Dr. Németh Áron

DRHEDr. Németh Áron

Információk

Név

Dr. Németh Áron

Email

nemeth.aron@drhe.hu

Beosztás

egyetemi docens

Tudományos fokozat

PhD.

Közvetlen telefonszám

+36 52 518530

Telefon mellék

18530

Kutatási terület tudományági besorolása

Hittudományok

Szoba

II/206

Oktatott tárgyak

Kötelező tanegységek: A001 Exegetikai alapdolgozat; A002/A003 Szakdolgozat 1-2; B010 Héber nyelv 1; B011 Héber nyelv 2; B012 Héber nyelv 3; B013(-L)/B014(-L) Ószövetségi bevezetés, B015 Ószövetségi írásmagyarázat; B040 Exegetikai módszertan; B047(-L) Bibliai szövegelemzés; R029 A teológiai kutatás módszertana

Választható tanegységek: B156 A királyzsoltárok magyarázata; B266 Magyar zsoltárfordítók és zsoltárkutatók; B274 Teológiák a Zsoltárok könyvében; B278 Héber mondattan; B285 Bibliatudomány és világháló; B286 Ószövetségi antropológia; B289 Ószövetség és reformáció; B290 Ószövetség a szószéken; ETDK 1-3 Tudományos diákköri konzultáció 1-3; EIKM1 Intézményi közösségi munka; VHBSZ1 Bibliai szimbólumok, VTUDM1N A tudományos kutatás és szövegalkotás módszertana

Tanterven kívül: Korrepetálás bibliai héber nyelvből

Intézményi megbízatások

2011-2015 DRHE Tudományos Diákköri Tanács, tag
2012-2015 diákmissziót koordináló tanár
2014-2017 DRHE Informatikai Bizottság, tag
2015- 2020 DRHE Szenátus, tag (választott)
2015 – DRHE Tudományos Diákköri Tanács, elnök
2016-2021; 2021- évfolyamfelelős
2017 – DRHE Könyvtárbizottsági tag
2020 – Szegi Piroska Emlékalapítvány, kuratóriumi tag
2020 – Orando et laborando – szerkesztőbizottsági tag

Szakmai megbízatások

Society of Biblical Literature (SBL), tag
Közösség – református magazin, szerkesztőbizottsági tag (2014-2021)
MRE Doktorok Kollégiuma, rendes tag (2015-)
Magyar Hebraisztikai Társaság, tag
TehetségBarátok Köre, tag
Igazság és Élet, szerkesztőségi munkatárs
Acta. Debreceni Teológiai Tanulmányok, szerkesztőbizottsági tag
Magyar Bibliatársulat – Szöveggondozó Bizottság, tag
SOMEF (Süd-Ost-Mitteleuropäischer Fakultätentag), elnök-helyettes (2019-)
Kántus Alapítvány, kuratóriumi tag
Magyar Bibliatársulat Alapítvány – főtitkár-helyettes (2021-)

Szakmai önéletrajz

Tanulmányok, munkakörök:

1990–1998: Általános iskolai tanulmányok: Kodály Zoltán Ének-zene Tagozatos Általános Iskola (Tatabánya); Szent Korona Általános Iskola (Budapest)
1998–2003: Gimnáziumi tanulmányok a Debreceni Református Kollégium Gimnáziumában

2000/2001: Ösztöndíjas gimnáziumi tanulmányok Svájcban (Evangelische Mittelschule Schiers)

2003–2009: Teológiai tanulmányok a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen

2006. tavaszi félév: Teológiai tanulmányok Bécsben a Protestáns Teológiai Fakultáson (Universität Wien, Evangelisch-Theologische Fakultät)
2007: „Biblia díj” a biblikus tudományok terén nyújtott teljesítményért
2007/2008: Köztársasági ösztöndíj

2008: I. lelkészképesítő vizsga
2009: II. lelkészképesítő vizsga; lelkésszé szentelés
2008–2010: Segédlelkészi majd beosztott lelkészi szolgálat a Debrecen-Nagyerdei Református Egyházközségben
2009–2012: PhD tanulmányok a DRHE Doktori Iskolájának nappali tagozatán (Témavezető: Dr. Kustár Zoltán)
2011–2015: Tanársegéd (DRHE Ószövetségi Tanszék)

2012. június 24­­­–július 31.: Rövid tanulmányút a lipcsei és hallei egyetemeken (DAAD Forschungsstipendium für Doktoranden und Nachwuchswissenschaftler), fogadó professzor: Ernst-Joachim Waschke
2015. május 12.: PhD fokozat odaítélése (Értekezés címe: Királyok zsoltára, zsoltárok királya. A 72. zsoltár előállása és teológiája a Zsoltárok könyve redakciójának tükrében. Témavezető: Dr. Kustár Zoltán)

2015–2020: Adjunktus (DRHE Ószövetségi Tanszék)
2020–: Egyetemi docens (DRHE Ószövetségi Tanszék)

 

Kutatási terület:

Általános: Ószövetségi exegézis; bibliai héber nyelv
Speciális: Zsoltárok könyve redakciója és teológiája; királyzsoltárok (Zsolt 72), ószövetségi antropológia

 

Nyelvismeret:

német (felsőfok, komplex)
angol (középfok, komplex)

 

Családi állapot: nős (Németh Edit), 3 gyermek (Máté, 2009; Sámuel, 2012; Jonatán, 2015)

Publikációk

a)Legfontosabb publikációk:
Könyv:

“Királyok zsoltára, zsoltárok királya”. A 72. zsoltár előállása és teológiája a Zsoltárok könyve redakciójának tükérben, Kolozsvár, Exit, 2018. pp 336., ISBN 978-973-7803-69-6

Szerkesztett kötet:

Az Ószövetség és a reformáció. Tanulmányok a héber nyelvű Ószövetség és a protestantizmus kapcsolatának múltjából és jelenéből  (Acta 11), Debrecen, DRHE, 2018. pp. 320. ISBN:978-615-5853-05-0 (szerk.: Kustár Zoltán – Németh Áron )

Könyvfejezetek:

Történelem zsoltárhangra : Izráel története és a Zsoltárok könyve, in: Egeresi L. S. – Kókai Nagy V. (szerk.): Adalékok Izrael történetéhez. Ünnepi kötet Karasszon István 65. születésnapja alkalmából, Komárom, Selye János Egyetem Református Teológiai Kar – Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar, 2020, 295-323.
Mit eisernem Stab und zerschlagendem Wort : Bemerkungen zur Ambivalenz des Messiasbildes in den Psalmen Salomos und in der Offenbarung des Johannes, in: Benyik, György (ed.): The Hellenistic and Judaic Background to the New Testament. JATE Press, Szeged, 2019, 311–326. ISBN 978–963–315–400–7
„Szól immár itt Dávid…magyarul”: Megjegyzések Bencédi Székely István zsoltárfordításához, in: Baráth, B. L. (szerk.): Hittel és humorral: Tanulmánykötet a 60 éves Hörcsik Richárd születésnapjára (Acta 8), Debrecen, DRHE, 2015, 23–38.

Tanulmányok:

Prófétai emóciók. Megjegyzések az ószövetségi prófétaság antropológiai aspektusaihoz, in: Studia Universitatis Babas-Bolyai Theologia Reformata Transylvanica 64/1 (2019), 248–262.
„Adj napokat a király napjaihoz!” Imádság a király életéért az Ószövetségben és az ókori Közel-Keleten, in: Collegium Doctorum 10 (2014), 47–61.
Preegzisztencia és inkarnáció. Krisztológiai tételek a Zsolt 72 óegyházi értelmezésében, in: Theologiai Szemle 56 (2013), 9–16.
„Támaszd nekik királyul Dávid Fiát…” A Zsolt 72 recepciója a Salamon Zsoltárai 17-ben, in: Studia Theologica Debrecinensis 5 (2012/1–2), 35–49. (letölthető: http://epa.oszk.hu/02500/02519/00005/pdf/EPA02519_studia_theologica_debrecinensis_2012_1-2_035-049.pdf )
Hapax legomenonok a 72. zsoltárban. Ókori, középkori és újkori értelmezési kísérletek, in: Református Szemle 105 (2012/2), 121–147. (letölthető: https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://konyvtar.proteo.hu/sites/konyvtar.proteo.hu/files/documents/2012/1476121030.pdf)

Könyvismertetések:

Review: Ruiz, Eleuterio: Das Land ist für die Armen da: Psalm 37 und seine immer aktuelle Bedeutung (Stuttgarter Bibelstudien 232), Stuttgart, Katholisches Bibelwerk, 2015, in: Review of Biblical Literature (2016/9), https://www.bookreviews.org/pdf/10485_11647.pdf
Recenzió: Kustár Zoltán: A héber Ószövetség szövege. A masszoréta szöveghagyományozás és annak megjelenítése a Biblia Hebraicában, Magyar Bibliatársulat – Kálvin Kiadó, Budapest, 2010, in: Studia Theologica Debrecinensis 4 (2011/2), 108–110. = Theologiai Szemle 55 (2012/2), 127–128. http://www.kalvinkiado.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=302%3Aa-heber-oszoevetseg-szoevege&catid=35%3Aa-heber-oszoevetseg-szoevege-recenzioi&Itemid=127&lang=hu

 

b) Publikációs lista (MTMT):

https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10037862

Kutatási projektek

Zsoltárexegézis, Zsoltárok könyve redakciója
Antropológiák az Ószövetségben (habilitációs projekt)

Előadások

2021.09.29. – Debrecen: Szabadság az Ószövetségben. A rabszolgatörvények jogi és teológiai dimenziói – Vallás és politika. Interdiszciplináris előadássorozat, DRHE DI 2021/2022 őszi szemeszter

2021.04.28. – Online: Tehetségmérés a Debreceni Református Hittudományi Egyetem hallgatói körében (társelőadó: Pinczésné dr. Palásthy Ildikó) – Scientia ac Educatio (DRHE műhelykonferencia)

2021.04.28. – Online: Traumakutatás és ószövetségtudomány – kutatástörténeti pillanatkörkép – Scientia ac Educatio (DRHE műhelykonferencia)

2021.02.04. – Online: Az arcszín elváltozásának filológiai és antropológiai kérdései az Ószövetségben/Tanakban – Magyar Hebraisztikai Konferencia. Schweitzer-lectures 2021, MHT/ORZsE/ELTE

2020.10.20. – Debrecen: Nefes hol vagy? Egy antropológiai alapjellemző lokalizációjának kérdése  – DRHE Patmosz Kutatóintézet

2020.02.24.  – Debrecen: Ex officina Hieronymi. Bepillantás Hieronymus zsoltárfordító műhelyébe – Hieronymus és a Vulgata – Patmosz Kutatóintézet/Egyháztörténeti Tanszék/TTRE Nagykönyvtára

2020.02.05. – Budapest: A Dán 1-6* antropológiai aspektusai – Magyar Hebraisztikai Konferencia. Schweitzer-lectures 2020, MHT/ORZsE

2019.11.16. – Debrecen: Félelemtől a reménységig. Halál utáni élet az Ószövetségben, kitekintéssel az Újszövetségre – Presbiter-továbbképző, Debreceni Református Egyházmegye

2019.11.05. – Wittenberg (GER): Psalmenauslegung in reformierter Tradition – Bibelhermeneutik in orthodoxen, reformierten und lutherischen Kontexten – Stiftung Leucorea

2019.08.27. – DebrecenKísérlet a 124. zsoltár intertextuális értelmezésére – MRE Doktorok Kollégiuma, Ószövetségi Szekció

2019.05.07. – DebrecenÉtkezési parancsok a prófétai küldetésben – DRHE Patmosz – Bibliai Tudományok Kutatóintézete, Az ókori keresztyén világ (VI.): Eszkatológiai étkezések

2019.04.26. –  DebrecenFélelem az Ószövetségben – A félelem reprezentációi: interdiszciplináris workshop, DE Kulturális Archeológia Kutatócsoport – DRHE Doktori Iskola

2019.04.13. – Várdaróc (CR)Érzelmek az Ószövetségben –  Horvátországi Református Keresztyén Kálvini Egyház, Tavaszi Konferencia

2019.04.12. – Sepse (CR): Testi fogyatékosság és prófétai eszkatológia – Horvátországi Református Keresztyén Kálvini Egyház lelkésztetületi gyűlése

2019.04.10. –  Debrecen: Érzelmek az Ószövetségben – Scientia ac Educatio, DRHE

2018.10.25-27. – Debrecen: “Érted is, amit olvasol? (3 előadás) – Debrecen-Nagyerdei Református Egyházközség, Gyülekezeti Hétvége

2018.10.25. – Debrecen: A teremtés védelme – Nagyerdei Kulturpark Nonporfit Kft., Zoo Disputa

2018.08.28. – Szeged: Psalmen Salomos und die Offenbarung des Johannes – SzNBKA, 29. Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia

2018.08.22. – Nagykőrös: Jelképes emóciók? A prófétaság antropológiai aspektusai – MRE Doktorok Kollégiuma, Ószövetségi Szekció

2018.08.05-03. – Nagyvárad (RO): Bibliai vezetés. Vezetői karakterek a Bibliában (1-3) – MRE Zsinati Ifjúsági Iroda, Konfi+

2018.05.08. –DebrecenTesti fogyatékosság és prófétai eszkatológia – DRHE Patmosz Kutatóintézet, Az ókori keresztyén világ (V.): Eszkatológiai antropológia

2017.11.30. – Debrecen: Könyvbemutató: Kustár Zoltán: A protestáns Revideált újfordítású Biblia (RÚF 2014) ószövetségi részében végzett módosítások. Elvek, eredmények, tartalmi indoklások – DRHE–Kálvin Kiadó, Magyar Tudomány Ünnepe 2017

2017.11.04. – Kórógy (CR)Bencédi Székely István. A magyarországi reformáció első nemzedékének elfeledett bibliafordítója – Horvátországi Református Keresztyén Kálvini Egyház konferenciája

2017.11.04. – Kórógy (CR): Magyarországi reformáció a 16. századi közzsinatok fényében – Horvátországi Református Keresztyén Kálvini Egyház konferenciája

2017.07.22. – Mályi: Magyar Bibliák, magyar hitvallások – Zuglói Református Egyházközség Csendeshete

2017.05.05. – DebrecenAz égitestek elváltozásának motívuma – DRHE Patmosz Kutatóintézet, Az ókori keresztyén világ (IV.): Az újszövetségi eszkatológia szimbólumvilága

2017.04.12. – DebrecenAz Ószövetség a 16. századi református hitvallásainkban – „Az Ószövetség és a Reformáció” – tudományos konferencia

2017.02.23. – DebrecenSzalay Lajos művészete bibliai kontextusban – DRHE Szenior Akadémia

2017.02.17. – Debrecen: Szalay Lajos biblikus grafikái az ószövetségi antropológia fényében – Kép és Biblia. Konferencia és workshop Szalay Lajos biblikus grafikáról, DRHE/KOGART/MODEM

2017.02.10. – Debrecen: „A jövő a béke emberéé.” Az Ószövetség sálóm fogalma és annak antropológiai vonatkozása – Megbocsátás és megbékélés – interdiszciplináris workshop DE Kulturális Archeológia kutatócsoport – DRHE Doktori Iskola

2016.12.09. – Debrecen: Hatalom és hatalomnélküliség a Zsoltárok könyvében – „A hatalom vetületei” Doktorok Kollégiuma Ószövetségi és Újszövetségi Szekciója

2016.10.22. – Budapest„A jövő a béke emberéé.” Az Ószövetség sálóm fogalma és annak antropológiai vonatkozása – Wesley Teológiai Nap, Bp. Felsőerdősori Metodista Gyülekezet, Wesley Teológiai Szövetség

2016.05.31 – NyírpazonyAz Ószövetség világa – Nyírpazonyi Református Egyházközség – Bibliaiskola

2016.05.06. – NyírjákóJövevénynek lenni – Pünkösdi családi nap, Ramocsaháza–Nyírkércs–Nyírjákó Református Egyházközségek

2016.04.21. – Komarno (SK)Neuinterpretationen der Völkerthematik in Psalm 72 – Roads to Reconciliation Between Groups in Conflict. The Tenth Conference of Theological Faculties from Central and Eastern Europe and the Netherlands, University J Selye, Reformed Theological Faculty

2016.02.12. – DebrecenBűnfogalmak és bűnértelmezések az Ószövetségben – A bűntől a bűntudatig – Az interdiszciplináris érzelemkutatások egyik lehetséges kutatási területe. Interdiszciplináris workshop, Debreceni Egyetem

2015.12.11. – DebrecenTörténelem(szemlélet) a Zsoltárok könyvében – MRE Doktorok Kollégiuma, Ószövetségi Szekció évközi ülése, Debrecen, DRHE

2015.11.06. – Sárospatak„Szól immár itt Dávid…magyarul”. Megjegyzések Bencédi Székely István zsoltárfordításához – „425 éves a Vizsolyi Biblia” – nemzetközi konferencia, Sárospatak–Gönc, SRTA–TIREK

2015.06.05. – PápaBibliatanulmány:  A 72. zsoltár salamoni színezetének teológiai jelentősége – MRE Doktorok Kollégiuma, PRTA

2014.05.24. – Budapest: „Szálljon alá, mint eső a rétre…” – Megjegyzések a Zsolt 72,6-hoz – 11. Magyar Ókortudományi Konferencia (Zsoltárértelmezések szekció), ELTE BTK

2014.04.12–18. – Burbach/Hozlhausen (GER)Bibliatanulmányok Nehémiás könyvéről – 55. Európai Magyar Evangéliumi Ifjúsági Konferencia

2013.11.30. – Budapest: Azok a „csodálatos zsoltárok. A pl’ gyök előfordulása és teológiai jelentősége a Zsoltárok könyvében – ,,Fiatal Kutatók és Doktoranduszok IV. Nemzetközi Teológuskonferenciája” (Ballagi Mór szekció), DOSZ HTO – KRE HTK

2013.03.11. – Berekfürdő: A fogyatékos emberről alkotott kép a Biblia tükrében – „KÜSZÖB” Konferencia – Gyülekezetek akadálymentesítése, MRSZ

2012.11.03. – Budapest: JHVH, Izráel és a népek Kórah fiainak Sion-énekeiben – Az ószövetségi univerzalizmus formálódása a 46., 48. és 87. zsoltárokban – ,,Fiatal Kutatók és Doktoranduszok III. Nemzetközi Teológuskonferenciája” (Ballagi Mór – Bolyki János szekció), DOSZ HTO – KRE HTK

2012.11.14. – Debrecen: Mérföldkő a magyar bibliafordítások történetében. Benczédi Székely István Zsoltárkönyvének (1548) jelentősége – Scientia ac Educatio, DRHE

2012.08.24. – Komarno (SK)A Zsolt 72 és a SalZsolt 17 királyportréi. Irodalmi és teológiai összehasonlítás – MRE Doktorok Kollégiuma (Ószövetségi szekció)

2011.10.15. – Budapest: A király mint „donor” vagy „akceptor”? –  A Zsolt 72,15 fordítási és értelmezési lehetőségei – ,,Fiatal Kutatók és Doktoranduszok II. Nemzetközi Teológuskonferenciája” (Bolyki János-szekció), KRE HTK

2011.08.24. – DebrecenHapax legomenonok a Zsolt 72-ben – MRE Doktorok Kollégiuma (Ószövetségi szekció)

2006. tavaszi szemeszter, Bécs (A): Die Frage nach dem Einfluss der griechischen Philosophie in der Septuaginta, – Seminar über die theologische Bedeutung der Septuaginta, Universität Wien

2006. tavaszi szemeszter, Bécs (A): Die Kritik I. U. Dalferths an der Idee der sichtbaren Einheit der Kirchen – Seminar über die Modelle ökumenischer Einheit, Universität Wien

További elérhetőségek, weboldalak

https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?nwi=1&inited=1&ty_on=1&url_on=1&cite_type=2&orderby=3D1a&location=mtmt&stn=1&AuthorID=10037862

https://drhe.academia.edu/%C3%81ronN%C3%A9meth