Rendszeres szociális ösztöndíj

FELHÍVÁS RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁRA

A Debreceni Református Hittudományi Egyetem Diákjóléti Bizottsága és a HÖK Szociális Bizottsága rendszeres szociális ösztöndíj pályázatot hirdet a 2023/24-es tanév I. félévére.
A HÖK Szociális Bizottsága 2023. szeptember 1-től várja a beérkező pályázatokat.
A kitöltött űrlapokat a csatolt dokumentumokkal együtt a HÖK Irodában (I. emelet 125-ös szoba) lehet leadni, a Szociális Bizottság ügyeleti idejében, amely a diákság honlapján (diaksag.drhe.hu) és a hirdetőkön lesz elérhető.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2023. szeptember 14. 14 óra
Hiánypótlási időszak: 2023. szeptember 17-21. 12 óra
Pontszám elleni kifogás benyújtása: 2023. szeptember 24-28. 12 óra

A rendszeres szociális ösztöndíj a hallgató szociális helyzete alapján egy félévre biztosított, havonta folyósított juttatás.

A rendszeres szociális ösztöndíj havi összegének mértéke nem lehet alacsonyabb, mint az éves hallgatói normatíva 20%-a, amennyiben a hallgató jelen szabályzat 22. § (6) bekezdésében rögzített szempontok és a jelen szabályzat 9. számú mellékletében rögzített pontrendszer alapján szociális ösztöndíjra jogosult, valamint

a) fogyatékossággal élő vagy egészségi állapota miatt rászorult, vagy

b) halmozottan hátrányos helyzetű, vagy

c) családfenntartó, vagy

d) nagycsaládos, vagy

e) árva.

A rendszeres szociális ösztöndíj havi összegének mértéke nem lehet alacsonyabb, mint az éves hallgatói normatíva 10%-a, amennyiben a hallgató amennyiben a hallgató jelen szabályzat 22. § (6) bekezdésében rögzített szempontok és a jelen szabályzat 9. számú mellékletében rögzített pontrendszer alapján szociális ösztöndíjra jogosult, valamint

a) hátrányos helyzetű, vagy

b) gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg, vagy

c) félárva.

A rendszeres szociális ösztöndíj havi összegének mértéke nem lehet alacsonyabb, mint az éves hallgatói normatíva 10%-a, amennyiben a hallgató – nem részképzésre adományozott –miniszteri ösztöndíjban részesül.

Rendszeres szociális ösztöndíjban csak a szociálisan rászoruló hallgató részesülhet, ezért a hallgatónak egyéni, részletes indokolást és dokumentációt tartalmazó pályázatot kell benyújtania az erre szolgáló pályázati űrlapon. A pályázati űrlapot jelen szabályzat 5. számú melléklete, a kitöltését segítő útmutatót a 6. számú melléklete, a csatolandó igazolások formanyomtatványát pedig a 7-8. számú melléklete tartalmazza.

A pályázatot a HÖK Szociális Bizottságához kell benyújtani.

A HÖK Szociális Bizottsága az átvételt – a hallgató iratpéldányán – írásban igazolja.

A kiadott igazolás a pályázat és a csatolt dokumentumok benyújtásának tényét, valamint a mellékletek darabszámát igazolja, nem igazolja azonban a benyújtott dokumentumok elfogadhatóságát.

A beérkezett pályázatokat a HÖK Szociális Bizottsága formai szempontból értékeli.

A hiányosan benyújtott pályázatok esetében – 5 napos hiánypótlási határidő biztosításával – a Tanulmányi Osztály segítségével az elektronikus tanulmányi rendszeren keresztül írásban hiánypótlásra szólít fel.

A hiánypótlási felhívásban egyben tájékoztatja a pályázót a hiánypótlás elmulasztásának vagy nem felelő teljesítésének következményeiről, nevezetesen a pályázat elutasításáról.

A hiánypótláshoz kapcsolódó dokumentumok benyújtása egyszerre történik, és a hiánypótlási időszak alatt egy alkalommal lehetséges.

A határidőn túl, illetve a hiánypótlás után is hiányosan benyújtott pályázatot a HÖK

Szociális Bizottsága elutasítja, melyről a Tanulmányi Osztály segítségével az elektronikus tanulmányi rendszeren keresztül írásban értesíti a pályázót. A hallgató, akinek a pályázatát a

HÖK Szociális Bizottsága elutasította, az elutasítás kézhezvételétől számított 5 napon belül, a pályázat érdemi elbírálásához szükséges dokumentumok egyidejű benyújtása mellett, panasszal fordulhat a DJB elnökéhez. A panaszt a DJB elnöke 3 napon belül köteles kivizsgálni és annak eredményéről a hallgatót és a HÖK Szociális Bizottságát írásban értesíteni.

A formailag megfelelő pályázatokat a HÖK Szociális Bizottsága érdemben is értékeli és rangsorolja. A rangsort jelen szabályzat 22. § (6) bekezdésében rögzített szempontok és a jelen szabályzat 9. számú mellékletében rögzített pontrendszer alapján kell felállítani.

A pályázót az elért pontszámról a HÖK Szociális Bizottsága – a Tanulmányi Osztály segítségével – az elektronikus tanulmányi rendszeren keresztül írásban tájékoztatja.

Amennyiben a pályázó az elért pontszámot vitatja, az értesítés kézhezvételétől számított 5 napon belül írásbeli kérelemben fordulhat a HÖK Szociális Bizottságának elnökéhez a pályázat értékelésének felülvizsgálata érdekében. A HÖK Szociális Bizottságának elnöke a kérelem beérkezését követő 3 napon belül megvizsgálja a benyújtott pályázatot, és határozatot hoz a kérelem tárgyában, melyről – a Tanulmányi Osztály segítségével – az elektronikus tanulmányi rendszeren keresztül írásban értesíti a pályázót.

A rangsorról a HÖK Szociális Bizottság elnöke írásban jelentést készít, és azt a pályázati anyagokkal együtt megküldi a DJB elnökének.

A pályázatokat a DJB bírálja el, meghatározva a rendszeres szociális ösztöndíjban részesülő hallgatók körét, az ösztöndíj mértékét. A DJB a HÖK Szociális Bizottsága által felállított rangsortól a bizottság tagjai legalább 2/3-ának egyetértő támogatásával térhet el.

A DJB a pályázatok elbírálásának eredményéről határozatot hoz, és erről a DJB elnöke – a Tanulmányi Osztály segítségével – az elektronikus tanulmányi rendszeren keresztül írásban értesíti a pályázót.

Az a hallgató, akinek rangsorolt pályázatát a DJB elutasította, az elutasítás kézhezvételétől számított 15 napon belül írásban fellebbezést nyújthat be a rektorhoz.

A rektor a fellebbezéseket 15 napon belül bírálja el.

A rendszeres szociális ösztöndíjra fordítandó összeg nem lépheti túl a DJB által jelen szabályzat 16. § (3) bekezdése alapján meghatározott mértéket.

A DJB elnöke a szociális ösztöndíjban részesített hallgatók jegyzékét a Gazdasági és Munkaügyi Csoport által kért formában és adatokkal jóváhagyásra a rektorhoz beterjeszti. Az ösztöndíjaknak az egységes elektronikus tanulmányi nyilvántartó rendszerbe való rögzítéséről és az ösztöndíjak kiutalásáról a Gazdasági és Munkaügyi Csoport gondoskodik.