Felvételizőknek

A Debreceni Református Hittudományi Egyetem pótfelvételt hirdet a 2019/2020. tanévre az alábbi szakjaira:

Hitéleti képzéseink

Világi képzéseink

Református Teológia szak - osztatlan képzés (10 félév) nappali tagozat

Tanító szak - BA alapszak (8 félév) nappali és esti tagozat

Református Teológia szak lelkész szakirány - osztatlan képzés (12 félév) nappali tagozat

Kiegészítő műveltségi területi képzések tanítóknak (2 félév) esti tagozat

Katekéta-lelkipásztori munkatárs szak - katekéta szakirány - BA alapképzés (6 félév) nappali és levelező tagozat

 

Református kántor szak - BA alapképzés (6 félév) nappali tagozat

 

Vallás- és nevelőtanár szak – osztatlan képzés (10 félév) nappali tagozat

 

Hittanár-nevelőtanár; történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára szakpáros képzés nappali tagozat (10 félév)

 

Vallás- és nevelőtanár szak – levelező tagozat lelkészi, tanári vagy hitoktatói végzettségre épülve (2 – 4 félév)

 

Hit- és erkölcstanoktatói szakirányú továbbképzési szak (4 félév) levelező tagozat (pedagógus végzettséggel)

 

Teológia Minor - részismereti képzés (2 félév) levelező tagozat

 

 

Tisztelt Érdeklődő Pedagógusok!

A Debreceni Református Hittudományi Egyetem 2019. szeptemberétől részismereti képzést indít angol, ember és társadalomismeret, ének-zene, informatika, matematika, valamint testnevelés és sport műveltségterületeken.

A jelentkezés előfeltétele a tanítói diploma.

A képzés két féléves, összesen 105 elméleti órát és 20 óra tanítási gyakorlatot jelent. Az elméleti órákat előre meghatározott hétvégi időpontokra tervezzük (péntek délutánra és szombatra), a gyakorlati képzést pedig a Kölcsey Ferenc Református Gyakorló Általános Iskola szervezi.

Az angol műveltségterületen a két félévben összesen 160 elméleti órát és 20 óra gyakorlatot kell teljesíteni. A képzés sikeres teljesítésének előfeltétele a középszintű (legalább a középfokú nyelvvizsga szintjének megfelelő) nyelvtudás. Az angol műveltségterületre jelentkezőknek – kellő számú jelentkező esetén – szeptember 6. 16 órakor a 133. szobában nyelvi meghallgatáson kell részt venniük.

Az egyes képzések indításához minimálisan öt fő jelentkezése szükséges.

A képzés sikeres elvégzését követően a tanító jogosultságot szerez a választott műveltségterületi tantárgy oktatására az általános iskola 5. és 6. évfolyamán, illetve az idegen nyelv esetén az általános iskola 1-6. osztályában.

A jelentkezési lap letölthető: Jelentkezési lap

További felvilágosítást kérhetnek Dr. Csillag Andrea intézetvezetőtől (elérhetőségek: csillag [dot] andrea [at] drhe [dot] hu (csillag.andrea[kukac]drhe.hu )(52) 518 511) vagy Verdesné Szilágyi Erika és Szabó-Gömöry Rita tanulmányi előadóktól (elérhetőségek: verdesne [dot] erika [at] drhe [dot] hu (verdesne.erika[kukac]drhe.hu) és gomory [dot] rita [at] drhe [dot] hu (gomory.rita[kukac]drhe.hu), (52) 518-564 és (52) 518-578)).

Tandíj: 130.000 forint/félév.

Jelentkezési lapok beérkezési határideje: 2019. szptember 2-ig.

A tandíj befizetésének határidejéről, illetve a nyelvi meghallgatás időpontjáról minden jelentkező értesítést kap, kérjük, előtte ne utalják el a tandíjat.

A jelentkezési lapokat személyesen vagy postai úton kérjük eljuttatni a DRHE Tanulmányi Osztályára (4026 Debrecen, Kálvin tér 16.).

 

 

 

A hitéleti szakokra való jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei

A DRHE hitéleti képzéseire a jelentkezés nem az államilag rendszeresített nyomtatványon történik. Jelentkezési lapok a lap alján letölthetők. A felvételi eljárás díját (3000,- Ft.) az alábbi számlaszámra kérjük átutalni: Tiszántúli Református Egyházkerület 11738008-20011428 (a megjegyzés rovatban kérjük feltüntetni a jelentkező nevét)

Jelentkezési határidő: 2019. augusztus 22.
A jelentkezéseket mindenképpen postán kérjük beküldeni!
Az alkalmassági vizsga időpontja: 2019. szeptember 3. 8 óra

Külön értesítés nélkül kérünk minden hitéleti szakra jelentkezőt, hogy a megadott időpontban jelenjen meg az alkalmassági vizsgán a DRHE Tanulmányi Osztályán (4026 Debrecen, Kálvin tér 16. 218-as iroda)

 

 Alapszakra és osztatlan képzésre jelentkezők esetében kötelezően csatolandó a jelentkezési laphoz:

- református konfirmációról szóló igazolás,
- a lakóhely szerint illetékes református lelkész ajánlólevele (az illetékes lelkész családi érintettsége esetén a lakóhely szerint illetékes református esperes ajánló­levele),
- református gimnáziumok diákjai esetében a lelkészi ajánláson túl a vallástanár ajánlólevele*,
- saját kézzel írt önéletrajz (1,5–2 oldal),
- a középiskolai bizonyítvány másolata,
- érettségi bizonyítvány másolata,
- azok esetében, akik nem a felvételi eljárás évében érettségiztek, érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány,
- 3000.- Ft felvételi díj befizetését igazoló dokumentum másolata,
- a többletpontok beszámítására való jogosultságot igazoló dokumentumok másolata,
- előnyben részesítésre való jogosultságot igazoló dokumentumok.

(Az osztatlan vallás és nevelőtanár szakra lelkészi, tanári vagy hitoktatói diplomával rendelkezőknek az oklevél másolata szükséges (nem szükséges az érettségi és a középiskolai bizonyítvány)

  A teológia szak – lelkész szakirányra jelentkezők esetében a fentieken túl kérjük a felvételi űrlaphoz csatolni:

- nem a Tiszántúli Református Egyházkerületből jelentkezők esetén az illetékes református püspök írásbeli hozzájárulását,
- két évnél korábbi református konfirmációról szóló igazolást,
- minden esetben erkölcsi bizonyítványt.

Kárpátaljáról jelentkezők esetében, minden szakra szükséges a püspöki ajánlás!

A Katekéta-lelkipásztori munkatárs szakon a felvételt kizáró ok a diszlexia, diszgráfia és diszkalkulia! A Teológia szakon és a Teológia szak lelkész szakirányon kizáró ok a diszlexia és a diszgráfia!

 

A vallás- és nevelőtanár osztatlan mesterszak rövid idejű képzésekre jelentkezők esetében a jelentkezési laphoz csatolni kell:

  • saját kézzel írt önéletrajz (1,5-2 oldal),
  • oklevél másolata,
  • nem a felvételi eljárás évében diplomát szerzők esetében 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
  • a lakóhely szerint illetékes református lelkész ajánlólevele (az illetékes lelkész családi érintettsége esetén a lakóhely szerint illetékes református esperes ajánló­levele),
  • református egyháztagság igazolását,
  • 3000.- Ft felvételi díj befizetését igazoló dokumentum másolata,
  • a többletpontok beszámítására való jogosultságot igazoló dokumentumok másolata,
  • előnyben részesítésre való jogosultságot igazoló dokumentumok.

 

 Egyetemünk egyetlen hitéleti szakján sincs kötelező tantárgyi felvételi vizsga, a jelentkezők felvételéről az intézmény a középiskolából hozott pontok és az érettségi tantárgyak osztályzata (Mesterszakok esetében a megszerzett alapdiploma eredménye) alapján dönt; a pályaalkalmasságot alkalmassági vizsgán mérjük fel.

Az alkalmassági vizsga (írásbeli kifejezőkészség, beszédtechnika, ének-zene alkalmassági) a teológia, a teológia-lelkész, a vallás- és nevelőtanár, a katekéta-lelkipásztori munkatárs és a kántor szakon is feltétel. A mesterszakra jelentkezők csak alkalmassági elbeszélgetésen vesznek részt.

Az alkalmassági vizsga és elbeszélgetés időpontja a hitéleti szakokon: 2019. szeptember 3. 8 óra. Kérjük, hogy minden jelentkező külön értesítés nélkül jelenjen meg a megadott időpontban a Tanulmányi Osztályon.
(A MINOR képzésre jelentkezőknek nem kell alkalmassági vizsgán részt venniük!)

 A Jelentkezési lapokat az alábbi címre kell postán beküldeni augusztus 22-ig:
DRHE Tanulmányi Osztály
4026 Debrecen, Kálvin tér 16.

A Tanulmányi Osztály elérhetőségei:
Dr. Kustár Zoltánné tanulmányi osztályvezető:
tanulmanyi [at] drhe [dot] hu; 52/518-515 (augusztus 5-20. között csak e-mailben)

 

Teológia Minor Képzés

A Debreceni Református Hittudományi Egyetemen a 2019/2020. tanévben ismét indul levelező teológia  minor képzés elegendő számú jelentkező esetén.

Az 50 kredites, 2 félév alatt elvégezhető részismereti képzés nem diplomaszerzésre irányul. A felsőoktatási végzettséggel már rendelkező hallgatók alapozó elméleti teológiai ismereteket szerezhetnek, és a megszerzett tanúsítvány birtokában, nem hitéleti diploma esetén is jelentkezhetnek a hitéleti pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés (MA) képzésünkre. A Teológia minor képzés elvégzése nem jelent „automatikus” továbblépést az MA szakra. Az MA szakra való sikeres felvétel esetén igyekszünk a lehetőségekhez mérten biztosítani a képzés indulását.

Természetesen azoknak a jelentkezését is várjuk, akik nem szeretnének MA szakon továbbtanulni, de érdeklődnek a teológiai ismeretek iránt.

Ez a levelező képzés a diplomával rendelkező, nem református egyháztagok előtt is nyitva áll.

Jelentkezési lap letölthető a lap alján.

A MINOR képzésre jelentkezőknek nem kell alkalmassági vizsgán részt venniük!
Az órák hétvégenként péntek délután és szombaton lesznek.
Tematika: A képzés során a teológia főbb elméleti területeibe kapnak betekintést a hallgatók. Bibliaismeret, hitvallásismeret, egyházismeret, ó- és újszövetségi bevezetéstan, bibliai kortörténet, etikatörténet, egyháztörténet, felekezetismeret, romológia és kutatás módszertan szerepelnek a programban.

Önköltségi díj: 70.000 Ft/félév

A MINOR képzésre a jelentkezési határidő: 2019. augusztus 22.

Bővebb információ: (52) 518-515, 518-519

A felvételi jelentkezést az alábbi címre kérjük eljuttatni: DRHE Tanulmányi osztály,  4026 Debrecen, Kálvin tér 16.

 

Hit- és erkölcstanoktatói szakirányú továbbképzés

A DRHE felvételt hirdet a 2019/2020-as tanévre Hit- és erkölcstanoktató szakirányú továbbképzésre.

A képzés oklevelet adó, 4 féléves képzés, melynek célja olyan szakemberek képzése, akik a nevelés és oktatás alapvető elméleti és gyakorlati módszereinek ismerete révén, valamint teológiai és hittanári ismeretek birtokában képesek a református hit- és erkölcstanoktatói feladatok ellátására a közoktatás 1–8. osztályában.

A képzésre történő belépés feltétele: 

alapképzésben vagy mesterképzésben, illetve korábbi főiskolai vagy egyetemi képzésben megszerzett pedagógus szakképzettség, továbbá 

hogy a jelentkező rendelkezzen református konfirmációval és református egyháztagsággal.

A felvételi eljárás pályaalkalmassági elbeszélgetésből áll.  A szakirányú továbbképzési szakra az a jelentkező vehető fel, aki a belépés feltételeit teljesítette, valamint akit a Felvételi Bizottság a pályaalkalmassági elbeszélgetés során „megfelelt” minősítéssel felvételre javasolt.

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: Református hit- és erkölcstanoktató.

(A szakirányú továbbképzésben szerzett oklevél kiadásának nem feltétele a nyelvvizsga!)

A képzés önköltsége: 115.000,-Ft/félév

Érdeklődni a tanulmanyi [at] drhe [dot] hu  címen vagy az 52-518-515 telefonszámon lehet.
Jelentkezési lap letölthető a lap alján.

Az alkalmassági vizsga időpontja: 2019. szeptember 3. 8 óra

A jelentkezési határidő: 2019. augusztus 22.
A felvételi jelentkezést az alábbi címre kérjük eljuttatni: DRHE Tanulmányi osztály,  4026 Debrecen, Kálvin tér 16.

 

Tisztelt Érdeklődő Pedagógusok!

A Debreceni Református Hittudományi Egyetem 2019. szeptemberétől részismereti képzést indít angol, ember és társadalomismeret, ének-zene, informatika, matematika, valamint testnevelés és sport műveltségterületeken.

A jelentkezés előfeltétele a tanítói diploma.

A képzés két féléves, összesen 105 elméleti órát és 20 óra tanítási gyakorlatot jelent. Az elméleti órákat előre meghatározott hétvégi időpontokra tervezzük (péntek délutánra és szombatra), a gyakorlati képzést pedig a Kölcsey Ferenc Református Gyakorló Általános Iskola szervezi.

Az angol műveltségterületen a két félévben összesen 160 elméleti órát és 20 óra gyakorlatot kell teljesíteni. A képzés sikeres teljesítésének előfeltétele a középszintű (legalább a középfokú nyelvvizsga szintjének megfelelő) nyelvtudás. Az angol műveltségterületre jelentkezőknek – kellő számú jelentkező esetén – szeptember 6. 16 órakor a 133. szobában nyelvi meghallgatáson kell részt venniük.

Az egyes képzések indításához minimálisan öt fő jelentkezése szükséges.

A képzés sikeres elvégzését követően a tanító jogosultságot szerez a választott műveltségterületi tantárgy oktatására az általános iskola 5. és 6. évfolyamán, illetve az idegen nyelv esetén az általános iskola 1-6. osztályában.

A jelentkezési lap letölthető: Jelentkezési lap

További felvilágosítást kérhetnek Dr. Csillag Andrea intézetvezetőtől (elérhetőségek: csillag [dot] andrea [at] drhe [dot] hu (csillag.andrea[kukac]drhe.hu )(52) 518 511) vagy Verdesné Szilágyi Erika és Szabó-Gömöry Rita tanulmányi előadóktól (elérhetőségek: verdesne [dot] erika [at] drhe [dot] hu (verdesne.erika[kukac]drhe.hu) és gomory [dot] rita [at] drhe [dot] hu (gomory.rita[kukac]drhe.hu), (52) 518-564 és (52) 518-578)).

Tandíj: 130.000 forint/félév.

Jelentkezési lapok beérkezési határideje: a felhívás közzétételétől 2019. szptember 2-ig.

A tandíj befizetésének határidejéről, illetve a nyelvi meghallgatás időpontjáról minden jelentkező értesítést kap, kérjük, előtte ne utalják el a tandíjat.

A jelentkezési lapokat személyesen vagy postai úton kérjük eljuttatni a DRHE Tanulmányi Osztályára (4026 Debrecen, Kálvin tér 16.).

 


 

Jelentkezési lapok Hitéleti alap és osztatlan képzés
Hitéleti mesterképzések
Szakirányú továbbképzés (Hit- és erkölcstanoktató)
MINOR
Kiegészítő műveltségterületi képzés
  Felnőttképzés - szakirányú továbbképzések