Dr. Kmeczkó Szilárd

DRHEDr. Kmeczkó Szilárd

Információk

Név

Dr. Kmeczkó Szilárd

Email

kmeczko.szilard@drhe.hu

Beosztás

tanszékvezető, főiskolai docens

Tudományos fokozat

PhD.

Közvetlen telefonszám

+36 52 518514

Telefon mellék

18514

Kutatási terület tudományági besorolása

Filozófiai tudományok

Szoba

I/131

Oktatott tárgyak

Tudománytörténet

Fizikai és kémiai alapismeretek

Fizikai és kémiai ismeretek

Technika tantárgypedagógia

Modellalkotás

Filozófiatörténet

Intézményi megbízatások

DRHE Szenátus – tag

Tudományos és Művészeti Bizottság – tag

Fegyelmi Bizottság – tag

Természettudományi Tanszék – tanszékvezető

Orando et laborando – felelős szerkesztő

Mediárium – szerkesztő

Szakmai megbízatások

Polányi Mihály Szabadelvű Filozófiai Társaság – vezetőségi tag

Polanyiana – szerkesztő

Ethosz Tudományos Egyesület – tag

MRE Doktorok Kollégiuma, Pedagógiai Szekció – tag

Szakmai önéletrajz

Végzettség, fokozat

2006 – PhD, Debreceni Egyetem, az értekezés címe: A Polányi-recepció nyitott kérdései

1996 – filozófia szak, Kossuth Lajos Tudományegyetem

1992 – kémia-fizika-számítástechnika szak, Kossuth Lajos Tudományegyetem

 

Oktatói tapasztalat

2012-től – Természettudományi Tanszék, DRHE

2006-tól – Kommunikáció- és Médiatudományi Intézet, Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola

1992-től – Ady Endre Gimnázium, Debrecen

Publikációk

a) Legfontosabb publikációk (10 db):

A reflexió határai. Polányi Mihály ismeretelméletének néhány sajátossága. In: Karlovitz János Tibor (szerk.): Tanulmányok a kompetenciákra építő, fenntartható kulturális és technológiai fejlődés köréből. Komárno: International Research Institute s.r.o., 2019, 292−297.

Perspectives on Assimilation in Shadown on the Hudson by I. B. Singer. In: Gaál-Szabó, Péter – Csillag, Andrea – Veres, Ottília – Kmeczkó, Szilárd (eds.): Cultural Encounters. New Perspectives in English and American Studies. Debrecen: DRHE, 2019, 25−35.

Az antiklerikalizmustól a vallási reneszánsz kívánalmáig. A transzcendenciához fűződő viszony megítélése Polányi Mihály gondolkodásában. In: Bertók Rózsa – Bécsi Zsófia (szerk.): Vallási és erkölcsi megújulások a reformáció tükrében. Tanulmánykötet. Pécs: ETHOSZ Tudományos Egyesület, 2017, 123–132.

A tudománytörténet jeles epizódjai mint formálódó események. In: Karlovitz János Tibor (szerk.): Elmélet és gyakorlat a neveléstudományok és a szakmódszertanok köréből. Komárno: International Research Institute, 2018, 377−381.

A tudománytörténet oktatásának eredményei és buktatói a Debreceni Református Hittudományi Egyetem tanító szakos hallgatóinak körében. In: Bukor József, Strédl Terézia, Nagy Melinda, Vass Vilmos, Orsovics Yvette, Dobay Beáta (szerk.): A Selye János Egyetem 2017-es „Érték, minőség és versenyképesség − a 21. század kihívásai” Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete. Pedagógiai szekciók.
Révkomárom: Selye János Egyetem, 2017, 84−90.
Az Antikrisztus hordszéken érkezik. Megjegyzések egy tudománytörténeti vitához. In: Lőrincz Ildikó (szerk.): XV. Apáczai-napok Nemzetközi Tudományos Konferencia 2011. A gazdasági és társadalmi átalakulás perspektívái Magyarországon. Tanulmányok. Győr, NyME Apáczai Csere János Kar, 2012, 21−27.
Evidencia változó megvilágításban. Polanyiana 20 (2011/1-2), 5-21.
Skizofrénia helyett harmónia. Polanyiana 18 (2009/1-2), 53-63.
Az értelmezés határmezsgyéin. Polanyiana 16 (2007/1−2), 94−107.
A reneszánsz labirintustól a barokk útvesztőig. Debreceni Disputa 5 (2007/7−8), 102−106.
Egy híres megfigyelő a XIX. századból: Sherlock Holmes. Mediárium 1 (2007/2), 147−158.
Polányi Mihály a zsidóság asszimilációjáról. Jewish problems. Polanyiana 13 (2004/1–2), 207–221.

b) Publikációs lista (MTMT):
https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10058461   

Előadások

A hagyomány folytonossága és megszakítottsága Polányi Mihály gondolkodásában. „Polányi Mihály 110”, nemzetközi tudományos konferencia, Budapest, 2001. május 31.

(szervező: PMSZFT)

A Polányi család. Intézményi konferencia, Debrecen, KFRTKF, 2006. november 8.

Kultúrkritikai elemek Polányi Mihály gondolkodásában. „Értékőrzés és értékteremtés”, XI. Apáczai−napok  – nemzetközi konferencia, Győr, 2007. október 18−20.

A felfedezés természete és jelentősége Polányi Mihály gondolkodásában. Intézményi konferencia, Debrecen, KFRTKF, 2007. november.

Kultúra, identitás és tolerancia kapcsolata Polányi Mihály filozófiájában. „Tolerancia a szaketikákban”, nemzetközi konferencia, Pécs, 2008. május 15−16.

Tudomány-e a „reneszánsz tudomány”? „A reneszánsz értékei, az értékek reneszánsza”, XII. Apáczai−napok − nemzetközi tudományos konferencia, Győr, 2008. október 20−22.

A filozófia határmezsgyéin. „Kreativitás és innováció – Álmodj, alkoss, újíts!”, XIII. Apáczai-napok, nemzetközi tudományos konferencia, Győr, 2009. október 16.

A bizalom jelentősége Polány Mihály gondolkodásában. „Bizalom” − IV. Szaketikák Konferencia, Pécs, Cella Septichora, 2009, november 12−13.

Kreativitás és felfedezés a tudományban, amiként Polányi Mihály látta. „Kulturális sokszínűség és kreativitás”, tudományos konferencia, Debrecen, KFRTKF,

2010. május 20.

A transzcendencia jelenléte Polányi Mihály gondolkodásában. „A szakrális kommunikációjának lehetőségei – régen és ma”, a Szakrális Művészetek Hete országos rendezvénysorozathoz kapcsolódó tudományos ülésszak, Debrecen, KFRTKF, 2010. szeptember 23.

Európaiság és magyarság egy családtörténet tükörében. „Európaiság, magyarság Közép-európában”, XIV. Apáczai-napok, nemzetközi tudományos konferencia, Győr, 2010. október 14−15.

A filozófus mint nevelő − a szerepfelfogás történeti lehetőségei. „A református tanítóképzés múltja, jelene, jövője”, nemzetközi konferencia, Debrecen, KFRTKF, 2011. február 25.

A szolidaritás vállalása és felmondása egy munkahelyi konfliktus tükörében. „Szolidaritás – lojalitás – oktatás”, nemzetközi konferencia, Pécs, ÉTHOSZ Tudományos Egyesület, 2011. október 14.

Megjegyzések egy tudománytörténeti vitához (A Galilei-per). „A gazdasági és társadalmi átalakulás perspektívái Magyarországon”, XV. Apáczai-napok, nemzetközi tudományos konferencia, Győr, Nyugat-magyarországi Egyetem, Apáczai Csere János Kar, 2011. október 28.

Magatartási stratégiák Galilei perében. Tudomány Ünnepe konferencia, Debrecen, DRHE, 2011. november 22.

Két világ határmezsgyéjén. A mese mint a megismerés közege. „A kortárs gyermekirodalom és médiumai”, országos tudományos konferencia, ELTE – Tanító- és Óvóképző Kar, Budapest, 2012. május 11.

Az identitás problematikája Polányi Mihály filozófiájában. „Művelődés – identitás – egészség”, nemzetközi tudományos konferencia, Révkomárom (Komárno, Szlovákia), Selye János Egyetem, 2012. szeptember 13−14.

Az áthagyományozódás szerkezete – polányiánus szemmel. „Szolidaritás és párbeszéd a nemzedékek között”, XVI. Apáczai-napok, nemzetközi tudományos konferencia, Győr, Nyugat-magyarországi Egyetem, Apáczai Csere János Kar, 2012. október 26.

A Polányi recepció néhány tanulsága. „A szellemtudományok helyzete a rendszerváltás után”, Pécsi Akadémiai Bizottság, II. Szakbizottság, Filozófia Munkabizottsága, Pécs, 2012. december 12.

Platonikus elemek Polányi Mihály tudományfilozófiájában. „Mobilis in mobili: egyszerűség és komplexitás a tudományokban”, XVII. Apáczai-nap, nemzetközi tudományos konferencia, Győr, Nyugat-magyarországi Egyetem, Apáczai Csere János Kar, 2013. október 25.

A visszavágyódás forrásai. Polányi Mihály és a budapesti századelő polgárvilága. „Elitek – nevelés és iskolázás, 18−20. századi esetek és összefüggések”, nevelés- és művelődéstörténeti konferencia, Miskolci Egyetem BTK Tanárképző Intézete – Magyar Pedagógiai Társaság Borsod-Abaúj-Zemplén megyei tagozata, Miskolc, Miskolci Egyetem BTK, 2014. március 28.

Az érvelés határai – kirekesztés a tudományos diskurzusban. „Kirekesztés – idegenség – másság”, nemzetközi tudományos konferencia, ETHOSZ Tudományos Egyesület – Pécs-Baranyai Értelmiségi Egyesület, Pécs, 2014. április 3−4.

A véletlen természete – polányiánus szemmel. „Scientia ac educatio”, tudományos konferencia, DRHE, Debrecen, 2014. április 29.

A hatalom és az atomtudósok viszonya a kétosztatú világrendszer időszakában. „A hatalom művészete és a művészet hatalma”, a PAB II. Szakbizottság Filozófiai Munkabizottságá-nak konferenciája, Pécs, 2014. szeptember 10.

Polányiánus elemek napjaink egyik fontos politikai beszédében. Quid est veritas? (Jn 18,38) Teóriák, hipotézisek és az igazság viszonya. XVIII. Apáczai-napok, nemzetközi tudományos konferencia, Győr, Nyugat-magyarországi Egyetem, Apáczai Csere János Kar, 2014. október 21−22.

A monoton gép. Scientia ac educatio – tudományos konferencia, DRHE, 2015. április 29.

A praxisba ágyazott tudás (művészet) mint a múlt hordozója – Polányi Mihály gondolkodásában. „A Művészet mint emlékezés és diagnózis”, a PAB II. Szakbizottság Filozófiai Munkabizottságának konferenciája, Pécs, 2015. szeptember 11.

A gépekről szóló kultúrkritikai diskurzus egy lehetséges alternatívája. Gondolkodási struktúrák és kreativitás. XIX. Apáczai-napok Nemzetközi Tudományos Konferencia, Győr, Nyugat-magyarországi Egyetem, Apáczai Csere János Kar, 2015. október 21−22.

A távoli toronyból. Kolnai Aurél és Polányi Mihály reflexiói 1956-ról. „Scientia ac educatio”, tudományos konferencia, DRHE, Debrecen, 2016. április 20.

Két kísérlet a természettudományi ismeretek elmélyítésére és a szemléletformálásra a Debreceni Református Hittudományi Egyetem tanító szakos hallgatói körében. Korszerű szemlélet a tudományokban és az oktatásban.  Nemzetközi Tudományos Konferencia, Komárom (Komárno), Selye János Egyetem, 2016. szeptember 13−14.

Az eredendően más mint fenyegető életlehetőség. A cselekvés korlátai Polányi Mihály gondolkodásában. Semper reformare. XX. Apáczai-napok, nemzetközi tudományos konferencia, Győr, Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar, 2016. október 26−27.

Az antiklerikalizmustól a vallási reneszánsz kívánalmáig. A transzcendenciához fűződő viszony megítélése Polányi Mihály gondolkodásában. Vallási és erkölcsi megújulás a reformáció tükrében, nemzetközi konferencia, Pécs, ETHOSZ Tudományos Egyesület – Pécs-Baranyai Értelmiségi Egyesület – BioRitmus TehetségPont, 2016. november 4–5.

A természettudományok oktatásának tudománytörténeti lehetőségei a DRHE tanító szakos hallgatóinak képzése során. V. Neveléstudományi és Szakmódszertani Konferencia, International Research Institute s.r.o., Párkány (Štúrovo, Szlovákia), 2017. január 15−16.

Megbocsáthatott-e Rubasov az ellene vétkezőknek? Megbocsátás és megbékélés (Interdiszciplináris érzelemkutatás), DE Kulturális Archeológiai Kutatócsoport – DRHE DI, Debrecen, DRHE, 2017. február 10.

Gondolkodás a totalitarizmus vonzásában. Huszadik századi tapasztalatok. „Scientia ac educatio”, tudományos konferencia, DRHE, Debrecen, 2017. április 05.

Oktatás és ismeretterjesztés mezsgyéjén – a természettudományi vetélkedők tapasztalatai. MRE Doktorok Kollégiuma, Pedagógiai Szekció, Debrecen, DRHE, 2017. július 11.

A tudománytörténet oktatásának eredményei és buktatói a Debreceni Református Hittudományi Egyetem tanító szakos hallgatóinak körében. „Érték, minőség és versenyképesség − a 21. század kihívásai”, nemzetközi tudományos konferencia, pedagógiai szekciók, Selye János Egyetem, Révkomárom, 2017. szeptember 12−13.

Kultúraközvetítés és reflexió. A kultúraközvetítés lehetőségei Polányi Mihály posztkritikai gondolkodásának perspektívájából. „Útkeresés és újratervezés”. XXI. Apáczai-napok, nemzetközi tudományos konferencia, Győr, Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar, 2017. november 16.

A tudománytörténet jeles epizódjai mint formálódó események. VI. Neveléstudományi és Szakmódszertani Konferencia, International Research Institute, Párkány (Štúrovo, Szlovákia), 2018. január 14−15.

Egy hangulat nyomában. Az otthon képei I. B. Singer írásaiban. „Scientia ac educatio”, tudományos konferencia, DRHE, Debrecen, 2018. április 11.

Polányi Mihály gondolatai az európai szabadság feltételeiről – mai szemmel. „A megvalósulatlan álom – Az európai értékek”, Ethosz Tudományos Egyesület – Pécs-Baranyai Értelmiségi Egyesület, Pécs, 2018. május 17−18.

A hívatlan látogató. A stetl ábrázolása I. B. Singer A Sátán Gorajban című művében. VI. IRI Társadalomtudományi Konferencia, International Research Institute s. r. o., Párkány (Štúrovo, Szlovákia), 2018. június 20−21.

Meghalok egy kis heringért. Sorstörések I. B. Singer New York árnyai című regényében. A Selye János Egyetem 2018-as X. Nemzetközi Tudományos Konferenciája, humántudományi szekciók, Selye János Egyetem, Révkomárom, 2018. szeptember 11−12.

Szépség és elegancia a tudományban. Polányi Mihály az intellektuális szenvedélyekről. A művészet a tudományos diskurzsban, Pécsi Akadémiai Bizottság II. Szakbizottság Filozófiai Munkabizottsága, Pécs, 2018. szeptember 26.

A tudományos ítéletalkotás néhány fontosabb jellemzője. A sajátosan esztétikai szempont jelenléte. XXII. Apáczai-napok, Pedagógusképzés, oktatás a Kárpát-medencében, társadalmi kontextusok, nemzetközi tudományos konferencia, Széchenyi István Egyetem, Apáczai Csere János Kar, Győr, 2018. november 15.

„A munkaszervezés szemmel láthatóan jobb volt a tavalyinál…”. A meggyőzés módozatai a Sánta Ferenc Húsz óra című regényében közölt termelőszövetkezeti vezetőségi ülés jegyzőkönyve alapján. „Scientia ac educatio”, tudományos konferencia, DRHE, Debrecen, 2019. április 10.

Sorsesemény és modernségkritika Kolnai Aurélnál. Sors-értelmezések, Ethosz Tudományos Egyesület, a Pécs-Baranyai Értelmiségi Egyesület, Pécs, 2019. május 3.

A reflexió határai. Polányi Mihály ismeretelméletének néhány sajátossága. VII. IRI Társadalomtudományi Konferencia, International Research Institute s.r.o., Párkány (Štúrovo), 2019. június 19−20.

„…mert hát szeretet-e az, ahol van még undor?”. Kolnai Aurél érzelemfenomenológiai vizsgálódásai. A Selye János Egyetem XI. Nemzetközi Tudományos Konferenciája – 2019, Révkomárom (Komárno), 2019. szeptember 10−11.

 

Tudományos ismeretterjesztő előadások

Egy sokáig elfeledett határon túli magyar: Polányi Mihály. Beregszász, Kárpátaljai Nyári Kölcsey Pedagógusakadémia, 2007. július 11.

Ki szolgál kit? Tudomány és filozófia kapcsolata a XVII. században. Beregszász, Kárpátaljai Nyári Kölcsey Pedagógusakadémia, 2008. július 11.

Új horizontok: filozófia és tudomány a XVII. században. Beregszász, Kárpátaljai Nyári Kölcsey Pedagógusakadémia, 2009. július 20−25.

Megjegyzések a látás újkori történetéhez. Beregszász, Kárpátaljai Nyári Kölcsey Pedagógusakadémia, 2010. július.

Heuréka! – és ami mögötte van. Tehetségnap, Debrecen, DRHE, 2012. április 18.