Dr. Fazakas Sándor

DRHEDr. Fazakas Sándor

Információk

Név

Dr. Fazakas Sándor

Email

fazakass@drhe.hu

Beosztás

tanszékvezető, egyetemi tanár  

Tudományos fokozat

PhD., dr. habil., Dr.h.c.

Közvetlen telefonszám

+36 52 518504 | +36 52 518556

Telefon mellék

18504 | 18556

Kutatási terület tudományági besorolása

Hittudományok

Szoba

II/214 | II/211

Intézményi megbízatások

A Doktori és Habilitációs Tanács elnöke (2015-2024)
A Doktori Iskola vezetője (2015- )
Rektor (2005-2011)
A Debreceni Református Kollégium Igazgatótanácsának elnöke (2005-2011)
Rektrohelyettes (2001-2003)

Szakmai megbízatások

Hazai:

A Magyarországi Egyázak Ökumenikus Tanácsa Szociáletikai Bizottságának elnöke
A Magyarországi Református Egyház Doktorok Kollégiumának tagja (a Rendszeres Teológiai Szekció elnöke)
A Magyarországi Református Egyház Zsinati Teológiai Bizottságának elnöke (2008-2014)
Az Egészségügyi Tudományos Tanács Kutatásetikai Bizottságának tagja (TUKEB – 2002-2011)

Nemzetközi:

a Wissenschaftliche Gesellschaft für Theologie tagja (2019 -)
Gesellschaft für Evangelische Theologie/Németország (2001−től tag;  2013-tól az elnökség tagja)
CPCE (Community of Protestant Churches in Europe) Expert Group on Ethics  (2005− )
Zeitschrift für Evangelische Ethik (Berlin/Gütersloh) – Editorial Board (2011−)
WARC EAC (World Alliance of Reformed Churches – European Area Committee) – Theological committee (2002−2006)
Leuenberg Lehrgespräch (2002−2006)
Süd-Ost-Europa Regionalgruppe der GEKE/CPCE (2006− )
Societas Ethica (2001− )
Karl Barth-Gesellschaft (2003− )

Szakmai önéletrajz

Fazakas Sándor 1965-ben született Marosvásárhelyen. Szülővárosában érettségizett 1984-ben. Teológiai tanulmányait Kolozsvárott kezdte el 1985-ben, az Egyetemi Fokú Egységes Protestáns Teológiai Intézet református karán, a kolozsvári teológia Nagyszebenbe kihelyezett, német nyelvű Szász-evangélikus Fakultásán folytatta, majd a Debreceni Református Teológiai Akadémián zárta le. Az első lelkészképesítő vizsgát 1991-ben, a második lelkészképesítő vizsgát 1992-ben tette le kitűnő eredménnyel. Ezt követően két szemeszteren át ösztöndíjasként a Münsteri Egyetem Teológiai Fakultásán (Ev. Theologische Fakultät der Westfälische-Wilhelms Universität/Németország – WWU Münster) rendszeres teológiát, szociáletikát (H.H. Eßer, W. Neuser, E. Lessing, K-W. Dahm, vezetése mellett) és gyakorlati teológiát (gyülekezetépítési gyakorlat M. Herbst mellett) hallgat.

1992-től lelkész Milotán, 1995-2018 között Hosszúpályiban. 1995-től a Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola óraadó tanára, 1996 óta pedig a Debreceni Református Hittudományi Egyetem Szociáletikai Tanszékén tanít tanársegédi, majd adjunktusi és docensi minőségben. Számos előadást tartott itthon és külföldön, egyházi és nemzetközi-teológiai konferenciákon. Több nemzetközi tudományos konferencia szervezője. Tagja hazai és nemzetközi közegyházi, illetve szakmai-tudományos bizottságoknak. Részt vett több nemzetközi tudományos szakbíráló bizottságban /Manfred Lautenschlaeger Award for Theological Promise – Forschungszentrum für Internationale und Interdisziplinäre Theologie der Universität Heidelberger (FIIT) 20013-2014-2015; Ernst-Wolf-Preis − Nachwuchsförderpreis der Gesellschaft für Evangelische Theologie, 2014-15;  Executive Agency for Higher Education, Research, Development and Innovation Funding, Bucharest (UEFISCDI), 2012/

A köztársaság elnöke 2004. szeptember 1. napjával egyetemi tanárrá nevezte ki.

A Kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem (Református Tanárképző Kar) vendégtanára

Jelenleg a Tiszántúli Református Lelkésztovábbképző Intézet vezetője (2002−)

Külföldi tudományos kutatói munka:
2000. október: habilitációt előkészítő kutatói tanulmányút − Kampeni Teológiai Egyetemen (Theologische Universiteit Kampen/Nedarland);
2002. október-december: habilitációt előkészítő kutatói munka – WWU Münster,
2008. július-augusztus: kutatatói munka (Kálvin-kutatás) az Emdeni/Németország Johannes a Lasco Bibliothek kutatási programjának keretében (Stipendienprogramm der Stiftung Johannes a Lasco Bibliothek/Hardenberg Fellowship).
2011−2012; 2013; 2014; 2019 – kutatás az Alexander von Humboldt alapítvány (Research Fellowship for Experienced Researchers) ösztöndíjasaként – WWU Münster, Evangelische Theologische Fakultät, Seminar für Reformierte Theologie;
2017. július-augusztus – kutatás a DAAD professzori-kutatói ösztöndíjprogram keretében a Heidelbergi Egyetem Teolgógiai Fakultásán/Forschungszentrum für Internationale und Interdisziplinäre Theologie der Universität Heidelberger (FIIT)

Kitüntetések, tudományos díjak:
2004 – Nívó díj „Emlékezés és megbékélés” c. könyvért, MRE Zsinata/Kálvin Kiadó
2008 – Hardenberg Fellowship, Johannes a Lasko Bibliothek Emden, kutatói ösztöndíj;
2011 − Alexander von Humboldt Alapítvány (Németország), kutatói ösztöndíj (Grant of Research Fellowship for Experienced Researchers);
2017 − DAAD (German Academic Exchange Service), kutatói ösztöndíj (Grant of Research Stays for University Academics and Scientists)
2017 – Doctor Honoris Causa, Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár

Publikációk

a) Legfontosabb publikációk (10 db):

A Reformatio vitae jegyében. Tanulmányok a reformátori teológiatörténet, egyháztan és politikai etika tárgykörében, Kolozsvár, Egyetemi Műhely Kiadó, 2020, 231.o.
»Wohin treibt Europa?«: Anmerkungen zu einem viel diskutierten Thema aus theologisch-ethischer Sicht, in: Zeitschrift für Evangelische Ethik 64 (2020/2), 83-89.
Reformierter Protestantismus in Ungarn. Kirche zwischen Kontextualisierung und Komplexität reformatorischer Selbstwahrnehmung, in: Wolfram Kinzig / Julia Winnebeck (Hrsg./Eds.): Reformatorische Grundeinsichten in der ökumenischen Dis­kus­sion / Basic Insights of the Reformation in Ecumenical Debate (Veröffentlichungen der Wissenschaftlichen Gesellschaft für Theologie [VWGTh], Band 54), Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt, 2019, 189-203.
From collective sin to collective reconciliation: Some aspects of the church’s involvement and role in the development of historical and social sin and the process of reconciliation, in: Enxing, Julia; Gautier, Dominik; Wojtczak, Dorothea (szerk.) Satisfactio: Über (Un-)Möglichkeiten von Wiedergutmachung, Leipzig, Evangelische Verlagsanstalt, 2019, 134-153.
Risiko und Vertrauen als Dimension zivilgesellschaftlichen Handelns. Eine Verhältnisbestimmung von Zivilreligion, Kirche und Gesellschaft in Mittel- und Osteuropa, in: Heike Springhart, GünteThomas (Hrsg.): Risiko und Vertrauen – Risk and Trust: Festschrift für Michael Welker zum 70. Geburtstag, Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt, 2017, 241−258.
Vétkeztünk… Egyház a történelmi és társadalmi bűnösszefüggések rendszerében, Budapest, L’Harmattan Kiadó, 2017, 388 o.
A protestáns etika feladata, alapjai, hagyományai és az erkölcsi meggyőződés kialakítása, in: Fazakas Sándor (szerk.): A protestáns etika kézikönyve, Budapest, Kálvin Kiadó-Luther Kiadó, 2017, 13−50.
Kriterien für die Schuldhaftigkeit von Kollektiven,  in: Julia Enxing/ Katharina Peetz (Hg.): Contritio. Annäherungen an Schuld, Scham und Reu (Beihefte zur Ökumenischen Rundschau 114), Leipzig, Evangelische Verlagsanstalt, 2017, 184−193.
Macht und Ohnmacht der Moral in der Bearbeitung von Schuldkonflikten in den posttotalitären Gesellschaften, in: Hans-Peter Grosshans, Hermann J. Selderhuis, Alexander Dölecke und Matthias Schleif (Hrsg.): Schuld und Vergebung. Festschrift für Michael Beintker zum 70. Geburtstag, Tübingen, Mohr Siebeck, 2017, 73−92.
Funktion der Moral für kollektive Identitäten: Eine Verhältnisbestimmung von Zivilreligion und Kirche in Ungarn, in: Zeitschrift für Evangelische Ethik 60 (2016/1), 48−57.

Was leistet Aufarbeitung der Vergangenheit?: Einsichten und Erfahrungen aus ungarischer Sicht, in: Sándor Fazakas – Georg Plasger (Hg.), Geschichte Erinnern als Auftrag der Versöhnung: Theologische Reflexionen über Schuld und Vergebung (Forschungen zur Reformierten Theologie; 5.). Neukirchen: Neukirchener Verlagsgesellschaft, 2015. (199 p.), 14−34.

Protestantische Identität und gesellschaftliche Gestaltungsaufgabe. Europäische Integration und ›soziales Europa‹ als Herausforderungen des ungarischen Protestantismus, in: Traugott Jähnichen / Torsten Meireis / Johannes Rehm / Hans-Richard Reuter / Sigrid Reihs / Gerhard Wegner (Hg.):  Soziales Europa? Jahrbuch Sozialer Protestantismus, Band 7, Gütersloh, Gütersloher Verlagshaus, 2014, 227−245.

A haldoklás szociokulturális kereteinek változásai, in: Fazakas, Sándor – Ferencz, Árpád (szerk.): Ideje van az életnek és ideje van a meghalásnak… Életvégi döntések keresztyén etikai megközelítése (Szociáletikai Intézet kiadványai 6), Debrecen, SzIK 6, 2014, 45−62.
Kann die Kirche schuldig werden? Überlegungen am Beispiel der Reformierten Kirche Ungarns und ihres Verhältnisses zu ihrem historischen und gesellschaftlichen Kontext, in: theologie.geschichte (Zeitschrift für Theologie und Kulturgeschichte),  8 (2013),  URL: http://universaar.uni-saarland.de/journals/index.php/tg/issue/view/23
A jótékony megszakítás reményében… Krisztus áldozatára való emlékezés eszkatológiai meghatározottsága és a kiengesztelődés társadalmi realitása, in: Balog Margit−Kókai Nagy Viktor (szerk.): Újszövetség és eszkatológia. Tanulmánykötet Peres Imre tiszteletére 60. születésnapja alkalmából (Acta Theologica Debrecinensis 4), Debrecen, DRHE, 2013, 239−254.
Opfer – zwischen Metaphorik und Wirklichkeit?, in: ZEE 57 (2013/2), 83−88.
Beintker, M. – Fazakas, S. (Hg.), Die öffentliche Relevanz von Schuld und Vergebung. Perspektiven Reformierter Theologie, Debrecen, Studia Theologica Debrecinensis, Sonderheft, 2012, 160 S.
Christliche Identität zwischen Fremdenangst und Solidarität, in: Becker, D.− Höhmann, P.(Hg.): Kirche zwischen Theorie, Praxis und Ethik. Festschrift zum 80. Geburtstag von Karl-Wilhelm Dahm, Frankfurt a.M., AIM·Verlagshaus, 2011, 403−418.
Versöhnung als Modell der historischen Aufarbeitung?, in: theologie.geschichte (Zeitschrift für Theologie und Kulturgeschichte),  7 (2012),  URL: http://aps.sulb.uni-saarland.de/theologie.geschichte
Fazakas, S. − Ferencz, Á.(szerk.): Barth és a magyar református teológia (rekonstrukciós kísérlet), Debrecen, KBKK6, 2011.
Versöhnung mit der Vergangenheit als Weg in die Zukunft?, in: Verkündigung und Forschung (VF), 56 (2011/1), 18−30.
„Ki vétkezett?” A „kollektív szubjektum” szerepe a múltra való emlékezés és a történelmi bűnértelmezés összefüggésében, in: Peres I.(szerk.): Kezdetben volt az Ige (Acta Theologica Debrecinensis 1), Debrecen, DRHE, 2011, 309−326.
Erinnerungskultur und die Frage nach der historischen Schuld, in: Gabriel, I.−Bystricky, C. (Hg.):  Kommunismus im Rückblick. Ökumenische Perspektiven aus Ost und West (1989–2009), Ostfildern: Matthias-Grünewald-Verlag, 2010, 231–254.
Erinnern und Versöhnen – 20 Jahre nach der Wende. Erfahrungen und Ansätze aus dem mittel-ost-europäischen Kontext, in: Zeitschrift für Evangelische Ethik (ZEE),  54 (2010/1), 34–46.
Karl Barth im Ost-West-Konflikt, in: M. Beintker−Chr. Link−M. Trowitzsch (Hg.): Karl Barth im europäischen Zeitgeschehen (1935–1950). Widerstand – Bewährung – Orientierung Zürich, TVZ-Verlag,  2010, 267–286.
Justification and Reconciliation: Considerations from the Churches in Eastern and Central Europe. In: John P. Burgess−Michael Weinrich (Ed.): What Is Justification About? Reformed Contributions to an Ecumenical Theme, Grand Rapids MI: Eerdmans Publishing Company, 2009, 231–247.
Kálvin szociáletikája, in: Fazakas Sándor (szerk.): Kálvin időszerűsége. Tanulmányok Kálvin János teológiájának maradandó értékéről és magyarországi hatásáról. Budapest, Kálvin Kiadó 2009, 104<139.
Links- und Rechtsbarthianer in der reformierten Kirche Ungarns, in: M. Leiner−M. Trowitzsch (Hg.): Karl Barths Theologie als europäisches Ereignis, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht 2008, 228−235.
Igazság és kiengesztelődés, in: Theologiai Szemle 51 (1/2008), 11−15.
Emlékezés és megbékélés. A múlttal való szembesülés egyházi és teológiai kritériumai. Budapest, Kálvin Kiadó, 2004.
“Új egyház felé?””- a második világháború utáni református egyházi megújulás ekkléziológiai konzekvenciái, Debrecen 2000.
Vezetés és menedzsment az egyházban és a diakóniában, Budapest, Kálvin Kiadó, 2008. (Szerk.).
Chiesa e Stato nel contesto di una società postsocialista in transformazione, in: Filosofia e Teologia. Rivista quadrimestrale. Edizione Scientifiche Italiane 21 (2007/2), 283–296.
Wirklichkeit wahrnehmen. Die ungarischen Kirchen vor neuen Herausforderungen / Discerning Reality. The Hungarian Churches face New Challenges, in: M. Friedrich−H.J. Luibl−Chr. Ruth-Müller (Hg./eds): Theologie für Europa. Perspektiven evangelischer Kirchen/Theology for Europe. Perspectives of Protestant Churches. Frankfurt a. M., Otto Lembeck Verlag, 2006, 177−203.
„Offenbarung, Kirche, Theologie“ Die Pariser Vorträge von 1934, in: M. Beintker− Chr. Link−M. Trowitzsch (Hg.): Karl Barth in Deutschland (1921–1935) Zürich,TVZ-Verlag, 2005, 407−424.
Protestantizmus és/vagy liberalizmus?, in: Confessio 29 (2005/1), 55−62.
Az Európai integrációt segítő teológia témái, in: Theologiai Szemle 47 (2004/3), 165−171. = Confessio 28 (2004/2), 41−51.
Covenanting for Justice – The Reformed Church in Hungary, in: The Ecumenical Review 53 (2001), 485−492.

b) Teljes publikációs lista (MTMT): 

https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10010898

További elérhetőségek, weboldalak

https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?nwi=1&inited=1&ty_on=1&url_on=1&cite_type=2&orderby=3D1a&location=mtmt&stn=1&AuthorID=10010898&Scientific=1
http://szocialetika.drhe.hu/