Dr. Baráth Béla Levente

DRHEDr. Baráth Béla Levente

Információk

Név

Dr. Baráth Béla Levente

Email

barathb@drhe.hu

Email 2

rektori@drhe.hu

Beosztás

rektor, egyetemi tanár

Tudományos fokozat

PhD., dr. habil.

Közvetlen telefonszám

52 518558 | 52 518555

Telefon mellék

18558 | 18555

Kutatási terület tudományági besorolása

Hittudományok

Szoba

II/208 | I/110

Intézményi megbízatások

Szenátus tag (1997–)
A DRHE Hittudományi Doktori Iskolájának (http://www.drhe.hu/doktori-iskola) törzstagi besorolású oktatója, titkára (témavezető: 2004–, titkár: 2005–, törzstag: 2009–
Teológia szak szakfelelőse (2011–)
Minőségbiztosítási és -értékelési Bizottság (tag, 2011–)
Tudományos és Művészeti Bizottság (elnök, 2015–)
Rektorhelyettes (2017–2020)
Rektor (2020-)

Szakmai megbízatások

D. Dr. Harsányi András Alapítvány (kuratóriumi tag, titkár, az alapítvány kiadványsorozatának sorozatszerkesztője, 1999–)
„Mediárium. Társadalom – Egyház – Nevelés” című szakfolyóirat (http://epa.oszk.hu/01500/01515) felelős szerkesztője (szerkesztő a lap alapítási éve óta: 2007–, felelős szerkesztő 2012–)
MRE Doktorok Kollégiuma (http://dc.reformatus.hu/) (alkotó tag 2004–) az egyháztörténeti szekció titkára (2009–)
A DRHE „Orando et laborando” (http://www.drhe.hu/akkreditacios-anyagok) című egyetemi évkönyvének szerkesztőbizottsági tagja (2004–)
A „Studia Debreceni Teológiai Tanulmányok” című szakfolyóirat szerkesztőbizottsági tag
„Zempléni Múzsa” (http:// http://www.zemplenimuzsa.hu/) című társadalomtudományi és kulturális folyóirat szerkesztőbizottsági tagja
„Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Theologia. Reformata Transylvanica” szakreferense
MRE Zsinata Egységes Lelkészképesítő Bizottság tagja
Debrecen-Nagytemplomi Református Egyházközség (http://www.nagytemplom.hu/) tiszteletbeli presbiter, a presbitérium mellé rendelt „Szakmai tanácsadó testület” tagja
Alapítvány a Kelet-magyarországi Transzplantációért (http://transplantdeb.hu/) kurátora (2014–)
Debreceni Egyetem BTK Doktori Tanács szavazati jogú külső tag (2015–)
Immánuel Alapítvány (http://www.immanuelotthon.hu/alapitvany), felügyelőbizottsági tag (2015–)
Debreceni Egyetem BTK Habilitációs Tanács szavazati jogú külső tag (2016–)
Both Antal Alapítvány (http://www.bothantal.hu) kurátora (2017–)

 

Szakmai önéletrajz

Általános iskolába Nyírbátorban járt (1977–1985), középiskolai tanulmányait a Sárospataki Rákóczi Gimnáziumban folytatta (1985–1989). Előfelvételes teológiai hallgatóként kötelező katonai szolgálatot teljesített (1989/90), ennek során három hónapos ceglédi kiképzés után nyolc hónapig Budapesten a Központi Katonai Kórház Baleseti Sebészetén végezett kisegítő munkát.
1990 és 1996 között a Debreceni Református Theologiai Akadémia beiratkozott hallgatója volt. Ezekben az években többször, legalább egy hónapos időszakra „cserediákja” volt a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetnek, a Budapesti Református Theologiai Akadémiának és a Sárospataki Református Teológiai Akadémiának is. Az 1993/94. tanévben teológiai tanulmányait egy tantanévre megszakította, ezalatt előbb hat hónapig önkéntes munkát végezett az észak-rajna-vesztfáliai Detmoldban egy ifjúsági alapítvány konferenciaközpontjában, majd Sárospatakon a Tiszáninneni Református Egyházkerület Tudományos Gyűjteményei alkalmazásában levéltári és idegenvezetői feladatokat látott el. Teológiai tanulmányaival párhuzamosan a Kossuth Lajos Tudományegyetemen (a továbbiakban KLTE) művészettörténeti és történeti tanulmányokat folytatott.
1996-ban a Debreceni Református Theologiai Akadémián teológus diplomát kapott. 1996/97-ben segédlelkész volt Sárospatakon, majd a DRHE egyháztörténeti tanszékének és kutatóintézetének főállású munkatársa lett. 1999-ben a KLTE-en középiskolai történelemtanári, 2001-ben a DRHE-en vallástanári oklevelet kapott. 2004-ben PhD fokozatot szerzett hittudományból. Kutatómunkájához a következő években elnyerte a Deák Ferenc ösztöndíjat (2004/05.); és a Habsburg Intézet kutatói ösztöndíját (2008/09.). 2011-ben habilitált.
Tudományos érdeklődése meghatározó témakörei a hazai protestáns egyház-, társadalom- és művelődéstörténet, ezen belül különös figyelmet fordít a tiszántúli és tiszáninneni régiókra. Írásaiban ismételten visszatér olyan témákhoz, mint: egyházkormányzói törekvések a dualizmus kori Tiszántúlon; egyházi szerepvállalás a térség köz- és felsőoktatásában; a magyar protestantizmus nemzetközi kapcsolatai; a vallási tolerancia problémája; az egyháztörténet-írás historiográfiája.
A DRHE mellett, egyetemi oktatómunkája kezdetétől megbízott óraadó tanáraként is szaktárgyi kurzusokat tartott több más felsőoktatási intézményben is. Wargha István Óvónőképző Főiskola (Hajdúböszörmény) hitoktató szak (1996–1998), Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola – tanító, hitoktató, ember és társadalom, kommunikáció, könyvtár szak (1998–2012), Evangélikus Hittudományi Egyetem Nyíregyházi Tagozat – hitoktató szak (2000–2006), Debreceni Egyetem – szabad bölcsész szak, vallástudomány szakirány (2009), Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad – diakónia szakán (2014–2015). 2016-ban kapott egyetemi tanári kinevezést.

Publikációk

1) Baráth Béla Levente – Keczán Mariann: A Debreceni Református Kollégium, mint Arany János kitüntetett emlékezethelye, in: Cieger András (szerk.), „Hazám tudósi, könyvet nagy nevének!” Arany János pályájának művelődéstörténeti olvasatai, Budapest: MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Irodalomtudományi Intézet, Országos Széchényi Könyvtár, Universitas Könyvkiadó, 2017. 317–350. (ISBN 978-963-967-16-07)
2) „Összekötőnek szántam működésemet múlt és jelen, jelen és jövő között.”, Id. dr. Varga Zsigmond teológiai professzor pályafutása, irodalmi hagyatéka, és ifj. dr. Varga Zsigmonddal kapcsolatos emlékfüzete, in: Kolumbán Vilmos (szerk. lekt.), Non videri, sed esse. Tanulmányok a 60 éves Buzogány Dezső tiszteletére, Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, 2017 (Erdélyi Református Egyháztörténeti Füzetek 22.) 200–215. (ISBN 978-606-93498-6-1)
3) Debrecen. Márton Kálmáncsehi Sánta, Péter Melius Juhász, in: Welker, M. – Beintker, M. – Lange, A. de (Ed.), Europa reformata. European Reformation Cities and their Reformers, Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt, 2016, 125–134. (ISBN 978-3-374-04130-5)
4) „Földbegyökerezés és égbe fogózás…” A Tiszántúli Református Egyházkerület története Baltazár Dezső püspöki tevékenységének tükrében (1911–1920), Sárospatak: Hernád Kiadó, 2014. pp248. (Nemzet, egyház, művelődés; 10) (ISSN 1785-6345) (ISBN 978-915-801-32-22)
5) Centenáriumi kiállítás a Debreceni Református Kollégiumban, in: Baráth Béla Levente (szerk.): Az I. világháború református tábori lelkészeire, tanáraira, diákjaira emlékezve: Tanulmányok. Debrecen: Debreceni Református Hittudományi Egyetem, 2014. pp. 153–169. (A D. Dr. Harsányi András Alapítvány kiadványai; 17.)
6) Hegymegi Kiss Áron Tiszántúl millennium kori püspöke. Egy 19. századi református egyházkormányzó életútjának ismertetése, Önéletrajzi visszaemlékezései, válogatott művei és a pályafutásához kapcsolódó dokumentumok alapján (A függelékben Szabó András tanulmányával), Budapest: Helikon kiadó, 2012. pp407. (A csengerújfalusi O’sváth és vele rokon családok története, dokumentumai és írásai 5.) (ISSN 2061-9065) (ISBN 978-963-227-364-8)
7) A reformációt támogató Ecsedi Báthoriak (The Ecsedi branch of the Báthori family in support of the reformation) in: Szabó Sarolta − C. Tóth Norbert (szerk.) Az ecsedi báthoriak a XV–XVII. században, Nyírbátor: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Múzeumok Igazgatósága 2012 (Báthori István Múzeum Kiadványai 34.) 169–182. (ISBN 978-963-7220-89-0, ISSN 0138-9084)
8) A pátensharc emléke a dualizmuskori református egyházkormányzói életrajzokban, in: Baráth Levente – Fürj Zoltán (szerk.), A protestáns pátens és kora: Tanulmányok és források a pátensharc 150. évfordulója alkalmából, Debrecen: Dr. Harsányi András Alapítvány, 2010. pp. 129-138.
9) The Changes of the Situation of the Reformed Hungarian Minority in the Transtibiscan Region, in the 20th Century, in: Kovács Á. – Baráth B. L. (ed.), Calvinism on the Peripheries: Religion and Civil Society on the Peripheries of Europe, Bp., L’Harmattan Kiadó, 2009, 251–264. (ISBN 978-963-236-183-39)
10) Baráth Béla Levente – Szabadi István: Irányvonalak a 16–17. századi magyar református egyháztörténet és egyházi műveltség kutatásában (1989–2009), in: Fazakas Gergely Tamás – Csorba Dávid – Baráth Béla Levente (szerk.): Egyház és kegyesség a kora újkorban: kutatástörténeti tanulmányok. Debrecen: Dr. Harsányi András Alapítvány, 2009. pp. 9–35. (D. Dr. Harsányi András Alapítvány kiadványai; 13.)

b) Publikációs lista (MTMT):
https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10033310
1) Baráth Béla Levente – Keczán Mariann: A Debreceni Református Kollégium, mint Arany János kitüntetett emlékezethelye, in: Cieger András (szerk.), „Hazám tudósi, könyvet nagy nevének!” Arany János pályájának művelődéstörténeti olvasatai, Budapest: MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Irodalomtudományi Intézet, Országos Széchényi Könyvtár, Universitas Könyvkiadó, 2017. 317–350. (ISBN 978-963-967-16-07)
2) „Összekötőnek szántam működésemet múlt és jelen, jelen és jövő között.”, Id. dr. Varga Zsigmond teológiai professzor pályafutása, irodalmi hagyatéka, és ifj. dr. Varga Zsigmonddal kapcsolatos emlékfüzete, in: Kolumbán Vilmos (szerk. lekt.), Non videri, sed esse. Tanulmányok a 60 éves Buzogány Dezső tiszteletére, Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, 2017 (Erdélyi Református Egyháztörténeti Füzetek 22.) 200–215. (ISBN 978-606-93498-6-1)
3) Debrecen. Márton Kálmáncsehi Sánta, Péter Melius Juhász, in: Welker, M. – Beintker, M. – Lange, A. de (Ed.), Europa reformata. European Reformation Cities and their Reformers, Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt, 2016, 125–134. (ISBN 978-3-374-04130-5)
4) „Földbegyökerezés és égbe fogózás…” A Tiszántúli Református Egyházkerület története Baltazár Dezső püspöki tevékenységének tükrében (1911–1920), Sárospatak: Hernád Kiadó, 2014. pp248. (Nemzet, egyház, művelődés; 10) (ISSN 1785-6345) (ISBN 978-915-801-32-22)
5) Centenáriumi kiállítás a Debreceni Református Kollégiumban, in: Baráth Béla Levente (szerk.): Az I. világháború református tábori lelkészeire, tanáraira, diákjaira emlékezve: Tanulmányok. Debrecen: Debreceni Református Hittudományi Egyetem, 2014. pp. 153–169. (A D. Dr. Harsányi András Alapítvány kiadványai; 17.)
6) Hegymegi Kiss Áron Tiszántúl millennium kori püspöke. Egy 19. századi református egyházkormányzó életútjának ismertetése, Önéletrajzi visszaemlékezései, válogatott művei és a pályafutásához kapcsolódó dokumentumok alapján (A függelékben Szabó András tanulmányával), Budapest: Helikon kiadó, 2012. pp407. (A csengerújfalusi O’sváth és vele rokon családok története, dokumentumai és írásai 5.) (ISSN 2061-9065) (ISBN 978-963-227-364-8)
7) A reformációt támogató Ecsedi Báthoriak (The Ecsedi branch of the Báthori family in support of the reformation) in: Szabó Sarolta − C. Tóth Norbert (szerk.) Az ecsedi báthoriak a XV–XVII. században, Nyírbátor: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Múzeumok Igazgatósága 2012 (Báthori István Múzeum Kiadványai 34.) 169–182. (ISBN 978-963-7220-89-0, ISSN 0138-9084)
8) A pátensharc emléke a dualizmuskori református egyházkormányzói életrajzokban, in: Baráth Levente – Fürj Zoltán (szerk.), A protestáns pátens és kora: Tanulmányok és források a pátensharc 150. évfordulója alkalmából, Debrecen: Dr. Harsányi András Alapítvány, 2010. pp. 129-138.
9) The Changes of the Situation of the Reformed Hungarian Minority in the Transtibiscan Region, in the 20th Century, in: Kovács Á. – Baráth B. L. (ed.), Calvinism on the Peripheries: Religion and Civil Society on the Peripheries of Europe, Bp., L’Harmattan Kiadó, 2009, 251–264. (ISBN 978-963-236-183-39)
10) Baráth Béla Levente – Szabadi István: Irányvonalak a 16–17. századi magyar református egyháztörténet és egyházi műveltség kutatásában (1989–2009), in: Fazakas Gergely Tamás – Csorba Dávid – Baráth Béla Levente (szerk.): Egyház és kegyesség a kora újkorban: kutatástörténeti tanulmányok. Debrecen: Dr. Harsányi András Alapítvány, 2009. pp. 9–35. (D. Dr. Harsányi András Alapítvány kiadványai; 13.)