Melii: Adalékok Méliusz Juhász Péter héber nyelvi ismereteinek kérdéséhez annak Jób-fordítása alapján, In: Koltai, Kornélia (szerk.) Schweitzer-lectures. Tanulmánykötet a Magyar Hebraisztikai Társaság által rendezett 2017-es emlékkonferencia anyagából, Budapest: L’Harmattan, Magyar Hebraisztikai Társaság, 2018, pp. 97–114.
Kustár Zoltán: The Motif of the Second Beginning in the Old Testament. Biblical-theological Correspondences between Certain Problematic Old Testament Stories. In: Petra Verebics – Nikolett Móricz – Miklós Kőszeghy (Hrsg.): Ein pralles Leben. Alttestamentliche Studien. Für Jutta Hausmann zum 65. Geburtstag und zur Emeritierung (Arbeiten zur Bibel und ihre Geschichte 56), Evangelische Verlagsanstalt, Leipzig, 2017, pp. 267–274.
Kustár Zoltán: The Story of Isaiah with his King. The Role of the Hezekiah Narratives in 1–2 Kings and in Isaiah. In: Kókai Nagy, V. – Egeresi, L. S. (ed.): Propheten der Epochen. Festschrift für István Karasszon zum 60. Geburtstag / Prophet during the Epochs. Studies in Honour of István Karasszon for his 60th Birthday (Alter Orient und Altes Testament. Band 426), Ugarit-Verlag, Münster, 2015, pp. 95–111.
Kustár Zoltán: Neue Sichten – neue Schichten. Skizze einer Redaktionsgeschichte des Buches Kohelet. In: Kotjanko-Reeb, J. – Schorch, S. – Thon, J. – Ziemer, B. (Hg.): Nichts Neues unter der Sonne? Zeitvorstellungen im Alten Testament. Festschrift für Ernst-Joachim Waschke zum 65. Geburtstag (BZAW 450), Walter de Gruyter, Berlin – Boston, 2014, pp. 279–292.
Kustár Zoltán: Az új protestáns bibliafordítás (1975) folyamatban lévő revíziója és annak ószövetségi vonatkozásai, Theologiai Szemle 54 (2011/3), pp. 138-147.
Kustár Zoltán: A zarándokünnepek reformja Jósiás korában. A Deut 16,1–17 magyarázata, Studia Biblica Athanasiana 10 (2008), pp. 63-96.
Kustár Zoltán: Hibátlan-e a Biblia szövege? Adalékok a héber nyelvű Ószövetség hagyományozásának történetéhez, Debreceni Szemle 16 (2008/3), pp. 320-334.

b) Publikációs lista (MTMT):
https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10001475

Kutatási projektek

bibliai héber nyelv és irodalom
bibliafordítás
a héber nyelvű Ószövetség (Biblia Hebraica) szöveghagyományozása, a masszóra

Előadások

„Haus des Gebets – für alle Völker?“ Auseinandersetzung mit dem prophetischen Heilsuniversalismus im ersten Makkabäerbuch. 10th Conference of Theological Fakulties from Central and Eastern Europe and the Netherlands. Komarno/Révkomárom (Slovakien). 2016. április 20–24.
Hebraica Melii. Adalékok Méliusz Juhász Péter héber nyelvi ismereteinek kérdéséhez annak Jób-fordítása alapján. Az MRE Doktorok Kollégiuma Ószövet­ségi Szekciójának évi rendes konferenciája, 2017.07.9–12., Debrecen, DRK
Kálvin János és az Ószövetség. Az Ószövetség és a Reformáció. Tudományos konferencia, Debrecen, DRHE, április 11–12.
Az Írás megújuló arca – az új protestáns bibliafordítás 2014-es revíziója. ELTE – Asszirológiai és Hebraisztikai Tanszék (Bibliatudomány minor szak, előadássorozat), Budapest.
Wáw explicativum a XX. századi magyar protestáns bibliafordításokban. Az MRE Doktorok Kollégiuma Ószövet­ségi Szekciójának évi rendes konferenciája, 2015.07.5–7., Pápa